Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Kierownik małego przedsiębiorstwa

Kod zawodu: 131
Data modyfikacji: 2010-05-26 11:17:08

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Uruchomienie i zabezpieczenie działalności gospodarczej
A-2 Prowadzenie działań marketingowych
A-3 Planowanie i kontrolowanie eksploatacji bazy technicznej i zasobów przedsiębiorstwa
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizacja działalności gospodarczej
B-2 Ustalanie zakresu zadań i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy)
B-3 Organizowanie własnego stanowiska pracy
B-4 Organizowanie spotkań i narad
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Dobieranie i zatrudnianie pracowników oraz organizowanie szkoleń
C-2 Motywowanie pracowników
C-3 Kierowanie pracą zespołu
C-4 Zawieranie umów handlowych i negocjowanie ich warunków
C-5 Prowadzenie i nadzorowanie prawidłowej współpracy z otoczeniem (dostawcy, odbiorcy, ZUS, banki, US, GUS, ubezpieczenia itp.)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie efektywności pracy pracowników
D-2 Zarządzanie jakością surowców materiałów i produktów
D-3 Analizowanie dokumentów finansowo – księgowych i ocenianie osiągniętych rezultatów
D-4 Nadzorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy