Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Kod zawodu: 821107

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie szkiców prostych detali oraz określanie kolejności operacji i zabiegów procesów technologicznych dotyczących obrabianych przedmiotów
A-2 Mocowanie narzędzi, przyrządów i uchwytów na obrabiarkach sterowanych numerycznie – wprowadzanie danych do sterownika
A-3 Mocowanie obrabianego przedmiotu na obrabiarkach sterowanych numerycznie – ustawianie przesunięcia punktu zerowego
A-4 Wczytywanie i weryfikacja programów obróbki w sterowniku obrabiarki
A-5 Testowanie programów obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
A-6 Dobór i ustawianie parametrów obróbki prostych detali, uruchamianie, obsługa oraz nadzorowanie pracy obrabiarek sterowanych numerycznie
A-7 Wykonywanie podstawowych operacji skrawaniem – toczenie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie itp. prostych detali z wykorzystaniem zadanego programu
B Zadania organizacyjne
B-1 Wykorzystywanie informacji przedstawionych w formie rysunków, schematów, tabel, wykresów oraz dokumentacji techniczno-technologicznej do opracowania technologii obróbki metali i tworzyw sztucznych
B-2 Wykorzystywanie informacji zawartych w poradnikach branżowych, normach technicznych (PN i ISO) a także w literaturze fachowej lub w postaci zapisu elektronicznego w pracy zawodowej
B-3 Dobór, na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej obrabiarek: oprawek, uchwytów, oraz innych pomocy warsztatowych do realizacji procesu technologicznego na obrabiarkach sterowanych numerycznie
B-4 Wprowadzanie innowacji na stanowisku pracy
B-5 Czyszczenie i konserwacja obsługiwanych maszyn, uchwytów, przyrządów obróbkowych, narzędzi skrawających oraz narzędzi i przyrządów pomiarowych
B-6 Opracowanie programów obróbki oraz modyfikacja programów istniejących, na potrzeby obróbki zadanych prostych detali na obrabiarkach sterowanych numerycznie
C Zadania kierowania i współpracy
C-2 Udzielanie pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy
C-3 Szacowanie, kalkulacja i obliczanie kosztów związanych z realizacją procesu technologicznego obróbki
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-2 Przeprowadzanie operacji kontroli międzyoperacyjnej oraz kontroli ostatecznej wyrobu – odpowiedzialność za jakość wykonanej pracy
D-3 Eliminacja podstawowych błędów obróbki oraz sposoby zapobiegania ich powstawaniu
D-4 Zastosowanie narzędzi i przyrządów pomiarowych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do sprawdzania dokładności wymiarowo-kształtowej i jakości obróbki obrabianych detali

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie szkiców prostych detali oraz określanie kolejności operacji i zabiegów procesów technologicznych dotyczących obrabianych przedmiotów
Lp. umiejętności
1 Szkicuje w rzutach proste elementy
2 Stosuje w praktyce zasady wymiarowania
3 Wykorzystuje w szkicach uproszczenia rysunkowe
4 Stosuje zasady tolerowania wymiarów
5 Stosuje zasady tolerowania kształtu
6 Projektuje procesy technologiczne
7 Sporządza dokumentację technologiczną prostych detali

Zadanie zawodowe: A-2:
Mocowanie narzędzi, przyrządów i uchwytów na obrabiarkach sterowanych numerycznie – wprowadzanie danych do sterownika
Lp. umiejętności
1 Obsługuje sterownik obrabiarki
2 Dokonuje pomiaru narzędzi skrawających
3 Ustala dane narzędzi
4 Określa punkty zerowe na obrabiarce CNC
5 Analizuje zużycie ostrza narzędzia skrawającego
6 Regeneruje narzędzia skrawające
7 Mocuje narzędzia, przyrządy i uchwyty na obrabiarkach

Zadanie zawodowe: A-3:
Mocowanie obrabianego przedmiotu na obrabiarkach sterowanych numerycznie – ustawianie przesunięcia punktu zerowego
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumentację technologiczną
2 Mocuje materiał obrabiany
3 Obsługuje sterownik obrabiarki
4 Ustala punkty zerowe przedmiotu obrabianego
5 Wprowadza dane do sterownika obrabiarki

Zadanie zawodowe: A-4:
Wczytywanie i weryfikacja programów obróbki w sterowniku obrabiarki
Lp. umiejętności
1 Obsługuje sterownik obrabiarki CNC
2 Edytuje programy CNC
3 Wprowadza programy do sterownika obrabiarki
4 Weryfikuje programy CNC w sterowniku obrabiarki
5 Analizuje dokumentację technologiczną
6 Wprowadza programy z sterownika obrabiarki do komputera

Zadanie zawodowe: A-5:
Testowanie programów obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
Lp. umiejętności
1 Obsługuje sterownik obrabiarki CNC
2 Analizuje obróbkę detalu
3 Wybiera opcje testowania program obróbki detalu
4 Testuje program obróbki detalu
5 Analizuje alarmy i komunikaty sterownika obrabiarki CNC

Zadanie zawodowe: A-6:
Dobór i ustawianie parametrów obróbki prostych detali, uruchamianie, obsługa oraz nadzorowanie pracy obrabiarek sterowanych numerycznie
Lp. umiejętności
1 Obsługuje sterownik obrabiarki CNC
2 Analizuje dokumentację technologiczną
3 Dobiera parametry skrawania
4 Uruchamia obrabiarki sterowane numerycznie
5 Obsługuje obrabiarki sterowane numerycznie

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie podstawowych operacji skrawaniem – toczenie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie itp. prostych detali z wykorzystaniem zadanego programu
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumentację technologiczną
2 Dobiera typ obrabiarki CNC
3 Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
4 Określa kolejność i rodzaje operacji, zabiegów w obrabianym detalu
5 Oszczędza materiały, energię, surowce i narzędzia

Zadanie zawodowe: B-1:
Wykorzystywanie informacji przedstawionych w formie rysunków, schematów, tabel, wykresów oraz dokumentacji techniczno-technologicznej do opracowania technologii obróbki metali i tworzyw sztucznych
Lp. umiejętności
1 Czyta i analizuje szkice i rysunki techniczne detali pod kątem technologii ich wykonania
2 Czyta i analizuje uproszczenia rysunkowe
3 Określa naddatki obróbkowe międzyoperacyjne i całkowite
4 Analizuje oznaczenia obróbki cieplno-chemicznej
5 Analizuje oznaczenia chropowatości powierzchni i kierunkowości struktury
6 Opracowuje procesy technologiczne uwzględniając wymagania określone w dokumentacji technicznej
7 Dobiera narzędzia skrawające do przewidywanej metody obróbki
8 Dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe uwzględniając wymogi metrologii
9 Czyta dokumentację techniczno-technologiczną

Zadanie zawodowe: B-2:
Wykorzystywanie informacji zawartych w poradnikach branżowych, normach technicznych (PN i ISO) a także w literaturze fachowej lub w postaci zapisu elektronicznego w pracy zawodowej
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje normy techniczne, poradniki branżowe, katalogi i literaturę fachową w poszukiwaniu informacji zawodowej
2 Analizuje dane zawarte w PN i ISO
3 Obsługuje komputer
4 Wykorzystuje dane zawarte na dysku komputera
5 Korzysta z zasobów Internetu poszukując danych o obrabiarkach i narzędziach skrawających i pomiarowych

Zadanie zawodowe: B-3:
Dobór, na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej obrabiarek: oprawek, uchwytów, oraz innych pomocy warsztatowych do realizacji procesu technologicznego na obrabiarkach sterowanych numerycznie
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia skrawające
2 Dobiera oprawki narzędziowe
3 Dobiera uchwyty obróbcze
4 Stosuje niezbędne pomoce warsztatowe
5 Korzysta z katalogów i norm
6 Analizuje dokumentację techniczno-ruchową
7 Analizuje dokumentację technologiczną

Zadanie zawodowe: B-4:
Wprowadzanie innowacji na stanowisku pracy
Lp. umiejętności
1 Analizuje realizowany proces technologiczny pod kątem zwiększenia wydajności obróbki
2 Analizuje realizowany proces technologiczny pod kątem oszczędności obrabianego materiału
3 Analizuje realizowany proces technologiczny pod kątem dokładności obróbki
4 Wskazuje sposoby usprawnienia procesu technologicznego
5 Wskazuje sposoby usprawnienia procesu technologicznego celem poprawy BHP
6 Wskazuje sposoby usprawnienia procesu technologicznego w związku z postępem technologicznym

Zadanie zawodowe: B-5:
Czyszczenie i konserwacja obsługiwanych maszyn, uchwytów, przyrządów obróbkowych, narzędzi skrawających oraz narzędzi i przyrządów pomiarowych
Lp. umiejętności
1 Dobiera środki smarne do konserwacji danych maszyn i urządzeń
2 Określa wpływ zastosowanego środka smarnego na trwałość obrabiarki
3 Prowadzi czynności konserwacyjne z zachowaniem przepisów BHP
4 Przeprowadza regulację zespołów obrabiarek zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową
5 Utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: B-6:
Opracowanie programów obróbki oraz modyfikacja programów istniejących, na potrzeby obróbki zadanych prostych detali na obrabiarkach sterowanych numerycznie
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumentację technologiczną
2 Obsługuje sterownik obrabiarki CNC
3 Edytuje programy CNC
4 Dobiera warunki skrawania
5 Modyfikuje programy CNC
6 Testuje program CNC na obrabiarce

Zadanie zawodowe: C-2:
Udzielanie pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy
Lp. umiejętności
1 Zakłada opatrunki miejscowe przy zranieniach ogólnych
2 Ocenia stan poszkodowanego w wypadku przy pracy
3 Udziela pomocy przy złamaniach, zwichnięciach, skręceniach
4 Udziela pomocy poszkodowanym z obrażeniami głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy
5 Wykonuje sztuczne oddychanie
6 Wykonuje masaż serca
7 Udziela pomocy przy obrażeniach termicznych, chemicznych i elektrycznych
8 Udziela pomocy poszkodowanym będącym we wstrząsie pourazowym
9 Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zatruć chemicznych
10 Sprawuje opiekę nad poszkodowanym do czasu przekazania służbie medycznej

Zadanie zawodowe: C-3:
Szacowanie, kalkulacja i obliczanie kosztów związanych z realizacją procesu technologicznego obróbki
Lp. umiejętności
1 Określa parametry skrawania
2 Oblicza czasy główne
3 Określa czasy przygotowawczo-zakończeniowe
4 Określa czasy czynności pomocniczych
5 Określa wartość materiału wymaganego do wykonania zadanego detalu
6 Szacuje koszty na podstawie podobnych skalkulowanych zrealizowanych w okresie wcześniejszym
7 Wykorzystuje dane podane w opracowanym procesie technologicznym do określania kosztów obróbki

Zadanie zawodowe: D-2:
Przeprowadzanie operacji kontroli międzyoperacyjnej oraz kontroli ostatecznej wyrobu – odpowiedzialność za jakość wykonanej pracy
Lp. umiejętności
1 Wykonuje pomiary warsztatowe nastawnymi narzędziami mierniczymi
2 Sprawdza płaskość, prostoliniowość i prostopadłość powierzchni
3 Zapobiega powstawaniu błędów pomiarowych
4 Analizuje wyniki pomiarów
5 Prowadzi prawidłową gospodarkę narzędziami mierniczymi

Zadanie zawodowe: D-3:
Eliminacja podstawowych błędów obróbki oraz sposoby zapobiegania ich powstawaniu
Lp. umiejętności
1 Analizuje przyczyny podstawowych błędów obróbki
2 Określa sztywność układu obrabiarki
3 Określa sztywność uchwytu
4 Określa sztywność narzędzi skrawających
5 Określa dokładność wymiarową
6 Określa dokładność kształtu
7 Określa dokładność wzajemnego położenia
8 Określa dokładność powierzchni
9 Określa wartość odchyłek dla narzuconych tolerancji

Zadanie zawodowe: D-4:
Zastosowanie narzędzi i przyrządów pomiarowych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do sprawdzania dokładności wymiarowo-kształtowej i jakości obróbki obrabianych detali
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe
2 Stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe
3 Stosuje aparaturę kontrolno pomiarową
4 Wykonuje pomiary detalu obrabianego
5 Konserwuje narzędzia pomiarowe
6 Analizuje wyniki pomiarów
7 Segreguje gotowe wyroby


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Zdolność koncentracji uwagi
2 Podzielność uwagi
3 Wyobraźnia przestrzenna
4 Logiczne rozumowanie
5 Dobra pamięć
6 Analityczne myślenie
7 Zdolności manualne
8 Uzdolnienia techniczne
9 Wyobraźnia i twórcze myślenie
10 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
11 Odporność na stres
Cechy osobowości
1 Odporność emocjonalna
2 Samokontrola
3 Umiejętność współdziałania
4 Samodzielność
5 Zdolność przekonywania
6 Konsekwencja w działaniu
7 Zdyscyplinowanie
8 Inicjatywność
9 Dokładność
10 Umiejętność pracy w zespole
11 Kreatywność
12 Umiejętność podejmowania trafnych decyzji
13 Zdolność do przekonywania
14 Wytrwałość i cierpliwość
15 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
16 Umiejętność pracy w szybkim tempie
17 Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach
18 Odwaga
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Rozróżnianie barw
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Reakcja na bodźce zewnętrzne
5 Spostrzegawczość
6 Ostrość słuchu
7 Zręczność rąk
8 Widzenie stereoskopowe
9 Szybki refleks
10 Zręczność palców