Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Hotelarstwo i gastronomia
Obszar zawodowy: Kucharz małej gastronomii

Kod zawodu: 512202
Data modyfikacji: 2010-05-26 9:07:46

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie surowców i półproduktów do produkcji kulinarnej
A-2 Dobieranie, obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu gastronomicznego
A-3 Przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców i półproduktów
A-4 Przygotowywanie półproduktów do dalszej obróbki
A-5 Dokonywanie obróbki termicznej surowców i półproduktów
A-6 Sporządzanie różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów
A-7 Planowanie posiłków i układanie prostego menu
A-8 Porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie czynności związanych z wykonaniem potraw i posiłków
B-2 Organizowanie i porządkowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-3 Organizowanie przyjęć okolicznościowych i cateringu
B-4 Przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zarządzanie zespołem pracowników punktu małej gastronomii
C-2 Współpracowanie z innymi punktami małej gastronomii
C-3 Współpracowanie z klientami punktu małej gastronomii
C-4 Udzielanie pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w wypadkach
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakościowe i ilościowe surowców i półproduktów
D-2 Ocenianie jakościowe i ilościowe wyrobu gotowego małej gastronomii
D-3 Kontrolowanie zgodności czynności produkcyjnych z wymaganiami systemu GMP
D-4 Kontrolowanie zgodności wykonywanych czynności w produkcji oraz w obrocie środkami spożywczymi z wymaganiami GHP
D-5 Monitorowanie procesu produkcyjnego potraw pod kątem występowania czynników zagrażających życiu i zdrowiu człowieka zgodnie z procedurami systemu HACCP