Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Specjalista kontroli jakości

Kod zawodu: 214906

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Zbieranie informacji o dostarczanych surowcach oraz usługodawcach zewnętrznych zaangażowanych w proces wytwarzania wyrobu podlegającego ocenie jakościowej
A-2 Ustalanie metod kontroli i pomiarów w całym ciągu technologicznym oraz magazynowo-logistycznym wytwarzanego wyrobu podlegającego ocenie jakościowej
A-3 Wybór odpowiednich urządzeń kontrolno-pomiarowych służących do określania zgodności surowca lub wyrobu z założeniami technologicznymi
B Zadania organizacyjne
B-1 Opracowywanie instrukcji dotyczących kontroli jakości dostarczanych surowców i usług na podstawie norm i warunków technicznych najlepszych z punktu widzenia możliwości organizacyjno-technologicznych przedsiębiorstwa oraz wymagań klienta
B-2 Opracowanie instrukcji kontroli procesów technologicznych wytwarzanego produktu i procesu jego magazynowania
B-3 Projektowanie stanowisk kontrolno-pomiarowych w przebiegu produkcji i magazynowania danego wyrobu podlegającego ocenie jakościowej
B-4 Opracowywanie dokumentów – na podstawie wymagań klienta, obowiązujących w branży norm i warunków technicznych – służących do oceny wyrobu gotowego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zbieranie informacji od klienta o wadach, brakach gotowego wyrobu wraz z opracowywaniem tych danych i przekazywanie ich kierownictwu
C-2 Współpraca z kierownikami działów produkcyjnych i technologami
C-3 Prowadzenie rozmów z klientami i odbiorcami na temat ich opinii i wymagań w stosunku do jakości wyrobów podlegających ocenie jakościowej
C-4 Przeprowadzanie audytów jakościowych u kooperantów i dostawców
C-5 Opracowanie i nadzorowanie procedur reklamacyjnych w firmie
C-6 Organizuje własne stanowisko pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli urządzeń kontrolno-pomiarowych
D-2 Zlecanie jednostkom zewnętrznym posiadającym uprawnienia do wykonywania badań oceny próbek surowców i wyrobu pod kontem ich zgodności z obowiązującymi normami
D-3 Sporządzanie orzeczeń o jakości i przydatności dostarczanych surowców i produktów gotowych
D-4 Obserwacja jakości powstającego produktu w całym procesie technologicznym od surowca do wyrobu gotowego

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Zbieranie informacji o dostarczanych surowcach oraz usługodawcach zewnętrznych zaangażowanych w proces wytwarzania wyrobu podlegającego ocenie jakościowej
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakt społeczny i prowadzi rozmowy z dostawcami surowców i usług
2 Posługuje się informacją naukową w celu powiększenia swojej wiedzy o wykorzystywanych w procesie produkcji surowcach i produktach
3 Posługuje się Internetem w celu ustalenia listy potencjalnych dostawców surowców i usług
4 Analizuje dane dotyczące dostawców surowców i usług wydając rekomendacje dotyczące kooperacji
5 Zbiera informacje dotyczące surowców, dostawców surowców i usługodawców zewnętrznych zaangażowanych proces wytwarzania wyrobu podlegającego ocenie jakościowej

Zadanie zawodowe: A-2:
Ustalanie metod kontroli i pomiarów w całym ciągu technologicznym oraz magazynowo-logistycznym wytwarzanego wyrobu podlegającego ocenie jakościowej
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakt społeczny i prowadzi rozmowy ze współpracownikami, klientem i kierownictwem firmy
2 Współpracuje z zespołem technologicznym
3 Obsługuje komputer w zakresie arkusza kalkulacyjnego oraz baz danych
4 Tworzy plany badania jakości w całym ciągu technologicznym oraz magazynowo-logistycznym wytwarzanego wyrobu
5 Wyznacza wielkość próbek przeznaczonych do badania jakości
6 Określa poziomy kontroli na wszystkich etapach procesu wytwarzania i składowania wyrobu
7 Analizuje informacje w celu wybrania optymalnej metody kontroli jakości wytwarzanego produktu

Zadanie zawodowe: A-3:
Wybór odpowiednich urządzeń kontrolno-pomiarowych służących do określania zgodności surowca lub wyrobu z założeniami technologicznymi
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakt społeczny, prowadzeni rozmowy w celu pozyskania dodatkowej wiedzy o urządzeniach kontrolno-pomiarowych
2 Współpracuje z zespołem technologicznym i kierownictwem firmy
3 Korzysta z Internetu w celu zaznajomienia się z nowymi trendami i rozwiązaniami technicznymi dotyczącymi urządzeń kontrolno-pomiarowych dostępnych na rynku
4 Analizuje dane w celu wyboru urządzenia kontrolno-pomiarowego w możliwie jak najlepszy sposób spełniającego stawiane przed nim zadania
5 Podejmuje decyzję o wyborze urządzenia kontrolno-pomiarowego kierując się wiedzą techniczna, zebranymi informacjami, możliwościami przedsiębiorstwa oraz możliwościami jego wykorzystania w przyszłosci

Zadanie zawodowe: B-1:
Opracowywanie instrukcji dotyczących kontroli jakości dostarczanych surowców i usług na podstawie norm i warunków technicznych najlepszych z punktu widzenia możliwości organizacyjno-technologicznych przedsiębiorstwa oraz wymagań klienta
Lp. umiejętności
1 Obsługuje komputera w zakresie edytora tekstów
2 Sprawnie redaguje teksty w języku polskim
3 Współpracuje z grupą, do której kierowana jest treść instrukcji
4 Analizuje dane i informacje dotyczące wymogów jakościowych dostarczanych na potrzeby produkcji surowców i usług
5 Przetwarza i syntetyzuje informacje dotyczące wymogów jakościowych dostarczanych surowców i usług na potrzeby pracowników
6 Przewiduje możliwości występowania ograniczeń i potencjalnych trudności wprowadzając procedury określające tryb postępowania w sytuacjach problematycznych/awaryjnych

Zadanie zawodowe: B-2:
Opracowanie instrukcji kontroli procesów technologicznych wytwarzanego produktu i procesu jego magazynowania
Lp. umiejętności
1 Obsługuje komputer w zakresie edytora tekstów
2 Sprawnie posługuje się językiem pisanym
3 Współpracuje z grupą pracowników, do której kierowana jest treść instrukcji
4 Analizuje dane i informacje dotyczące kontroli procesów wytwarzania i magazynowania wytwarzanego produktu
5 Przetwarza i syntetyzuje informacji dotyczące kontroli procesów wytwarzania i magazynowania wyrobu na potrzeby pracowników
6 Przewiduje możliwości występowania ograniczeń i potencjalnych trudności wprowadzając procedury określające tryb postępowania w sytuacjach problematycznych/awaryjnych

Zadanie zawodowe: B-3:
Projektowanie stanowisk kontrolno-pomiarowych w przebiegu produkcji i magazynowania danego wyrobu podlegającego ocenie jakościowej
Lp. umiejętności
1 Obsługuje komputer w zakresie edytora tekstu oraz programu pozwalającego na budowanie schematów organizacyjnych i/lub wizualizację layoutów lini produkcyjnych
2 Tworzy plan badań jakości produkowanego wyrobu
3 Określa wymagania, jakie powinien spełniać pracownik na stanowisku kontrolno-pomiarowym
4 Dobiera instrumenty i narzędzia na stanowisku kontrolno-pomiarowym niezbędne do jego dobrego funkcjonowania

Zadanie zawodowe: B-4:
Opracowywanie dokumentów – na podstawie wymagań klienta, obowiązujących w branży norm i warunków technicznych – służących do oceny wyrobu gotowego
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumentację techniczną ze zrozumieniem tekstu
2 Czyta rysunek techniczny
3 Dociera do informacji technicznej/naukowej w celu uzupełnienia wiedzy na temat norm i warunków technicznych służących ocenie wyrobu gotowego
4 Obsługuje komputera w zakresie edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych oraz systemu typu CAD
5 Sprawnie posługuje się językiem pisanym w celu jasnego redagowania dokumentów
6 Nawiązuje kontakt społeczny i prowadzi rozmowy z klientem w celu doprecyzowania jego oczekiwań względem wytwarzanego wyrobu
7 Współpracuje z grupą pracowników zaangażowanych w ocenę jakości wyrobów

Zadanie zawodowe: C-1:
Zbieranie informacji od klienta o wadach, brakach gotowego wyrobu wraz z opracowywaniem tych danych i przekazywanie ich kierownictwu
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakt z klientem w celu uzyskania informacji o wadach i brakach gotowego wyrobu
2 Sprawnie posługuje się komputerem w zakresie edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu służącego tworzeniu prezentacji (np.: PowerPoint) oraz poczty elektronicznej
3 Występuje na spotkaniach kierownictwa firmy i prezentuje dane dotyczące jakości wyrobów gotowych w ujęciu statystycznym i historycznym
4 Redaguje raporty cząstkowe i całościowe dotyczące jakości oferowanego wyrobu podlegającego ocenie jakościowej
5 Prowadzi statystyki historyczne z zapisów jakościowych w przedsiębiorstwie w celu ustalenia trendów związanych z jakością wyrobu gotowego podlegającego ocenie jakościowej

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z kierownikami działów produkcyjnych i technologami
Lp. umiejętności
1 Wyraża swoje myśli w sposób precyzyjny i zrozumiały
2 Posługuje się terminami technicznymi stosowanymi w danej branży
3 Sporządza analizy i raporty z działalności dotyczącej zapewnienia jakości produkcji w przedsiębiorstwie
4 Współpracuje z kierownikami działów produkcyjnych i technologami przy okazji pojawiania się w toku produkcji i magazynowania problemów jakościowych oraz zgłaszanych reklamacjach
5 Pracuje w grupie nad określonym zadaniem
6 Rozwiązuje problemy natury technicznej i społecznej wynikającej ze współpracy oraz wdrażania nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych

Zadanie zawodowe: C-3:
Prowadzenie rozmów z klientami i odbiorcami na temat ich opinii i wymagań w stosunku do jakości wyrobów podlegających ocenie jakościowej
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy telefoniczne z klientami w celu doprecyzowania wymagań oraz oczekiwań względem jakości wyrobów
2 Występuje przed szerszym audytorium składającym się z kierownictwa firmy i/lub przedstawicieli klienta w celu prezentacji propozycji dotyczących możliwości spełnienia oczekiwań klienta względem jakośc
3 Jasno i zwięźle formułuje wypowiedzi
4 Poprawnie posługuje się językiem polskim
5 Przygotowuje ankiety badające oczekiwania oraz poziom satysfakcji klientów
6 Posiada prawo jazdy
7 Nawiązuje kontakty interpersonalne

Zadanie zawodowe: C-4:
Przeprowadzanie audytów jakościowych u kooperantów i dostawców
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakt społeczny i prowadzi rozmowy z kooperantami i dostawcami
2 Współpracuje z osobami z wewnątrz firmy oraz pracownikami dostawcy/kooperanta w celu ustalenia zasad współpracy
3 Planuje program audytu jakościowego u kooperantów i dostawców surowca
4 Precyzyjnie definiuje zakresu i cel audytu jakościowego jakościowego kooperanta/dostawcy
5 Posługuje się arkuszem kalkulacyjnym i edytorem tekstów oraz pocztą elektorniczną

Zadanie zawodowe: C-5:
Opracowanie i nadzorowanie procedur reklamacyjnych w firmie
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakt społeczny i prowadzi rozmowy z pracownikami i klientami firmy
2 Współpracuje z zespołem w celu określenia procedur składania i przyjmowania reklamacji
3 Planuje działania związane z oceną roszczeń reklamacyjnych odbiorcy produktu
4 Obsługuje komputer w zakresie edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, baz danych i poczty elektronicznej
5 Sprawnie posługuje się językiem pisanym w celu jasnego i zwięzłego zredagowania dokumentów
6 Analizuje dane i informacje dotyczące przeszłych i obecnych roszczeń reklamacyjnych
7 Prowadzi i archiwizuje korespondencję dotyczącą przypadków reklamacji

Zadanie zawodowe: C-6:
Organizuje własne stanowisko pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy, działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
2 Stosuje zasady bhp, przepisy p.poż, ochrony środowiska na stanowisku pracy
3 Organizuje stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, p.poż, ochrony środowiska
4 Organizuje pracę zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Planuje czas pracy potrzebny do wykonania powierzonych zadań
6 Planuje pracę zespołową w celu wykonania zadania

Zadanie zawodowe: D-1:
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli urządzeń kontrolno-pomiarowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem w zakresie edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego
2 Tworzy harmonogram kontroli i przeglądu urządzeń kontrolno-pomiarowych
3 Archiwizuje dane i dokumenty dotyczące kontroli urządzeń kontrolno-pomiarowych

Zadanie zawodowe: D-2:
Zlecanie jednostkom zewnętrznym posiadającym uprawnienia do wykonywania badań oceny próbek surowców i wyrobu pod kontem ich zgodności z obowiązującymi normami
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy telefoniczne z jednostkami zewnętrznymi mającymi uprawnienia do wykonywania określonych badań
2 Tworzy harmonogram kontroli i przeglądu urządzeń kontrolno-pomiarowych
3 Posługuje się komputerem w zakresie edytora tekstów i poczty elektronicznej
4 Archiwizuje dane i dokumenty dotyczące zleceń na wykonanie określonych badań
5 Prowadzi korespondencję

Zadanie zawodowe: D-3:
Sporządzanie orzeczeń o jakości i przydatności dostarczanych surowców i produktów gotowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się terminami technicznymi stosowanymi w branży
2 Sporządza analizy i raporty z orzeczeń o przydatności dostarczanych surowców i produktów gotowych
3 Jasno i zwięźle formułuje wypowiedzi
4 Posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie
5 Stosuje wiedzę teoretyczną w praktyce

Zadanie zawodowe: D-4:
Obserwacja jakości powstającego produktu w całym procesie technologicznym od surowca do wyrobu gotowego
Lp. umiejętności
1 Obserwuje tok produkcji i magazynowania gotowego wyrobu w celu ogarnięcia całego procesu wytworzenia wyrobu
2 Sprawnie posługuje się informacjami uzyskanymi w trakcie obserwacji procesu wytwarzania wyrobu podlegającego ocenie jakości
3 Analizuje, uzyskane w czasie procesu obserwacji wytwarzania wyrobu, informacje
4 Wyciąga z dokonanych obserwacji praktyczne wnioski – dotyczące organizacji pracy, zastosowanych technologii oraz jakości wyrobu


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne myślenie
2 Asertywność
3 Dobra pamięć
4 Kojarzenia faktów
5 Koncentracja w trudnych warunkach
6 Koordynacja pracy grupy
7 Kreatywność
8 Logiczne rozumowani
9 Odporność na stres
10 Wyobraźnia i myślenie twórcze
11 Wysokie umiejętności organizacyjne
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Komunikatywność
3 Konsekwencja w działaniu
4 Obiektywizm
5 Odporność na stres
6 Odpowiedzialność
7 Opanowanie
8 Samodzielność
9 Samoświadomość
10 Spostrzegawczość
11 Staranność
12 Systematyczność
13 Wytrwałość
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry słuch
2 Sprawność fizyczna
3 Sprawność manualna
4 Wyraźna artykulacja