Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Specjalista kontroli jakości

Kod zawodu: 214906
Data modyfikacji: 2010-05-27 8:51:21

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Zbieranie informacji o dostarczanych surowcach oraz usługodawcach zewnętrznych zaangażowanych w proces wytwarzania wyrobu podlegającego ocenie jakościowej
A-2 Ustalanie metod kontroli i pomiarów w całym ciągu technologicznym oraz magazynowo-logistycznym wytwarzanego wyrobu podlegającego ocenie jakościowej
A-3 Wybór odpowiednich urządzeń kontrolno-pomiarowych służących do określania zgodności surowca lub wyrobu z założeniami technologicznymi
B Zadania organizacyjne
B-1 Opracowywanie instrukcji dotyczących kontroli jakości dostarczanych surowców i usług na podstawie norm i warunków technicznych najlepszych z punktu widzenia możliwości organizacyjno-technologicznych przedsiębiorstwa oraz wymagań klienta
B-2 Opracowanie instrukcji kontroli procesów technologicznych wytwarzanego produktu i procesu jego magazynowania
B-3 Projektowanie stanowisk kontrolno-pomiarowych w przebiegu produkcji i magazynowania danego wyrobu podlegającego ocenie jakościowej
B-4 Opracowywanie dokumentów – na podstawie wymagań klienta, obowiązujących w branży norm i warunków technicznych – służących do oceny wyrobu gotowego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zbieranie informacji od klienta o wadach, brakach gotowego wyrobu wraz z opracowywaniem tych danych i przekazywanie ich kierownictwu
C-2 Współpraca z kierownikami działów produkcyjnych i technologami
C-3 Prowadzenie rozmów z klientami i odbiorcami na temat ich opinii i wymagań w stosunku do jakości wyrobów podlegających ocenie jakościowej
C-4 Przeprowadzanie audytów jakościowych u kooperantów i dostawców
C-5 Opracowanie i nadzorowanie procedur reklamacyjnych w firmie
C-6 Organizuje własne stanowisko pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli urządzeń kontrolno-pomiarowych
D-2 Zlecanie jednostkom zewnętrznym posiadającym uprawnienia do wykonywania badań oceny próbek surowców i wyrobu pod kontem ich zgodności z obowiązującymi normami
D-3 Sporządzanie orzeczeń o jakości i przydatności dostarczanych surowców i produktów gotowych
D-4 Obserwacja jakości powstającego produktu w całym procesie technologicznym od surowca do wyrobu gotowego