Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Piekarz

Kod zawodu: 741203
Data modyfikacji: 2010-05-21 8:40:44

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się recepturą piekarską
A-2 Przygotowanie surowców piekarskich do produkcji ciasta
A-3 Przygotowanie ciast na różne rodzaje pieczywa w określonych warunkach techniczno-organizacyjnych piekarni
A-4 Dzielenie ciasta i kształtowanie kęsów na różny asortyment pieczywa
A-5 Prowadzenie rozrostu końcowego oraz wykonywanie czynności pomocniczych przed wypiekiem pieczywa
A-6 Wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich
A-7 Wykonywanie operacji technologicznych po wypieku
A-8 Przygotowywanie i przekazywanie pieczywa do wysyłki i sprzedaży
A-9 Posługiwanie się i prowadzenie dokumentacji produkcyjnej
B Zadania organizacyjne
B-1 Dobieranie sprzętu, maszyn i urządzeń niezbędnych
B-2 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej
B-3 Stosowanie zasad higieny produkcji oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności: GMP, GHP, HACCP
B-4 Organizowanie pracy, ustalanie możliwości produkcyjnych piekarni, składowanie i magazynowanie surowców piekarskich
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Korzystanie z dokumentacji technologicznej
C-2 Prowadzenie działalności usługowo-produkcyjnej piekarni
C-3 Współpracowanie z instytucjami nadzoru i kontroli jakości zdrowotnej żywności
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości surowców i półproduktów piekarskich
D-2 Ocenianie jakości pieczywa
D-3 Samokontrola i kontrolowanie pracy podległych pracowników