Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Hotelarstwo i gastronomia
Obszar zawodowy: Kelner

Kod zawodu: 512302

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowuje salę konsumencką dla gości
A-2 Doradza i udziela konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, wartości odżywczych potraw i technologii ich przyrządzania
A-3 Przyjmuje i rejestruje zamówienia klienta
A-4 Inkasuje należności, rozlicza się z pobranych potraw i napojów oraz dziennego utargu
A-5 Serwuje potrawy i napoje w zakładzie gastronomicznym i na przyjęciach
A-6 Obsługuje gości hotelowych
A-7 Sporządza lub wykańcza potrawy w obecności gościa
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizuje i porządkuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Planuje posiłki i układa proste menu
B-3 Organizuje przyjęcia okolicznościowe i catering
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zarządza zespołem kelnerów podczas obsługi kelnerskiej
C-2 Współpracuje w grupie (kelnerów, z kucharzami i pionem hotelowym)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenia wielkość, świeżość oraz dekorację i estetykę potraw i napojów pobieranych z kuchni i bufetów przed podaniem ich konsumentowi

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowuje salę konsumencką dla gości
Lp. umiejętności
1 Ocenia czystość bielizny i zastawy stołowej stosowanej do wydawania i konsumpcji potraw i napojów
2 Dobiera zastawę stołową do podawania i konsumpcji potraw i napojów
3 Nakrywa stoły do konsumpcji z uwzględnieniem pory dnia
4 Dekoruje stoły stosując różnorodne elementy dekoracyjne

Zadanie zawodowe: A-2:
Doradza i udziela konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, wartości odżywczych potraw i technologii ich przyrządzania
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje techniki sporządzania potraw podawanych
2 Ocenia i porównuje potrawy pod względem wartości odżywczej
3 Oferuje osobom ze schorzeniami układu pokarmowego potrawy i napoje
4 Oferuje i doradza potrawy i napoje typowe dla kuchni regionalnych i różnych narodów.
5 Posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym podczas rozmowy z gościem

Zadanie zawodowe: A-3:
Przyjmuje i rejestruje zamówienia klienta
Lp. umiejętności
1 Przyjmuje i rejestruje zamówienia w sali restauracyjnej i w pokoju hotelowym
2 Obsługuje przenośne terminale elektroniczne
3 Posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym podczas przyjmowania zamówienia

Zadanie zawodowe: A-4:
Inkasuje należności, rozlicza się z pobranych potraw i napojów oraz dziennego utargu
Lp. umiejętności
1 Wystawia rachunki kelnerskie
2 Inkasuje należności
3 Dokonuje rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
4 Obsługuje kasy fiskalne
5 Rozlicza się z zakładem z utargu
6 Posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym podczas obsługi gości zagranicznych

Zadanie zawodowe: A-5:
Serwuje potrawy i napoje w zakładzie gastronomicznym i na przyjęciach
Lp. umiejętności
1 Stosuje odpowiednią zastawę stołowa do podawania potraw i napojów
2 Stosuje różne techniki przenoszenia potraw i napojów
3 Podaje potrawy i napoje stosując różne techniki obsługi gości
4 Dobiera techniki obsługi do rodzaju przyjęć
5 Obsługuje gości z uwzględnieniem pierwszeństwa obsługi

Zadanie zawodowe: A-6:
Obsługuje gości hotelowych
Lp. umiejętności
1 Przyjmuje zamówienia od gości hotelowych
2 Podaje potrawy i napoje w pokoju hotelowym
3 Posługuje się językiem obcym podczas obsługi gości hotelowych
4 Udziela pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach

Zadanie zawodowe: A-7:
Sporządza lub wykańcza potrawy w obecności gościa
Lp. umiejętności
1 Sporządza, porcjuje i wykańcza potrawy przygotowywane bezpośrednio w sali konsumenckiej
2 Podaje przygotowane potrawy
3 Posługuje się sprzętem specjalistycznym do sporządzania i wykańczania potraw w obecności gościa
4 Posługuje się językiem obcym podczas wykonywania potraw w obecności konsumenta

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizuje i porządkuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Dobiera odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej
2 Dobiera i gromadzi na stanowisku materiały i narzędzia
3 Korzysta z instrukcji obsługi maszyn i urządzeń
4 Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń
5 Stosuje przepisy bhp i p. poż.

Zadanie zawodowe: B-2:
Planuje posiłki i układa proste menu
Lp. umiejętności
1 Zestawia potrawy w posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia
2 Planuje całodzienny jadłospis
3 Planuje potrawy na przyjęcia okolicznościowe uwzględniając rodzaj przyjęcia, porę roku, koszty przyjęcia
4 Dobiera dodatki i napoje do planowanych potraw

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizuje przyjęcia okolicznościowe i catering
Lp. umiejętności
1 Sporządza plan przebiegu przyjęcia
2 Planuje rozmieszczenie stołów na przyjęcia w zakładzie i u klienta
3 Dobiera sprzęt i zastawę stołowa do rodzaju przyjęcia
4 Ustala przebieg obsługi przyjęcia
5 Dobiera techniki obsługi do rodzaju przyjęć
6 Dobiera, zabezpiecza i przygotowuje sprzęt do transportu

Zadanie zawodowe: C-1:
Zarządza zespołem kelnerów podczas obsługi kelnerskiej
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę zespołu
2 Określa zakres obowiązków na stanowiskach pracy zgodnie z ich kwalifikacjami i predyspozycjami
3 Opracowuje harmonogram pracy
4 Rozlicza kelnerów z efektów pracy
5 Dobiera zespoły kelnerskie
6 Rozwiązuje konflikty
7 Posługuje się językiem obcym
8 Udziela pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpracuje w grupie (kelnerów, z kucharzami i pionem hotelowym)
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady współpracy w zespole
2 Skutecznie komunikuje się z innymi pracownikami
3 Udziela pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenia wielkość, świeżość oraz dekorację i estetykę potraw i napojów pobieranych z kuchni i bufetów przed podaniem ich konsumentowi
Lp. umiejętności
1 Ocenia jakość (temperatura, barwa, wielkość) wyrobów gotowych
2 Ocenia dobór zastawy do pobranych potraw i napojów
3 Ocenia estetykę pobranych potraw i napojów


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Aktywność
2 Dobra pamięć
3 Kierownicze i organizatorskie
4 Koncentracja uwagi
5 Logiczne myślenie
6 Łatwość wypowiadania się
7 Myślenie twórcze
8 Organizatorskie
9 Poczucie estetyki
10 Pracowitość
11 Spostrzegawczość i podzielność uwagi
12 Sprawność manualna
13 Uczciwość
14 Wyobraźnia i myślenie twórcze
15 Wytrwałość
16 Zdolności organizatorskie
Cechy osobowości
1 Bezkonfliktowe współdziałanie w grupie
2 Dążenie do podnoszenia swoich umiejętności
3 Dobra pamięć
4 Dokładność i systematyczność
5 Solidność
6 Dyskrecja
7 Komunikatywność
8 Konsekwentność w działaniu
9 Kreatywność
10 Miła aparycja
11 Odporność na stres
12 Odpowiedzialność za wykonywaną pracę
13 Samodzielność
14 Uczciwość
15 Umiejętność pracy w zespole
16 Wysoka kultura osobista
17 Życzliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry słuch i wzrok
2 Miła aparycja
3 Prawidłowa wymowa
4 Prawidłowe widzenie barw
5 Spostrzegawczość
6 Wytrzymałość fizyczna
7 Wrażliwość i pamięć sensoryczna
8 Wytrzymałość psychofizyczna
9 Sprawność ruchowa (bez zaburzeń równowagi i świadomości)