Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Rzeźnik-wędliniarz

Kod zawodu: 741104

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Nadzorowanie żywca w zakładzie przemysłu mięsnego od przyjęcia do uboju
A-2 Dokonywanie uboju i obróbki poubojowej
A-3 Dokonywanie rozbioru i wykrawanie mięs drobnych
A-4 Produkcja mięsa
A-5 Produkcja wędzonek
A-6 Produkcja kiełbas
A-7 Produkcja wędlin podrobowych
A-8 Produkcja konserw
A-9 Produkcja tłuszczów topionych
A-10 Produkcja uszlachetniona
A-11 Transport mięsa i jego przetworów
A-12 Konserwowanie i przechowywanie mięsa i przetworów mięsnych oraz dodatków i materiałów pomocniczych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy rzeźnika-wędliniarza zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Komunikowanie się i współpraca w zespole
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przestrzeganie zasad systemów zapewniania jakości zdrowotnej żywności
D-2 Przeprowadzanie oceny organoleptycznej i jakościowej surowców, dodatków, półproduktów i gotowych wyrobów

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Nadzorowanie żywca w zakładzie przemysłu mięsnego od przyjęcia do uboju
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan fizjologiczny zwierząt rzeźnych
2 Nadzoruje żywiec w poczekalniach przedubojowych
3 Przeprowadza transport, magazynowanie i przepęd zwierząt do uboju

Zadanie zawodowe: A-2:
Dokonywanie uboju i obróbki poubojowej
Lp. umiejętności
1 Dobiera, obsługuje i konserwuje narzędzia, maszyny i urządzenia do uboju i obróbki poubojowej
2 Posługuje się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową podczas przeprowadzania uboju i obróbki
3 Korzysta z norm technologicznych i instrukcji dotyczących uboju i obróbki poubojowej
4 Przeprowadza ubój zwierząt rzeźnych zgodnie z przewidzianymi procedurami
5 Stosuje humanitarne zasady uboju zwierząt rzeźnych
6 Przeprowadza czynności obróbki poubojowej zgodnie z instrukcjami technologicznymi i wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
7 Dokonuje klasyfikacji poubojowej półtusz

Zadanie zawodowe: A-3:
Dokonywanie rozbioru i wykrawanie mięs drobnych
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza klasyfikację mięs drobnych
2 Dobiera, obsługuje i konserwuje narzędzia, maszyny oraz urządzenia do rozbioru i wykrawania mięsa
3 Posługuje się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową podczas przeprowadzania rozbioru i wykrawania mięsa
4 Wyznacza linie cięć tusz, półtusz i ćwierćtusz
5 Dokonuje obróbki elementów przeznaczonych do dystrybucji
6 Przeprowadza rozbiór półtusz i ćwierć tusz na części zasadnicze
7 Przeprowadza obróbkę elementów na wędzonki i wykrawanie mięsa
8 Korzysta z norm technologicznych i instrukcji dotyczących rozbioru i wykrawania mięsa

Zadanie zawodowe: A-4:
Produkcja mięsa
Lp. umiejętności
1 Planuje czynności związane z produkowaniem mięsa
2 Posługuje się normami, recepturami, instrukcjami technologicznymi do produkcji mięsa
3 Dobiera i obsługuje maszyny, urządzenia, sprzęt i narzędzia do produkowania mięsa
4 Dokonuje obróbki elementów przeznaczonych do dystrybucji
5 Produkuje przetwory mięsne zgodnie z normami technologicznymi
6 Dokonuje oceny towaroznawczej i organoleptycznej surowców, półproduktów, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych do produkcji mięsa

Zadanie zawodowe: A-5:
Produkcja wędzonek
Lp. umiejętności
1 Dokonuje jakościowego doboru surowca do produkcji wędzonek
2 Dobiera i obsługuje maszyny i sprzęt przy produkcji wędzonek
3 Wykonuje czynności związane z peklowaniem, masowaniem, formowaniem, obróbką termiczną i studzeniem wędzonek zgodnie z dokumentacją technologiczna i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
4 Kontroluje ocenę jakości wędzonek

Zadanie zawodowe: A-6:
Produkcja kiełbas
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje kiełbasy o różnym stopniu trwałości i rozdrobnienia
2 Ocenia i stosuje surowce, dodatki i materiały pomocnicze do produkcji kiełbas zgodnie z recepturami
3 Dobiera i obsługuje maszyny i urządzenia do produkcji kiełbas
4 Planuje i wykonuje czynności zgodnie z procesem technologicznym produkowania kiełbas i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
5 Ocenia jakość kiełbas

Zadanie zawodowe: A-7:
Produkcja wędlin podrobowych
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje wędliny podrobowe
2 Dokonuje oceny i stosuje zgodnie z normami i recepturami surowce, dodatki i materiały pomocnicze do produkcji wędlin podrobowych
3 Planuje i wykonuje czynności związane z produkcją wędlin podrobowych
4 Dobiera i obsługuje maszyny i urządzenia do produkcji wędlin podrobowych
5 Ocenia jakość produktu gotowego

Zadanie zawodowe: A-8:
Produkcja konserw
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje konserwy
2 Dobiera i ocenia surowce, dodatki i materiały pomocnicze do produkcji konserw
3 Dobiera i ustala parametry i warunki pracy maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji konserw
4 Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do produkcji konserw
5 Planuje czynności związane z produkcją konserw zgodnie z normami technologicznymi
6 Ocenia skuteczność wyjaławiania konserw
7 Kontroluje jakość opakowań i konserw

Zadanie zawodowe: A-9:
Produkcja tłuszczów topionych
Lp. umiejętności
1 Dokonuje oceny i doboru surowców tłuszczowych do wytopu
2 Obsługuje maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii wytopu tłuszczów
3 Ocenia jakość gotowego produktu
4 Dokonuje klasyfikacji tłuszczów topionych

Zadanie zawodowe: A-10:
Produkcja uszlachetniona
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały pomocniczce i ustala sposób konfekcjonowania stosownie do asortymentu produkcji uszlachetnionej
2 Wykonuje czynności związane z konfekcjonowaniem mięsa, wędlin i tłuszczów zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego
3 Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji uszlachetnionej
4 Ocenia jakość asortymentu

Zadanie zawodowe: A-11:
Transport mięsa i jego przetworów
Lp. umiejętności
1 Dobiera, obsługuje i konserwuje maszyny i urządzenia do transportu mięsa i jego przetworów
2 Wykonuje czynności załadowcze i wyładowcze środków transportu mięsa i jego przetworów
3 Prowadzi dokumentację magazynową
4 Kontroluje i zapewnia odpowiednie warunki klimatyczne przy transporcie mięsa i jego przetworów
5 Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas transportu

Zadanie zawodowe: A-12:
Konserwowanie i przechowywanie mięsa i przetworów mięsnych oraz dodatków i materiałów pomocniczych
Lp. umiejętności
1 Dobiera metody i techniki konserwowania i przechowywania mięsa i przetworów mięsnych oraz dodatków i materiałów pomocniczych
2 Planuje czynności podczas konserwowania i przechowywania surowców, półproduktów i gotowych wyrobów oraz dodatki do żywności
3 Konserwuje i przechowuje surowce, półprodukty, gotowe wyroby oraz dodatki do żywności z zgodnie z normami, recepturami, instrukcjami technologicznymi
4 Dobiera, obsługuje i konserwuje maszyny, urządzenia i sprzęt oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do konserwowania i przechowywania mięsa, jego przetworów
5 Kontroluje jakość wykonanej pracy

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy rzeźnika-wędliniarza zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii
Lp. umiejętności
1 Organizuje własne stanowisko pracy, gromadzi i rozmieszcza niezbędne materiały i sprzęt
2 Dobiera maszyny, urządzenia, narzędzia i aparaturę kontrolno-pomiarową do produkowania mięsa i jego przetworów
3 Sprawdza stan techniczny maszyn, urządzeń, sprzętu, narzędzi, aparatury kontrolno-pomiarowej do produkowania mięsa i jego przetworów
4 Dobiera środki ochrony indywidualnej do przewidywanych zagrożeń
5 Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasady ergonomii
6 Utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy
7 Porządkuje stanowisko pracy po jej zakończeniu i zagospodarowuje odpady
8 Stosuje przepisy prawa żywnościowego przy produkcji mięsa i jego przetworów

Zadanie zawodowe: C-1:
Komunikowanie się i współpraca w zespole
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady pracy zespołowej
2 Skuteczne komunikuje się ze współpracownikami
3 Podporządkowuje się poleceniom przełożonych

Zadanie zawodowe: D-1:
Przestrzeganie zasad systemów zapewniania jakości zdrowotnej żywności
Lp. umiejętności
1 Stosuje zalecenia dokumentacji i instrukcji GMP, GHP i HACCP
2 Posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową w celu monitorowania przebiegu procesów technologicznych
3 Wykonuje działania korygujące w krytycznych punktach kontrolnych

Zadanie zawodowe: D-2:
Przeprowadzanie oceny organoleptycznej i jakościowej surowców, dodatków, półproduktów i gotowych wyrobów
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady oceny organoleptycznej i towaroznawczej surowców, półproduktów i gotowych wyrobów
2 Korzysta z norm i instrukcji
3 Stosuje przepisów prawa żywnościowego


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Decyzyjność
2 Dobra pamięć
3 Łatwość nawiązywania kontaktów
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
5 Podzielność uwagi
6 Rozumowanie logiczne
7 Uzdolnienia techniczne
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Komunikatywność
3 Kultura osobista
4 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
5 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
6 Odporność emocjonalna
7 Odporność na niesprzyjające warunki pracy
8 Pewność siebie
9 Poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie konsumentów
10 Samodzielność
11 Samokontrola
12 Spostrzegawczość
13 Systematyczność
14 Umiejętność podporządkowania się
15 Umiejętność pracy w szybkim tempie
16 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
17 Umiejętność współdziałania
18 Wytrwałość i cierpliwość
19 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe
2 Czucie węchowe i smakowe
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Ostrość wzroku
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Sprawność i wytrzymałość fizyczna
8 Szybki refleks
9 Zręczność rąk