Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Hotelarstwo i gastronomia
Obszar zawodowy: Prowadzący zakład hotelarski / gastronomiczny

Kod zawodu: 512104
Data modyfikacji: 2010-05-21 9:11:41

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Zarządzanie i organizacja pracy w zakładzie.
A-2 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania zakładu poprzez dbałość o wyposażenie w sprzęt, zaopatrzenie w art. spożywcze, racjonalną gospodarkę magazynową.
A-3 Zarządzanie personelem i prowadzenie niezbędnej dokumentacji kadrowo – księgowej.
A-4 Administrowanie podległymi nieruchomościami.
A-5 Reprezentowanie zakładu w sprawach dotyczących jego funkcjonowania.
B Zadania organizacyjne
B-1 Zarządzanie sprzedażą i raportowanie.
B-2 Organizacja pracy w zakładzie zgodnie z zasadami Prawa Pracy i BHP.
B-3 Prowadzenie i archiwizacja dokumentów związanych z prowadzeniem działalności hotelarskiej/gastronomicznej.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem podległych pracowników.
C-2 Współpraca z kontrahentami, budowanie pozytywnych relacji.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola zgodności sposobu wykonania zadań z przyjętymi w zakładzie standardami i procedurami
D-2 Kontrola nad poprawnością rozliczeń księgowych i rozliczeń z kontrahentami
D-3 Przestrzeganie procedur zarządzania jakością wg obowiązujących w zakładzie standardów i procedur wewnętrznych
D-4 Ocena pracy poległych pracowników