Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Hotelarstwo i gastronomia
Obszar zawodowy: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Kod zawodu: 913210

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie prac porządkowych w części noclegowej hotelu
A-2 Wykonywanie prac porządkowych w części gastronomicznej obiektu hotelowego
A-3 Wykonywanie prac związanych z działalnością pralni hotelowej
A-4 Wykonywanie prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych
A-5 Pielęgnowanie roślin ozdobnych, przyległych terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych
A-6 Wykonywanie drobnych napraw nie wymagających specjalnych uprawnień
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie kolejności wykonywania powierzonych zadań, zgodnie z aktualną sytuacją w hotelu, w zależności od liczby gości, liczby obecnych pracowników.
B-2 Organizowanie pracy na zajmowanym stanowisku zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-3 Planowanie użycia i dobór odpowiednich materiałów i narzędzi odpowiednio do rodzaju pełnionych czynności zawodowych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Podejmowanie współpracy z zespołem roboczym odpowiedzialnym za utrzymanie hotelu w czystości i porządku zgodnie z przyjętymi standardami
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości wykonywanej pracy
D-2 Kontrolowanie pokoi hotelowych, pomieszczeń publicznych i magazynów pod względem czystości oraz stanu standardowego wyposażenia
D-3 Przestrzeganie procedur zarządzania jakością świadczenia usług hotelowych.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie prac porządkowych w części noclegowej hotelu
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostymi urządzeniami elektrycznymi służącymi do odkurzania.
2 Wykorzystuje narzędzia służące do czyszczenia powierzchni.
3 Stosuje środki chemiczne i dezynfekujące zgodnie z zaleceniami i przeznaczeniem.
4 Stosuje wyuczone techniki sprzątania.
5 Stosuje odzież i środki ochrony osobistej.

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie prac porządkowych w części gastronomicznej obiektu hotelowego
Lp. umiejętności
1 Utrzymuje czystość i porządek w pomieszczeniach kuchennych, magazynowych i sali konsumpcyjnej
2 Stosuje techniki zmywania zastawy stołowej.
3 Stosuje techniki zmywania naczyń i sprzętu kuchennego.
4 Dobiera narzędzia, środki chemiczne i środki ochrony osobistej do rodzaju wykonywanej pracy

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie prac związanych z działalnością pralni hotelowej
Lp. umiejętności
1 Segreguje i transportuje bieliznę i ręczniki hotelowe.
2 Obsługuje proste urządzenia pralnicze.
3 Dobiera i stosuje środki oraz techniki prania odpowiednio do rodzaju tkanin.
4 Rozróżnia, zlicza, wydaje i odbiera pranie do pralni zewnętrznej.

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się terminologią zawodową.
2 Postępuje w sposób właściwy z bagażem gościa.
3 Postępuje w sposób właściwy z mieniem pozostawionym przez gościa.

Zadanie zawodowe: A-5:
Pielęgnowanie roślin ozdobnych, przyległych terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych
Lp. umiejętności
1 Utrzymuje czystość i porządek w otoczeniu obiektu hotelowego.
2 Stosuje ręczny i mechaniczny sprzęt do pielęgnacji terenów zieleni.
3 Stosuje ręczny i mechaniczny sprzęt oraz dobiera materiały do drobnych napraw sprzętu rekreacyjnego.
4 Sadzi i pielęgnuje rośliny ozdobne, krzewy i drzewa.
5 Stosuje odzież i środki ochrony osobistej.
6 Przestrzega przepisy BHP, Ppoż. oraz ochrony środowiska.

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie drobnych napraw nie wymagających specjalnych uprawnień
Lp. umiejętności
1 Sprawdza stan wyposażenia i sprawność urządzeń w jednostce mieszkalnej.
2 Sprawdza stan i zgłasza usterki sprzętu i urządzeń stosowanych w pracach porządkowych.
3 Naprawia lub oddaje do naprawy uszkodzony sprzęt i wyposażenie obiektu hotelowego
4 Przestrzega przepisy BHP.
5 Dobiera sposoby, narzędzia i materiały do wykonania niezbędnych napraw drobnego sprzętu i innego wyposażenie obiektu.

Zadanie zawodowe: B-1:
Ustalanie kolejności wykonywania powierzonych zadań, zgodnie z aktualną sytuacją w hotelu, w zależności od liczby gości, liczby obecnych pracowników.
Lp. umiejętności
1 Planuje wykonanie powierzonych czynności zawodowych.
2 Komunikuje się z innymi pracownikami w celu ustalenia odpowiedniego planu działań.
3 Korzysta z różnych źródeł informacji wspomagających pracę

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie pracy na zajmowanym stanowisku zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Organizuje pracę na stanowisku pomoc hotelowa zgodnie z zasadami i przepisami BHP
2 Organizuje pomieszczenia przechowywania środków czyszczących i żywnościowych – zgodnie z przepisami dotyczącymi higieny i warunków przechowywania produktów.
3 Przygotowuje i utrzymuje w dobrym stanie technicznym urządzenia i narzędzia wykorzystywane w pełnionych czynnościach zawodowych zgodnie z zasadami eksploatacji urządzeń oraz instrukcjami obsługi narzę
4 Stosuje odzież i środki ochrony osobistej podczas wykonywania powierzonych czynności zawodowych

Zadanie zawodowe: B-3:
Planowanie użycia i dobór odpowiednich materiałów i narzędzi odpowiednio do rodzaju pełnionych czynności zawodowych
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje narzędzia służące do czyszczenia powierzchni zgodnie z ich przeznaczeniem.
2 Wykorzystuje narzędzia i urządzenia służące do zmywania zastawy stołowej
3 Wykorzystuje narzędzia i urządzenia pralnicze zgodnie z ich przeznaczeniem.
4 Stosuje środki chemiczne i dezynfekujące zgodnie z zaleceniami i przeznaczeniem.
5 Stosuje ręczny i mechaniczny sprzęt do pielęgnacji terenów zieleni.
6 Stosuje ręczny i mechaniczny sprzęt do drobnych napraw sprzętu rekreacyjnego.

Zadanie zawodowe: C-1:
Podejmowanie współpracy z zespołem roboczym odpowiedzialnym za utrzymanie hotelu w czystości i porządku zgodnie z przyjętymi standardami
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z współpracownikami w zespole roboczym.
2 Stosuje się do przepisów prawa pracy i wypełnia obowiązki pracownicze.
3 Komunikuje się z przełożonymi
4 Stosuje normy czystości i higieny
5 Postępuje według przyjętych w hotelu standardów utrzymania hotelu w czystości i porządku

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości wykonywanej pracy
Lp. umiejętności
1 Ocenia jakość wykonanej pracy
2 Kontroluje pokoje pod względem czystości
3 Kontroluje pokoje pod względem zaopatrzenia w artykuły konsumpcyjne i eksploatacyjne
4 Kontroluje ciągi komunikacyjne pod względem czystości

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie pokoi hotelowych, pomieszczeń publicznych i magazynów pod względem czystości oraz stanu standardowego wyposażenia
Lp. umiejętności
1 Samodzielnie kontroluje i ocenia pokoje, pomieszczenia publiczne i magazyny pod względem czystości
2 Samodzielnie kontroluje pokoje pod względem zaopatrzenia w artykuły konsumpcyjne i eksploatacyjne
3 Informuje odpowiednich pracowników hotelu o stanie pokoi hotelowych
4 Postępuje według przyjętych w hotelu procedur kontroli pokoi hotelowych

Zadanie zawodowe: D-3:
Przestrzeganie procedur zarządzania jakością świadczenia usług hotelowych.
Lp. umiejętności
1 Stosuje założenia obowiązującego systemu zapewnienia jakości.
2 Właściwie interpretuje procedury wewnętrzne.
3 Po zakończonej pracy na danym obszarze uzupełnia podpis na karcie kontrolnej.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Logiczne myślenie
4 Podzielność uwagi.
5 Postrzegania nieładu
6 Wyobraźnia
7 Rozwiązywania problemów.
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Dyskrecja
3 Komunikatywność
4 Obiektywność
5 Odpowiedzialność
6 Punktualność
7 Samodzielność
8 Samokontrola
9 Spostrzegawczość
10 Wytrzymałość na wysiłek fizyczny.
11 Sumienność
12 Uczciwość
13 Zdyscyplinowanie
14 Życzliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry węch
2 Dobry wzrok
3 Koordynacja wzrokowo – ruchowa
4 Sprawność manualna
5 Sprawność ogólna
6 Sprawność rąk
7 Zmysł równowagi