Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Kod zawodu: 821107
Data modyfikacji: 2009-01-13 15:25:55

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie szkiców prostych detali oraz określanie kolejności operacji i zabiegów procesów technologicznych dotyczących obrabianych przedmiotów
A-2 Mocowanie narzędzi, przyrządów i uchwytów na obrabiarkach sterowanych numerycznie – wprowadzanie danych do sterownika
A-3 Mocowanie obrabianego przedmiotu na obrabiarkach sterowanych numerycznie – ustawianie przesunięcia punktu zerowego
A-4 Wczytywanie i weryfikacja programów obróbki w sterowniku obrabiarki
A-5 Testowanie programów obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
A-6 Dobór i ustawianie parametrów obróbki prostych detali, uruchamianie, obsługa oraz nadzorowanie pracy obrabiarek sterowanych numerycznie
A-7 Wykonywanie podstawowych operacji skrawaniem – toczenie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie itp. prostych detali z wykorzystaniem zadanego programu
B Zadania organizacyjne
B-1 Wykorzystywanie informacji przedstawionych w formie rysunków, schematów, tabel, wykresów oraz dokumentacji techniczno-technologicznej do opracowania technologii obróbki metali i tworzyw sztucznych
B-2 Wykorzystywanie informacji zawartych w poradnikach branżowych, normach technicznych (PN i ISO) a także w literaturze fachowej lub w postaci zapisu elektronicznego w pracy zawodowej
B-3 Dobór, na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej obrabiarek: oprawek, uchwytów, oraz innych pomocy warsztatowych do realizacji procesu technologicznego na obrabiarkach sterowanych numerycznie
B-4 Wprowadzanie innowacji na stanowisku pracy
B-5 Czyszczenie i konserwacja obsługiwanych maszyn, uchwytów, przyrządów obróbkowych, narzędzi skrawających oraz narzędzi i przyrządów pomiarowych
B-6 Opracowanie programów obróbki oraz modyfikacja programów istniejących, na potrzeby obróbki zadanych prostych detali na obrabiarkach sterowanych numerycznie
C Zadania kierowania i współpracy
C-2 Udzielanie pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy
C-3 Szacowanie, kalkulacja i obliczanie kosztów związanych z realizacją procesu technologicznego obróbki
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-2 Przeprowadzanie operacji kontroli międzyoperacyjnej oraz kontroli ostatecznej wyrobu – odpowiedzialność za jakość wykonanej pracy
D-3 Eliminacja podstawowych błędów obróbki oraz sposoby zapobiegania ich powstawaniu
D-4 Zastosowanie narzędzi i przyrządów pomiarowych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do sprawdzania dokładności wymiarowo-kształtowej i jakości obróbki obrabianych detali