Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Drwal

Kod zawodu: 631101

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Ścinanie, obalanie i okrzesywanie drzew
A-2 Przerzynanie drewna leżącego, wyrzynanie sortymentów handlowych
A-3 Układanie, pomiar i znakowanie wyrobionych sortymentów
A-4 Wycinanie drzew w młodnikach i uprawach (prace pielęgnacyjne), przecinanie szlaków zrywkowych oraz pozyskiwanie choinek
A-5 Wykonywanie prac załadowczych sortymentów drzewnych, porządkowanie powierzchni zrębowych
A-6 Obsługa pilarki spalinowej łańcuchowej i elementów układu tnącego, drobne naprawy pilarek
A-7 Obsługiwanie korowarki i rębarki
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie wykonania zadań technologicznych
B-2 Przygotowanie ofert i udział w przetargach na wykonawstwo prac przy mechanicznym pozyskiwaniu drewna
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem robotników pracujących przy mechanicznym pozyskiwaniu drewna
C-2 Współpraca z kierownictwem nadleśnictwa oraz z innymi wykonawcami prac leśnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
D-2 Kontrolowanie parametrów wykonania zadań technologicznych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Ścinanie, obalanie i okrzesywanie drzew
Lp. umiejętności
1 Dobiera pilarkę łańcuchową w zależności od rodzaju pracy
2 Dobiera sprzęt pomocniczy niezbędny przy pozyskiwaniu drewna
3 Wyznacza na powierzchni leśnej kierunek obalania drzewa
4 Określa metodę ścinki i obalania drzewa
5 Przygotowuje stanowisko robocze
6 Przeprowadza ścinkę i obalanie drzew w warunkach normalnych
7 Przeprowadza ścinkę i obalanie drzew trudnych
8 Ocenia stanowisko i warunki okrzesywania drzewa
9 Dobiera narzędzia do okrzesywania
10 Wykonuje okrzesywanie ściętego drzewa przy pomocy pilarki łańcuchowej lub siekiery

Zadanie zawodowe: A-2:
Przerzynanie drewna leżącego, wyrzynanie sortymentów handlowych
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia i sprzęt pomocniczy do wykonania zadania
2 Ocenia występujące naprężenia w drewnie
3 Określa możliwość wymanipulowania poszczególnych sortymentów handlowych
4 Zabezpiecza drewno przed przemieszczeniem
5 Wykonuje przerzynkę drewna leżącego bez naprężeń i z naprężeniami
6 Wykonuje przerzynkę złomów i wywrotów z uwzględnieniem występujących w drewnie naprężeń
7 Stosuje sprzęt pomocniczy przy przerzynce

Zadanie zawodowe: A-3:
Układanie, pomiar i znakowanie wyrobionych sortymentów
Lp. umiejętności
1 Określa zasady układania wyrobionych sortymentów
2 Układa drewno okrągłe wielkowymiarowe, średniowymiarowe i małowymiarowe w mygły i stosy
3 Wykonuje pomiar wyrobionych sortymentów
4 Posługuje się urządzeniami i narzędziami wspomagającymi odbiór drewna
5 Określa jakość surowca drzewnego
6 Klasyfikuje drewno okrągłe
7 Oblicza miąższość drewna okrągłego w pojedynczych sztukach i stosach
8 Wykonuje znakowanie i cechowanie wyrobionych sortymentów
9 Sporządza raport z wykonanych prac

Zadanie zawodowe: A-4:
Wycinanie drzew w młodnikach i uprawach (prace pielęgnacyjne), przecinanie szlaków zrywkowych oraz pozyskiwanie choinek
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu
2 Ocenia przydatność drzew pod względem hodowlanym
3 Określa metodę wycinania drzew w młodnikach, uprawach, przy przecinaniu szlaków zrywkowych i pozyskiwaniu choinek
4 Wycina drzewa niepożądane z wykorzystaniem pilarki spalinowej z urządzeniem tnącym na wysięgniku
5 Wycina drzewa i drzewka niepożądane z użyciem narzędzi ręcznych
6 Klasyfikuje drewno średnio- i małowymiarowe oraz choinki
7 Układa pozyskane sortymenty drzewne

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie prac załadowczych sortymentów drzewnych, porządkowanie powierzchni zrębowych
Lp. umiejętności
1 Dobiera odpowiednie metody załadunku drewna w zależności od rodzaju sortymentu i środka transportowego
2 Przemieszcza drewno do miejsca załadunku
3 Korzysta z narzędzi pomocniczych
4 Wykonuje ręczny załadunek sortymentów drzewnych na środek transportowy
5 Wykonuje mechaniczny załadunek sortymentów drzewnych na środek transportowy
6 Układa drewno na środku transportowym i zabezpiecza przed przemieszczeniem
7 Określa rodzaj pozostałości zrębowych
8 Określa przeznaczenie pozostałości zrębowych
9 Sortuje pozostałości zrębowe z przeznaczeniem do dalszego wykorzystania lub pozostawienia na powierzchni
10 Przemieszcza i układa pozostałości zrębowe w wyznaczonych miejscach

Zadanie zawodowe: A-6:
Obsługa pilarki spalinowej łańcuchowej i elementów układu tnącego, drobne naprawy pilarek
Lp. umiejętności
1 Obsługuje elementy silnika pilarki łańcuchowej (obsługa codzienna, przeglądy cotygodniowe i comiesięczne)
2 Obsługuje i konserwuje elementy układu tnącego
3 Wykonuje regulacje podzespołów pilarki (regulacja gaźnika, wydatku pompki olejowej, naciągu linki rozrusznika itp.)
4 Sporządza mieszankę paliwową, dobiera i uzupełnia oleje i smary
5 Wykonuje sprawdzenie gotowości elementów pilarki przed rozpoczęciem pracy
6 Przeprowadza drobne naprawy elementów silnika i układu tnącego
7 Korzysta z usług wyspecjalizowanego serwisu

Zadanie zawodowe: A-7:
Obsługiwanie korowarki i rębarki
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje elementy i urządzenia podawcze
2 Dobiera zestawy elementów roboczych
3 Wykonuje obsługę codzienną i przeglądy okresowe korowarki i rębarki
4 Przeprowadza regulacje i konserwacje elementów roboczych
5 Dokonuje czynności wymiany elementów roboczych
6 Realizuje plan smarowania elementów i podzespołów
7 Usuwa drobne usterki

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i organizowanie wykonania zadań technologicznych
Lp. umiejętności
1 Planuje i organizuje pracę w poszczególnych zadaniach technologicznych
2 Szkolenia zawodowe

Zadanie zawodowe: B-2:
Przygotowanie ofert i udział w przetargach na wykonawstwo prac przy mechanicznym pozyskiwaniu drewna
Lp. umiejętności
1 Śledzi zapotrzebowanie na wykonawstwo prac przy pozyskiwaniu drewna
2 Przygotowuje ofertę wykonawstwa prac zgodnie z SIWZ
3 Bierze udział w procedurach przetargowych na wykonawstwo prac pozyskaniowych
4 Zawiera umowy z zleceniodawcami na wykonawstwo prac przy mechanicznym pozyskiwaniu drewna

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zespołem robotników pracujących przy mechanicznym pozyskiwaniu drewna
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z współpracownikami w zespole roboczym, wydaje polecenia podległym pracownikom
2 Motywuje siebie i podległych pracowników do efektywnej i bezpiecznej pracy
3 Stosuje się do przepisów prawa pracy
4 Wskazuje sposoby doskonalenia wykonywania poszczególnych zadań technologicznych
5 Uczestniczy w ustalaniu harmonogramu prac przy pozyskiwaniu drewna

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z kierownictwem nadleśnictwa oraz z innymi wykonawcami prac leśnych
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z kierownictwem nadleśnictwa
2 Współpracuje z przedstawicielami nadzoru i służb bhp
3 Realizuje uzgodnione harmonogramy wykonawstwa prac
4 Komunikuje się z wykonawcami innych prac towarzyszących na danej powierzchni roboczej
5 Współuczestniczy w ustalaniu działek roboczych i kolejności prac

Zadanie zawodowe: D-1:
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje obowiązujące przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy
2 Udziela pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w razie wypadku
3 Przestrzega zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z uwzględnieniem wymagań ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
4 Stosuje sprawny technicznie sprzęt i właściwe oprzyrządowanie wpływające na operacje technologiczne oraz bezpieczeństwo pracy
5 Stosuje odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie parametrów wykonania zadań technologicznych
Lp. umiejętności
1 Ocena właściwego przygotowania stanowiska roboczego
2 Kontrola parametrów ścinki na pniu ściętego drzewa
3 Ocena dotrzymania założonego kierunku obalania drzewa
4 Ocena jakości okrzesywania
5 Ocena prawidłowości wykonania przerzynki drewna
6 Ocena cech jakościowych surowca
7 Kontrola poprawności wykonanych pomiarów drewna
8 Sprawdzenie właściwego zaklasyfikowania drewna i poprawności manipulacji
9 Kontrola poprawności wykonania prac pielęgnacyjnych, przecinania szlaków zrywkowych oraz pozyskiwania choinek
10 Ocena poprawności wykonania prac załadowczych sortymentów drzewnych i uporządkowania powierzchni zrębowej
11 Kontrola właściwego wykonania obsługi pilarki spalinowej łańcuchowej i elementów układu tnącego
12 Kontrola wykonania czynności obsługowych korowarki i rębarki


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
3 Podzielność uwagi
4 Przewidywanie skutków i planowanie
5 Rozumowanie logiczne
6 Samodzielność
7 Uzdolnienia techniczne
8 Wyobraźnia przestrzenna
9 Zdolności organizacyjne
10 Zdolność koncentracji uwagi
11 Zdolność oceny odległości i przewidywania sytuacji
12 Zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
13 Zdolność pracy w szybkim tempie
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Cierpliwość
3 Gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych
4 Gotowość niesienia pomocy w nagłych wypadkach
5 Inicjatywność
6 Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
7 Odporność emocjonalna
8 Odpowiedzialność
9 Odpowiedzialność za innych
10 Równowaga emocjonalna
11 Samodzielność
12 Samokontrola
13 Umiejętności kierownicze
14 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
15 Umiejętność postępowania z ludźmi
16 Umiejętność współdziałania
17 Wytrwałość i cierpliwość
18 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
19 Zdyscyplinowanie
20 Znajomość własnych możliwości i ograniczeń
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra pamięć
2 Dokładność
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Odporność na zmęczenie
5 Ostrość słuchu
6 Ostrość wzroku
7 Refleks
8 Rozróżnianie barw
9 Spostrzegawczość
10 Sprawność manualna
11 Widzenie o zmroku
12 Wysoka ogólna wydolność organizmu
13 Zmysł równowagi
14 Zręczność rąk