Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Hotelarstwo i gastronomia
Obszar zawodowy: Kucharz

Kod zawodu: 512201
Data modyfikacji: 2010-05-20 11:33:54

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Pobieranie surowców i półproduktów do produkcji kulinarnej
A-2 Dobieranie i posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami do produkcji potraw i napojów oraz bieżąca konserwacja tych urządzeń.
A-3 Przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców z zachowaniem ich wartości odżywczej.
A-4 Samodzielne sporządzanie różnymi technikami i metodami potraw, napojów i wyrobów garmażeryjnych z różnych grup surowców.
A-5 Porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja wyrobów kulinarnych
A-6 Planowanie posiłków i układanie menu
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie procesów technologicznych zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi i zasadami bhp..
B-2 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymanie go w stałej czystości
B-3 Przechowywanie, magazynowanie i zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów oraz wyrobów kulinarnych.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie pracą pracowników w dziale produkcyjnym.
C-2 Współpracowanie z klientami i dostawcami
C-3 Współpracowanie z kierownictwem zakładu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Odbieranie jakościowe i ilościowe surowców, półproduktów i gotowych wyrobów
D-2 Kontrolowanie zgodności czynności produkcyjnych z wymaganiami systemu GMP i GHP
D-3 Monitorowanie procesu produkcyjnego pod kątem występowania czynników zagrażających życiu i zdrowiu człowieka zgodnie z procedurami systemu HACCP