Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Hotelarstwo i gastronomia
Obszar zawodowy: Pokojowa (w hotelu)

Kod zawodu: 913203

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowywanie pokoi hotelowych do sprzedaży zgodnie z ustalonymi standardami, tj. przewietrzanie pokoi, wymiana pościeli i ręczników, dezynfekcja i mycie łazienek, ścieranie kurzu, odkurzanie, mycie podłóg, mebli oraz innych przedmiotów wyposażenia w pokojach.
A-2 Uzupełnianie, wymiana i ewidencja pościeli, ręczników, materiałów reklamowych, artykułów konsumpcyjnych oraz eksploatacyjnych według ustalonych standardów.
A-3 Informowanie przełożonego o brakach, usterkach w pokojach.
A-4 Sprzątanie pomieszczeń ogólnie dostępnych, zaplecza, ciągów komunikacyjnych w hotelach (np. korytarze, windy, toalety publiczne, szatnie pracownicze).
A-5 Uzupełnianie ilości produktów w magazynkach podręcznych celem utrzymania odpowiednich stanów
A-6 Przekazywanie do pralni i odbiór z pralni rzeczy gości oraz pranie hotelowej pościeli, ręczników, firan, zasłon, kap itp.
A-7 Zgłaszanie i odnoszenie rzeczy zaginionych pozostawionych przez gości hotelowych zgodnie z obowiązującymi procedurami)
A-8 Realizowanie życzeń gości będących w zakresie obowiązków pokojowej (prasowanie koszul, dostarczanie dodatkowych artykułów konsumpcyjnych i eksploatacyjnych)
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie w czasie kolejności wykonywania powierzonych zadań, zgodnie z aktualną sytuacją w hotelu – liczba klientów, liczba obecnych pracowników.
B-2 Organizowanie pracy na zajmowanym stanowisku zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
B-3 Planowanie użycia i dobór odpowiednich środków i narzędzi odpowiednio do rodzaju czyszczonej powierzchni.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Przekazywanie odpowiednim pracownikom uwag i życzeń klientów nie będących w zakresie obowiązków pokojowej.
C-2 Przekazywanie informacji innym pracownikom z użyciem narzędzi elektronicznych, (kodowanie pokoju z użyciem telefonu tam, gdzie występują, używanie krótkofalówek, wprowadzanie zużytego asortymentu mini-barów na rachunek gościa)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości wykonywanych czynności zawodowych
D-2 Kontrola pokoi hotelowych, pomieszczeń publicznych i magazynów pod względem czystości oraz stanu standardowego wyposażenia
D-3 Kontrola dat przydatności do spożycia artykułów spożywczych będących na wyposażeniu pokoi.
D-4 Przestrzeganie procedur zarządzania jakością.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowywanie pokoi hotelowych do sprzedaży zgodnie z ustalonymi standardami, tj. przewietrzanie pokoi, wymiana pościeli i ręczników, dezynfekcja i mycie łazienek, ścieranie kurzu, odkurzanie, mycie podłóg, mebli oraz innych przedmiotów wyposażenia w pokojach.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostymi urządzeniami elektrycznymi służącymi do odkurzania.
2 Wykorzystuje narzędzia służące do czyszczenia powierzchni.
3 Stosuje środki chemiczne i dezynfekujące zgodnie z zaleceniami i przeznaczeniem.
4 Stosuje wyuczone techniki sprzątania.
5 Stosuje techniki szybkiej wymiany pościeli.

Zadanie zawodowe: A-2:
Uzupełnianie, wymiana i ewidencja pościeli, ręczników, materiałów reklamowych, artykułów konsumpcyjnych oraz eksploatacyjnych według ustalonych standardów.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostymi urządzeniami służącymi do transportu.
2 Utrzymuje narzędzia i powierzony asortyment w ładzie i porządku.
3 Stosuje wyuczone techniki komunikacji z klientem.
4 Stosuje zasady dyskrecji i bezpieczeństwa wobec siebie i gościa.

Zadanie zawodowe: A-3:
Informowanie przełożonego o brakach, usterkach w pokojach.
Lp. umiejętności
1 Informuje o brakach w pokojach hotelowych.
2 Informuje o usterkach w pokojach hotelowych.
3 Postępuje zgodnie z przyjętymi procedurami w przypadku wykrycia usterki w pokoju.
4 Uzupełnia braki w pokojach.
5 Komunikuje się z innymi pracownikami hotelu w celu usunięcia zauważonych braków lub usterek.

Zadanie zawodowe: A-4:
Sprzątanie pomieszczeń ogólnie dostępnych, zaplecza, ciągów komunikacyjnych w hotelach (np. korytarze, windy, toalety publiczne, szatnie pracownicze).
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostymi urządzeniami elektrycznymi służącymi do odkurzania.
2 Wykorzystuje narzędzia służące do czyszczenia powierzchni.
3 Stosuje środki chemiczne i dezynfekujące zgodnie z zaleceniami i przeznaczeniem.
4 Stosuje wyuczone techniki sprzątania.

Zadanie zawodowe: A-5:
Uzupełnianie ilości produktów w magazynkach podręcznych celem utrzymania odpowiednich stanów
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostymi urządzeniami służącymi do transportu.
2 Utrzymuje narzędzia i powierzony asortyment w ładzie i porządku.
3 Na bieżąco uzupełnia ilości produktów zgodnie z zaleceniami.

Zadanie zawodowe: A-6:
Przekazywanie do pralni i odbiór z pralni rzeczy gości oraz pranie hotelowej pościeli, ręczników, firan, zasłon, kap itp.
Lp. umiejętności
1 Rozlicza ilości oddawanych rzeczy do prania.
2 Komunikuje się z pracownikami pralni.
3 Przyjmuje od gościa rzeczy do prania i oddaje gościowi po powrocie z pralni.
4 Stosuje obowiązujące w hotelu zasady obsługi gościa.

Zadanie zawodowe: A-7:
Zgłaszanie i odnoszenie rzeczy zaginionych pozostawionych przez gości hotelowych zgodnie z obowiązującymi procedurami)
Lp. umiejętności
1 Wypełnia stosowne dokumenty.
2 Komunikuje się z odpowiednimi pracownikami.
3 Transportuje pozostawione rzeczy do odpowiedniego miejsca.
4 Stosuje obowiązujące w hotelu zasady obsługi gościa.

Zadanie zawodowe: A-8:
Realizowanie życzeń gości będących w zakresie obowiązków pokojowej (prasowanie koszul, dostarczanie dodatkowych artykułów konsumpcyjnych i eksploatacyjnych)
Lp. umiejętności
1 Przyjmuje zlecenia wykonania życzeń gości.
2 Przedstawia klientom zakres usług obowiązujący w hotelu.
3 Komunikuje się z innymi pracownikami hotelu w celu spełnienia wymagań klientów.
4 Realizuje oczekiwania i życzenia gościa zgodnie z obowiązującym standardem.

Zadanie zawodowe: B-1:
Ustalanie w czasie kolejności wykonywania powierzonych zadań, zgodnie z aktualną sytuacją w hotelu – liczba klientów, liczba obecnych pracowników.
Lp. umiejętności
1 Samodzielnie ustala priorytety wykonywanych czynności.
2 Elastycznie dostosowuje czas wykonania powierzonych zadań do sytuacji w hotelu.
3 Przygotowuje i utrzymuje w dobrym stanie technicznym urządzenia i narzędzia wykorzystywane w pełnionych czynnościach zawodowych.

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie pracy na zajmowanym stanowisku zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
Lp. umiejętności
1 Analizuje informacje i ostrzeżenia znajdujące się na stosowanych środkach czyszczących.
2 Używa właściwie odzież roboczą/ochronną.
3 Dobiera i właściwie użytkuje sprzęt ochrony osobistej.
4 Przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia występujące podczas stosowania środków chemicznych.
5 Stosuje przepisy BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska.

Zadanie zawodowe: B-3:
Planowanie użycia i dobór odpowiednich środków i narzędzi odpowiednio do rodzaju czyszczonej powierzchni.
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje narzędzia służące do czyszczenia powierzchni zgodnie z ich przeznaczeniem.
2 Stosuje środki chemiczne i dezynfekujące zgodnie z zaleceniami i przeznaczeniem.
3 Stosuje wyuczone techniki sprzątania.

Zadanie zawodowe: C-1:
Przekazywanie odpowiednim pracownikom uwag i życzeń klientów nie będących w zakresie obowiązków pokojowej.
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się ze współpracownikami z innych działów hotelu.
2 Stosuje się do przepisów prawa pracy i wypełnia obowiązki pracownicze.
3 Komunikuje się z przełożonymi.
4 Odbiera informacje, uwagi, życzenia od gościa.
5 Postępuje według przyjętych w hotelu standardów.

Zadanie zawodowe: C-2:
Przekazywanie informacji innym pracownikom z użyciem narzędzi elektronicznych, (kodowanie pokoju z użyciem telefonu tam, gdzie występują, używanie krótkofalówek, wprowadzanie zużytego asortymentu mini-barów na rachunek gościa)
Lp. umiejętności
1 Zmienia status pokoi w systemie komputerowym recepcji z użyciem kodów i telefonu.
2 Informuje recepcje/przełożonego o zmianie statusu pokoi z użyciem urządzeń komunikacji wewnętrznej (telefon wewnętrzny, krótkofalówka)
3 Komunikuje się ze współpracownikami z użyciem dostępnych urządzeń elektronicznych (telefon, krótkofalówka)
4 Informuje recepcje/przełożonego o zużyciu produktów z mini-barów z użyciem urządzeń komunikacji wewnętrznej (telefon wewnętrzny, krótkofalówka, kodowania z użyciem telefonu)
5 Postępuje według przyjętych w hotelu standardów.

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena jakości wykonywanych czynności zawodowych
Lp. umiejętności
1 Obiektywnie ocenia jakość wykonanej pracy
2 Kontroluje pokoje pod względem czystości
3 Kontroluje pokoje pod względem zaopatrzenia w artykuły konsumpcyjne i eksploatacyjne
4 Kontroluje ciągi komunikacyjne pod względem czystości

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrola pokoi hotelowych, pomieszczeń publicznych i magazynów pod względem czystości oraz stanu standardowego wyposażenia
Lp. umiejętności
1 Samodzielnie kontroluje i obiektywnie ocenia pokoje, pomieszczenia publiczne i magazyny pod względem czystości
2 Samodzielnie kontroluje pokoje pod względem zaopatrzenia w artykuły konsumpcyjne i eksploatacyjne
3 Informuje odpowiednich pracowników hotelu o stanie pokoi hotelowych
4 Postępuje według przyjętych w hotelu procedur kontroli pokoi hotelowych

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrola dat przydatności do spożycia artykułów spożywczych będących na wyposażeniu pokoi.
Lp. umiejętności
1 Samodzielnie kontroluje i obiektywnie ocenia terminy ważności produktów konsumpcyjnych będących na wyposażeniu pokoi.
2 Samodzielnie kontroluje mini-bary pod względem zaopatrzenia w artykuły konsumpcyjne i eksploatacyjne
3 Informuje odpowiednich pracowników hotelu o stanie magazynowym
4 Postępuje według przyjętych w hotelu procedur kontroli pokoi hotelowych

Zadanie zawodowe: D-4:
Przestrzeganie procedur zarządzania jakością.
Lp. umiejętności
1 Stosuje założenia obowiązującego systemu zapewnienia jakości.
2 Właściwie interpretuje procedury wewnętrzne.
3 Po zakończonej pracy na danym obszarze uzupełnia podpis na karcie kontrolnej.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Autokontrola.
2 Dobra pamięć
3 Koncentracja uwagi
4 Podzielność uwagi.
5 Pomysłowość.
6 Postrzegania nieładu
7 Spostrzegawczość.
8 Wyobraźnia.
Cechy osobowości
2 Dokładność.
3 Dyskrecja.
4 Empatia
5 Komunikatywność.
6 Obiektywność
7 Odpowiedzialność
8 Opanowanie.
9 Pomysłowość.
10 Punktualność
11 Samodzielność
12 Samokontrola.
13 Spostrzegawczość.
14 Sumienność.
15 Uczciwość
16 Wytrzymałość na wysiłek fizyczny
17 Zdyscyplinowanie
18 Życzliwość.
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry węch
2 Dobry wzrok
3 Koordynacja wzrokowo - ruchowa
4 Powonienie
5 Refleks.
6 Rozróżnianie barw.
7 Sprawność manualna.
8 Sprawność rąk
9 Sprawność ruchowa.
10 Zmysł równowagi