Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Cukiernik

Kod zawodu: 741201

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wytwarzanie półproduktów ciastkarskich
A-2 Wytwarzanie produktów ciastkarskich
A-3 Wytwarzanie produktów cukierniczych
A-4 Wytwarzanie lodów
A-5 Wytwarzanie elementów dekoracyjnych
A-6 Obsługa maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych i ciastkarskich
B Zadania organizacyjne
B-1 Rozliczanie przyjętych i wydanych produktów ciastkarskich i cukierniczych
B-2 Sporządzanie dokumentacji produkcyjnej oraz rozliczeń technologicznych zużycia surowców i półproduktów do produkcji
B-3 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-4 Organizacja i zarządzanie cukiernią
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nadzorowanie i organizowanie pracy zespołu pracowników
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola, konserwacja i ocena sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń ciastkarskich
D-2 Ocena jakości wytwarzanych półproduktów i produktów ciastkarskich i cukierniczych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wytwarzanie półproduktów ciastkarskich
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje kremy, masy i inne półprodukty ciastkarskie
2 Dobiera surowce i dodatki do produkowanych kremów, syropów, pomad, glazur, mas, galaretek i wyrobów owocowych
3 Przestrzega receptur wyrobów półproduktów ciastkarskich
4 Sporządza półprodukty z różnych rodzajów ciasta
5 Wykorzystuje syropy cukrowe do produkcji owoców w syropie i owoców kandyzowanych
6 Sporządza półprodukty z kremów, syropów, galaretek, mas, polew, pomad, lukrów, owoców i kuwertury
7 Rozpoznaje wady półproduktów ciastkarskich
8 Dobiera parametry wypieku wyrobów z masy migdałowej, orzechowej i kokosowej
9 Dobiera warunki przechowywania półproduktów ciastkarskich

Zadanie zawodowe: A-2:
Wytwarzanie produktów ciastkarskich
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia wyroby ciastkarskie
2 Oblicza ilość potrzebnych surowców do produkcji ciasta i przestrzega receptur wyrobów produktów ciastkarskich
3 Dobiera produkty do sporządzenia ciasta
4 Miesza i wyrabia produkty do różnych rodzajów ciasta
5 Formuje i wypieka różne rodzaje ciasta
6 Nadziewa wyroby ciastkarskie
7 Smaży wyroby ciastkarskie
8 Wyjmuje wyroby z pieca, form i blach
9 Przekłada, napełnia półproduktami i oblewa wyroby z ciast

Zadanie zawodowe: A-3:
Wytwarzanie produktów cukierniczych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje surowce do produkcji
2 Oblicza ilość składników ciasta na wyroby na podstawie receptur
3 Miesza ciasto
4 Laminuje i formuje produkty cukiernicze
5 Oblicza ilość składników na wyroby wschodnie
6 Tworzy wyroby wschodnie na podstawie receptur
7 Oblicza ilość nadzienia i karmelków na podstawie receptur
8 Dobiera surowce do produkcji karmelków i pomadek mlecznych
9 Wyrabia masy produktów cukierniczych
10 Wyrabia karmelki
11 Ustala wady karmelków, pomadek mlecznych i przyczyny ich powstawania

Zadanie zawodowe: A-4:
Wytwarzanie lodów
Lp. umiejętności
1 Dobiera surowce stosowane w produkcji lodów
2 Oblicza zapotrzebowanie składników przy produkcji określonej ilości lodów i przestrzega receptur
3 Ocenia i rozróżnia gotowe lody i dodatki
4 Pakuje i konfekcjonuje gotowe lody

Zadanie zawodowe: A-5:
Wytwarzanie elementów dekoracyjnych
Lp. umiejętności
1 Tworzy elementy dekoracyjne z kuwertury
2 Wykonuje ręcznie elementy dekoracyjne poprzez odlew lub oblewanie gotowych wyrobów
3 Oblewa praliny kuwerturą lub czekoladą
4 Sporządza praliny
5 Formuje elementy dekoracyjne
6 Projektuje elementy dekoracyjne
7 Wylewa syrop do gniazdek w mące formierskiej

Zadanie zawodowe: A-6:
Obsługa maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych i ciastkarskich
Lp. umiejętności
1 Korzysta ze środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego stosowane w zakładach cukierniczych
2 Czyści, myje i dezynfekuje urządzenia mechaniczne wykorzystywane w zakładzie cukierniczym
3 Kieruje procesem przyjmowania mąki
4 Potrafi odczytać wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych magazynów
5 Obsługuje przesiewacz
6 Obsługuje krystalizatora pomady
7 Obsługuje urządzenie do produkcji lodów
8 Rozróżnia piece cukiernicze
9 Rozróżnia krajalnice i pakowarki
10 Obsługuje maszyny do wypieku, smażenia i konfekcjonowania

Zadanie zawodowe: B-1:
Rozliczanie przyjętych i wydanych produktów ciastkarskich i cukierniczych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi ewidencję przyjętych w wydanych produktów w formie np. księgi przyjętych i wydanych surowców
2 Klasyfikuje i segreguje przyjęte produkty w ogólnym zeszycie
3 Rozlicza się z przyjętych i wydanych produktów

Zadanie zawodowe: B-2:
Sporządzanie dokumentacji produkcyjnej oraz rozliczeń technologicznych zużycia surowców i półproduktów do produkcji
Lp. umiejętności
1 Prowadzenie ksiąg zużycia surowców i półproduktów
2 Sporządzanie dokumentów zdawczo-odbiorczych

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami BHP
2 Posługiwanie się wewnętrznymi zaleceniami i regulaminami dotyczącymi stanowiska pracy
3 Rozpoznawanie czynników niebezpiecznych i szkodliwych występujących w czasie pracy
4 Ocena zagrożenia wynikającego ze sposobu użytkowania urządzeń elektrycznych
5 Udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej
6 Reagowanie w przypadku pożaru zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
7 Stosowanie zasad ochrony środowiska na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizacja i zarządzanie cukiernią
Lp. umiejętności
1 Potrafi obliczyć wartość energetyczną wybranych wyrobów
2 Rysuje schematy technologiczne zakładów ciastkarskich
3 Potrafi stworzyć plan rozwoju działalności gospodarczej
4 Potrafi sporządzać wnioski o dotacje

Zadanie zawodowe: C-1:
Nadzorowanie i organizowanie pracy zespołu pracowników
Lp. umiejętności
1 Ustala zakres zadań i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pacy
2 Kieruje pracą zespołu
3 Organizuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola, konserwacja i ocena sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń ciastkarskich
Lp. umiejętności
1 Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń ciastkarskich
2 Zna procedury postępowania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub urządzenia ciastkarskiego

Zadanie zawodowe: D-2:
Ocena jakości wytwarzanych półproduktów i produktów ciastkarskich i cukierniczych
Lp. umiejętności
1 Ocenia organoleptycznie próbki surowców i dodatków oraz gotowych półproduktów ciastkarskich i cukierniczych
2 Ocenia organoleptycznie gotowe wyroby ciastkarskie i cukiernicze
3 Ocenia jakość surowców, dodatków i materiałów pomocniczych do produkcji cukierniczej
4 Ocenia jakość wyprodukowanych produktów


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Logiczne rozumowanie
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
4 Odporność psychiczna na sytuacje stresowe
5 Podzielność uwagi
6 Umiejętność koncentracji
7 Umiejętność szybkiej reakcji
8 Wyobraźnia i myślenie twórcze
9 Zręczność rąk i palców
Cechy osobowości
1 Akceptowanie charakteru pracy
2 Dokładność i cierpliwość
3 Kultura osobista
4 Nawyk samokontroli
5 Obowiązkowość i poczucie odpowiedzialności
6 Praca w zespole
7 Wrażliwość na kształty i kolory
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Ostrość słuchu
3 Ostrość wzroku
4 Podzielność uwagi
5 Spostrzegawczość
6 Sprawność ruchowa kończyn
7 Sprawność zmysłów smaku, węchu