Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Kierownik małego przedsiębiorstwa

Kod zawodu: 131

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Uruchomienie i zabezpieczenie działalności gospodarczej
A-2 Prowadzenie działań marketingowych
A-3 Planowanie i kontrolowanie eksploatacji bazy technicznej i zasobów przedsiębiorstwa
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizacja działalności gospodarczej
B-2 Ustalanie zakresu zadań i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy)
B-3 Organizowanie własnego stanowiska pracy
B-4 Organizowanie spotkań i narad
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Dobieranie i zatrudnianie pracowników oraz organizowanie szkoleń
C-2 Motywowanie pracowników
C-3 Kierowanie pracą zespołu
C-4 Zawieranie umów handlowych i negocjowanie ich warunków
C-5 Prowadzenie i nadzorowanie prawidłowej współpracy z otoczeniem (dostawcy, odbiorcy, ZUS, banki, US, GUS, ubezpieczenia itp.)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie efektywności pracy pracowników
D-2 Zarządzanie jakością surowców materiałów i produktów
D-3 Analizowanie dokumentów finansowo – księgowych i ocenianie osiągniętych rezultatów
D-4 Nadzorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Uruchomienie i zabezpieczenie działalności gospodarczej
Lp. umiejętności
1 Wyszukuje odpowiednie przepisy prawne dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej
2 Rejestruje działalność gospodarczą
3 Zgłasza działalność gospodarczą do urzędu statystycznego, skarbowego oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
4 Zakłada rachunek rozliczeniowy w banku
5 Analizuje bieżące zmiany w przepisach prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i dostosowuje do nich całokształtu działań przedsiębiorstwa
6 Zabezpiecza mienie przedsiębiorstwa i ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej
7 Wykorzystuje sieć Internetu do wyszukiwania odpowiednich przepisów prawnych

Zadanie zawodowe: A-2:
Prowadzenie działań marketingowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi badania rynku (badania marketingowe)
2 Dostosowuje ofertę produktu (dobra lub usługi) do potrzeb i oczekiwań klienta (poszerzanie asortymentu, doskonalenie jakości, rzetelna informacja o produktach stanowiących przedmiot prowadzonej działa
3 Dobiera sposób dystrybucji (sprzedaży) do rodzaju oferowanego produktu
4 Dobiera odpowiednie warunki przechowywania i transportu towaru
5 Negocjuje ceny oferowanych produktów
6 Dobiera odpowiednie rodzaje zachęt cenowych dla klientów
7 Analizuje efekty prowadzonej polityki cenowej i wprowadza niezbędne zmiany
8 Dobiera sposoby promowania oferowanych produktów
9 Organizuje działania promocyjne
10 Opracowuje proste materiały promocyjne i reklamowe (ulotki, gazetki reklamowe itp.)
11 Wykorzystuje komputer do opracowania materiałów wspierających działania marketingowe (cenniki, ulotki, działania promocyjne itp.)
12 Tworzy pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa w otoczeniu
13 Kontroluje i analizuje efekty prowadzonych działań marketingowych

Zadanie zawodowe: A-3:
Planowanie i kontrolowanie eksploatacji bazy technicznej i zasobów przedsiębiorstwa
Lp. umiejętności
1 Organizuje bazę techniczną przedsiębiorstwa zgodnie z charakterem prowadzonej działalności
2 Przygotowuje stanowiska pracy zapewniające właściwe wykonywanie powierzonych zadań
3 Zapewnia właściwe warunki eksploatacji bazy technicznej
4 Organizuje niezbędne przeglądy i konserwacje
5 Organizuje działalność remontowo-inwestycyjną
6 Zapewnia płynność finansową przedsiębiorstwa (właściwa gospodarka materiałami i surowcami, terminy płatności itp.)

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i organizacja działalności gospodarczej
Lp. umiejętności
1 Analizuje mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz jego szanse i zagrożenia na rynku
2 Wyznacza kierunki rozwoju przedsiębiorstwa
3 Prognozuje rozwój działalności gospodarczej i miejsce przedsiębiorstwa na rynku
4 Ustala strategię celów przedsiębiorstwa
5 Szacuje możliwości finansowe
6 Planuje, organizuje i rozlicza prace badawczo – rozwojowych
7 Planuje i wdraża innowacje
8 Sporządza plany produkcji, zakupu i sprzedaży
9 Koordynuje działania związane z produkcją, zaopatrzeniem i dystrybucją

Zadanie zawodowe: B-2:
Ustalanie zakresu zadań i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy)
Lp. umiejętności
1 Dobiera strukturę organizacyjną do wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonej działalności
2 Sporządza strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa (wykaz stanowisk pracy i wzajemnych między nimi powiązań)
3 Opracowuje wykaz zadań dla poszczególnych stanowisk pracy
4 Ustala zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy (za co odpowiada, przed kim odpowiada)

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie własnego stanowiska pracy
Lp. umiejętności
1 Ustala zapotrzebowanie na materiały biurowe
2 Porządkuje i selekcjonuje dokumenty
3 Zapewnia właściwy obieg informacji i dokumentów

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie spotkań i narad
Lp. umiejętności
1 Opracowuje harmonogram spotkania, narady
2 Prowadzi spotkania, narady
3 Sporządza protokół z narady, spotkania

Zadanie zawodowe: C-1:
Dobieranie i zatrudnianie pracowników oraz organizowanie szkoleń
Lp. umiejętności
1 Ustala zapotrzebowania na pracowników
2 Identyfikuje sposoby pozyskiwania pracowników
3 Formułuje ogłoszenia do mediów – oferty pracy
4 Dokonuje selekcji ofert
5 Prowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem do pracy
6 Zatrudniania i zwalniania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
7 Prowadzi dokumentację pracowniczą
8 Ustala zapotrzebowanie na szkolenia pracowników
9 Identyfikuje wymagania prawne dotyczące szkoleń pracowników
10 Rozpoznaje możliwości szkoleń zewnętrznych dla pracowników
11 Organizuje szkolenia wewnętrzne pracowników

Zadanie zawodowe: C-2:
Motywowanie pracowników
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia płacowe i pozapłacowe czynniki motywowania
2 Dobiera sposoby motywowania pracowników do ich osobowości, stylu pracy i powierzonych zadań
3 Ustala elementy wynagrodzenia pracowników
4 Ustala wysokość wynagrodzeń pracowników
5 Zabezpiecza prawidłowe warunki pracy
6 Analizuje wpływ zastosowanych sposobów motywacji na efekty pracy pracowników

Zadanie zawodowe: C-3:
Kierowanie pracą zespołu
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje predyspozycje pracowników do pełnienia różnych ról w zespole i wykonywania zadań
2 Przyporządkowuje zadania zgodnie z posiadanymi przez członków zespołu kwalifikacjami i predyspozycjami
3 Ustala zasady obowiązujące w pracy zespołu
4 Dobiera odpowiedni styl kierowania
5 Doskonali relacje międzyludzkie w zespole
6 Kieruje procesem grupowego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

Zadanie zawodowe: C-4:
Zawieranie umów handlowych i negocjowanie ich warunków
Lp. umiejętności
1 Pozyskuje dostawców i odbiorców
2 Przeprowadza rozmowy wstępne z dostawcami i odbiorcami
3 Ustala warunki umowy (cena, sposób i termin dostawy, termin i sposób płatności itp.) przed rozpoczęciem negocjacji
4 Negocjuje warunki zawieranych umów
5 Kontroluje przestrzeganie ustalonych warunków umów
6 Tworzy bazy danych o dostawcach i odbiorcach
7 Wykorzystuje programy komputerowe do usprawniania kontrolowania wywiązywania się z zawartych umów

Zadanie zawodowe: C-5:
Prowadzenie i nadzorowanie prawidłowej współpracy z otoczeniem (dostawcy, odbiorcy, ZUS, banki, US, GUS, ubezpieczenia itp.)
Lp. umiejętności
1 Pozyskuje odbiorców dla oferowanych produktów
2 Dokonuje wyboru dostawców
3 Nadzoruje odpowiednią wielkość zamówień od dostawców zapewniającą ciągłość produkcji i sprzedaży
4 Nadzoruje przestrzeganie terminowości dostaw
5 Utrzymuje dobre stosunki z klientami i dostawcami
6 Prowadzi rozliczenia z ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami
7 Składa sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa zgodnie z wyznaczonym terminem do urzędu skarbowego
8 Rozlicza i odprowadza podatki oraz innych zobowiązania skarbowych
9 Przygotowuje i składa sprawozdania statystyczne do GUS
10 Sporządza roczne informacje dla sądu
11 Dobiera bank i oferowane przez niego usługi do potrzeb przedsiębiorstwa
12 Dokonuje przelewów bankowych
13 Dokonuje wyboru ubezpieczyciela i zakresu ubezpieczeń
14 Organizuje współpracę z innymi podmiotami otoczenia przedsiębiorstwa (firmy transportowe, agencje reklamowe, podwykonawcy itp.)

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie efektywności pracy pracowników
Lp. umiejętności
1 Ustala normy i standardy pracy pracowników
2 Instruuje pracowników
3 Dobiera sposób prowadzonej kontroli do jej celu
4 Kontroluje jakość wykonania przydzielonych zadań
5 Bieżąco reaguje na niezgodności podejmowanych działań z wyznaczonymi normami i standardami
6 Nadzoruje przestrzeganie przez pracowników przepisów ppoż i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: D-2:
Zarządzanie jakością surowców materiałów i produktów
Lp. umiejętności
1 Organizuje odbiór ilościowy i jakościowy dostaw materiałów
2 Zapewnia odpowiednie warunki przechowywania surowców, materiałów i produktów
3 Analizuje normy jakościowe produktów
4 Dostosowuje jakość produktów do obowiązujących norm i przepisów prawa
5 Dobiera sposoby kontroli jakości do rodzaju produktu
6 Zapewnia procedury właściwego prowadzenia kontroli jakości
7 Zapewnia właściwe postępowanie w przypadku reklamacji nabywcy
8 Koordynuje działania związane z reklamacją u dostawcy

Zadanie zawodowe: D-3:
Analizowanie dokumentów finansowo – księgowych i ocenianie osiągniętych rezultatów
Lp. umiejętności
1 Ustala sposoby oceny rezultatów działalności przedsiębiorstwa
2 Kontroluje prawidłowość wypełniania dokumentów finansowo – księgowych
3 Oblicza zysk netto
4 Oblicza wskaźniki rentowności
5 Bieżąco reaguje na niezgodności i błędy w dokumentach finansowo – księgowych
6 Opracowuje raporty z bieżącej działalności
7 Przygotowuje sprawozdania okresowe i roczne
8 Wykorzystuje komputerowe programy finansowo - księgowe

Zadanie zawodowe: D-4:
Nadzorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy
Lp. umiejętności
1 Instruuje pracowników w zakresie bhp
2 Koordynuje działania związane z przeszkoleniem pracowników w zakresie bhp
3 Zapewnia odpowiednie warunki przechowywania sprzętu i urządzeń
4 Nadzoruje przestrzeganie przez pracowników przepisów bhp
5 Zapewnia właściwe postępowanie w przypadku naruszania przepisów bhp


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Logiczne rozumowanie
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
4 Myślenie twórcze
5 Podzielność uwagi
6 Rozumowanie logiczne
7 Uzdolnienia plastyczne
8 Uzdolnienia rachunkowe
9 Wyobraźnia i myślenie twórcze
10 Zdolność koncentracji uwagi
11 Zdolność przekonywania
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Empatia
4 Inicjatywność
5 Komunikatywność
6 Łatwość przechodzenia od jednej czynności do drugiej
7 Niezależność
8 Odporność emocjonalna
9 Optymizm
10 Pewność siebie
11 Punktualność
12 Samodzielność
13 Samokontrola
14 Umiejętności kierownicze
15 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
16 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
17 Wytrwałość
Sprawności sensomotoryczne
1 Rozróżnianie barw
2 Spostrzegawczość