Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Hotelarstwo i gastronomia
Obszar zawodowy: Prowadzący zakład hotelarski / gastronomiczny

Kod zawodu: 512104

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Zarządzanie i organizacja pracy w zakładzie.
A-2 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania zakładu poprzez dbałość o wyposażenie w sprzęt, zaopatrzenie w art. spożywcze, racjonalną gospodarkę magazynową.
A-3 Zarządzanie personelem i prowadzenie niezbędnej dokumentacji kadrowo – księgowej.
A-4 Administrowanie podległymi nieruchomościami.
A-5 Reprezentowanie zakładu w sprawach dotyczących jego funkcjonowania.
B Zadania organizacyjne
B-1 Zarządzanie sprzedażą i raportowanie.
B-2 Organizacja pracy w zakładzie zgodnie z zasadami Prawa Pracy i BHP.
B-3 Prowadzenie i archiwizacja dokumentów związanych z prowadzeniem działalności hotelarskiej/gastronomicznej.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem podległych pracowników.
C-2 Współpraca z kontrahentami, budowanie pozytywnych relacji.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola zgodności sposobu wykonania zadań z przyjętymi w zakładzie standardami i procedurami
D-2 Kontrola nad poprawnością rozliczeń księgowych i rozliczeń z kontrahentami
D-3 Przestrzeganie procedur zarządzania jakością wg obowiązujących w zakładzie standardów i procedur wewnętrznych
D-4 Ocena pracy poległych pracowników

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Zarządzanie i organizacja pracy w zakładzie.
Lp. umiejętności
1 Organizacyjnie i merytorycznie wspiera podległych pracowników.
2 Koordynowanie współpracy poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu i firm zewnętrznych świadczących usługi towarzyszące.
3 Operuje wskaźnikami odzwierciedlającymi sytuację ekonomiczną zakładu. Analizuje, wprowadza zmiany.
4 Buduje pozytywne relacje z Gośćmi i klientami instytucjonalnymi.
5 Rozwiązuje problemy zakłócające właściwe funkcjonowanie zakładu.
6 Negocjuje warunki sprzedaży, ustala rabaty i prowizje.

Zadanie zawodowe: A-2:
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania zakładu poprzez dbałość o wyposażenie w sprzęt, zaopatrzenie w art. spożywcze, racjonalną gospodarkę magazynową.
Lp. umiejętności
1 Organizuje zasady obrotu towarowego, wybiera dostawców.
2 Rozpoznaje potrzeby sprzętowe zakładu, wybiera dostawców.
3 Ocenia i wybiera najkorzystniejsze rozwiązania w gospodarce sprzętowej (zakup/naprawa).
4 Organizuje logistykę w zakładzie.
5 Rozpoznaje usterki, zgłasza do działu technicznego.

Zadanie zawodowe: A-3:
Zarządzanie personelem i prowadzenie niezbędnej dokumentacji kadrowo – księgowej.
Lp. umiejętności
1 Obsługuje urządzenia i komputerowe programy biurowe.
2 Ustala grafik pracy, rozlicza czas pracy, urlopy i delegacje bezpośrednio podległych pracowników.
3 Rekrutuje i szkoli nowych pracowników, przekazuje wiedzę niezbędną do pracy ich stanowiskach.
4 Wystawia, kompletuje i archiwizuje dokumentację kadrową niezbędną do zatrudniania oraz do zakończenia współpracy.

Zadanie zawodowe: A-4:
Administrowanie podległymi nieruchomościami.
Lp. umiejętności
1 Rozpoznanie usterek technicznych, eliminowanie przez zlecenie naprawy kompetentnym pracownikom lub wykonawcom zewnętrznych
2 Rozpoznanie potrzeb sprzętowych zapewniających bezpieczeństwo Gości i pracowników na ich stanowiskach pracy, wybór dostawców
3 Aktualizowanie pozwoleń i certyfikatów wymaganych przez organy państwowe a niezbędnych do dopuszczenia nieruchomości do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem

Zadanie zawodowe: A-5:
Reprezentowanie zakładu w sprawach dotyczących jego funkcjonowania.
Lp. umiejętności
1 Budowanie pozytywnego wizerunku zakładu
2 Promowanie świadczonych usług i marki zakładu
3 Reprezentowanie zakładu przed państwowymi organami kontrolującymi
4 Pozyskanie i utrzymanie dobrych relacji gośćmi, kontrahentami zakładu oraz ważnymi dla zakładu jednostkami w społeczności lokalnej

Zadanie zawodowe: B-1:
Zarządzanie sprzedażą i raportowanie.
Lp. umiejętności
1 Planuje i prowadzi aktywny marketing, organizuje działanie promocyjne zakładu, realizuje politykę handlową i marketingową przedsiębiorstwa.
2 Analizuje stan rynku lokalnego oraz poszukuje możliwości sprzedaży i promowania usług zakładu. Analizuje zlecenia klientów pod kątem optymalnego wyboru rodzaju i zakresu usług oraz możliwości zakładu.
3 Kontroluje i prowadzi nadzór nad kosztami działalności bieżącej hotelu.
4 Analizuje wskaźniki rentowności i wyciąga z nich wnioski oraz podejmuje stosowne działania.

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizacja pracy w zakładzie zgodnie z zasadami Prawa Pracy i BHP.
Lp. umiejętności
1 Przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy.
2 Stosuje przepisy BHP na stanowisku agent ubezpieczeniowy.
3 Udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
4 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

Zadanie zawodowe: B-3:
Prowadzenie i archiwizacja dokumentów związanych z prowadzeniem działalności hotelarskiej/gastronomicznej.
Lp. umiejętności
1 Archiwizuje dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem.
2 Dochowuje obowiązujących terminów przekazywania dokumentów do biura, osób nadzorujących lub urzędów państwowych.
3 Uzupełnia bazę danych klientów w miarę pozyskiwania o nich nowych informacji.
4 Czyta i rozumie otrzymywane raporty i zestawienia dotyczące zawartych i posiadanych w obsłudze umów.

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zespołem podległych pracowników.
Lp. umiejętności
1 Organizuje pracę podwładnym wg. ustalonych strategii i wewnętrznych zasad zakładu.
2 Wytycza cele, komunikuje i monitoruje realizację zadań.
3 Potrafi kontrolować i oceniać wyniki realizowanych zadań.
4 Przekazuje posiadaną wiedzę i doświadczenie pracownikom.
5 Udziela wsparcia merytorycznego i organizacyjnego pracownikom przy realizacji trudnych dla nich zadań.

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z kontrahentami, budowanie pozytywnych relacji.
Lp. umiejętności
1 Podtrzymania kontaktu - buduje długotrwałe relacje z kontrahentami .
2 Prowadzenia rozmowy osobistej i telefonicznej z kontrahentem.
3 Planuje własne działania w określonych terminach i wg ustalonej kolejności kontaktów.
4 Potrafi szybko reagować na wymogi sytuacji.

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola zgodności sposobu wykonania zadań z przyjętymi w zakładzie standardami i procedurami
Lp. umiejętności
1 Nadzoruje jakość świadczonych usług.
2 Ocenia zgodność wykonywania czynności zawodowych z przyjętymi standardami
3 Analizuje skuteczność obowiązujących systemów kontroli, wprowadza zmiany.

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrola nad poprawnością rozliczeń księgowych i rozliczeń z kontrahentami
Lp. umiejętności
1 Weryfikuje zgodność wystawionych rachunków z rzeczywiście świadczonymi usługami
2 Weryfikuje zgodność wystawionych rachunków z zasadami księgowości
3 Sprawdza rozliczenia kasowe i na rachunkach bankowych.
4 Monitoruje i windykuje przeterminowane należności

Zadanie zawodowe: D-3:
Przestrzeganie procedur zarządzania jakością wg obowiązujących w zakładzie standardów i procedur wewnętrznych
Lp. umiejętności
1 Opracowuje dane, analizuje informacje o swoich klientach.
2 Posługuje się komputerowymi arkuszami kalkulacyjnymi.
3 Sporządza raporty i zestawienia dotyczące obsługiwanych klientów, sprzedanych usług.

Zadanie zawodowe: D-4:
Ocena pracy poległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę podległym pracownikom
2 Wytycza zadania, zleca ich realizacje podległym kierownikom
3 Rozlicza z wykonanych zadania podległych kierowników
4 Opracowuje i wskazuje cele, ocenia skuteczność ich realizacji


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Budowania relacji z innymi.
2 Dobra organizacja pracy własnej
3 Dobra pamięć
4 Koncentracja uwagi
5 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
6 Organizacyjne
7 Planistyczne
8 Podzielność uwagi
9 Przejawiania inicjatywy.
10 Rozumowanie logiczne
11 Samodzielność
12 Uzdolnienia organizacyjne
13 Uzdolnienia rachunkowe
14 Uzdolnienia techniczne.
15 Wyobraźnia przestrzenna
16 Zamiłowanie do ładu i porządku
17 Zdolności analityczne
18 Zdolności kierownicze.
19 Zdolność do przekonywania i negocjowania.
20 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Charyzma
3 Cierpliwość
4 Dokładność
5 Dyspozycyjność
6 Elastyczność i otwartość na zmiany
7 Inicjatywność
8 Komunikatywność
9 Kreatywność, pomysłowość
10 Odpowiedzialność
11 Operatywność i skuteczność
12 Rzetelność i sumienność
13 Samodzielność
14 Systematyczność
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość słuchu.
2 Powonienie
3 Spostrzegawczość
4 Sprawność kończyn górnych
5 Szybki refleks
6 Ostrość wzroku.