Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Pracownik administracyjny (zawód szkolny: Technik administracji)

Kod zawodu: 343101

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie prac administracyjnych związanych
A-2 Sporządzanie dokumentacji prawnej oraz dokumentacji spraw pracowniczych związanej z działalnością jednostki organizacyjnej
A-3 Gromadzenie, przetwarzanie i prezentacja informacji ekonomicznych i statystycznych
A-4 Wykonywanie prac biurowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy i zarządzanie w jednostce organizacyjnej
B-2 Organizowanie pracy własnej na stanowisku technika administracji, usprawnianie pracy oraz doskonalenie osobistych kompetencji
B-3 Organizowanie spotkań służbowych
B-4 Obsługiwanie interesantów
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi jednostki
C-2 Współpraca z otoczeniem zewnętrznym jednostki organizacyjnej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości i efektywności własnych działań zawodowych na stanowisku technika administracji
D-2 Przygotowywanie i udostępnianie dokumentacji do kontroli
D-3 Stosowanie przepisów prawa w pracy zawodowej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie prac administracyjnych związanych
Lp. umiejętności
1 Określa zadania, strukturę oraz podstawowe zadania jednostek organizacyjnych urzędu
2 Charakteryzuje, rozróżnia i analizuje zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej
3 Rozróżnia i sporządza dokumenty związane z poszukiwaniem pracy, zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej
4 Załatwia indywidualne sprawy administracyjne
5 Przyjmuje, segreguje i klasyfikuje dokumenty
6 Sporządza pisma w języku polskim i obcym
7 Załatwia skargi, wnioski i zażalenia kierowane przez instytucje i osoby fizyczne
8 Sporządza korespondencję z zastosowaniem technologii informacyjnych
9 Prowadzi rejestr dokumentów przychodzących
10 Stosuje zasady organizacji i zarządzania
11 Rozpoznaje rodzaje zachowań w komunikacji interpersonalnej
12 Sporządza akty administracyjne

Zadanie zawodowe: A-2:
Sporządzanie dokumentacji prawnej oraz dokumentacji spraw pracowniczych związanej z działalnością jednostki organizacyjnej
Lp. umiejętności
1 Posługuje się terminologią prawniczą
2 Rozróżnia podstawowe gałęzie prawa
3 Analizuje i interpretuje podstawowe akty prawne
4 Klasyfikuje rodzaje norm i przepisów
5 Dokonuje wykładni przepisów: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego
6 Sporządza pisma z zakresu prawa pracy
7 Przygotowuje projekty umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu, w szczególności decyzji administracyjnych, porozumień administracyjnych
8 Określa podstawowe instytucje prawa cywilnego
9 Stosuje w praktyce przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, materialnego
10 Stosuje procedury administracyjno-prawne
11 Identyfikuje główne podmioty życia społecznego
12 Rozróżnia formy własności i prawne zasady jej ochrony
13 Rozróżnia skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
14 Rozróżnia skutki prawa wynikające z aktów administracyjnych

Zadanie zawodowe: A-3:
Gromadzenie, przetwarzanie i prezentacja informacji ekonomicznych i statystycznych
Lp. umiejętności
1 Sporządza i posługuje się podstawową dokumentacją finansowo-księgową
2 Gromadzi i wykorzystuje informacje ekonomiczne, niezbędne w procesach decyzyjnych
3 Oblicza i analizuje podstawowe wielkości ekonomiczne
4 Planuje koszty i przychody
5 Rozróżnia i interpretuje podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne
6 Sporządza kalkulacje
7 Oblicza podstawowe wskaźniki analizy techniczno-ekonomicznej, finansowej i statystycznej
8 Posługuje się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej
9 Interpretuje informacje dotyczące zdarzeń i procesów gospodarczych przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie prac biurowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się zestawem komputerowym
2 Posługuje się maszyną do pisania
3 Konserwuje sprzęt biurowy w podstawowym zakresie
4 Redaguje pisma urzędowe
5 Przygotowuje szablony pism urzędowych
6 Stosuje metodę mnemotechniczną przy pisaniu na maszynie
7 Odbiera i przekazuje informacje za pomocą aktualnych
8 Obsługuje sprzęt techniczny stosowany w pracy biurowej
9 Utrwala, przesłuchuje i przekazuje informacje na nośnikach
10 Korzysta z komputerowych programów użytkowych
11 Przygotowuje i prowadzi bazę danych
12 Stosuje arkusz kalkulacyjny
13 Stosuje typowe programy graficzne
14 Korzysta z Internetu i poczty elektronicznej
15 Wykonuje prace biurowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
16 Współpracuje z członkami zespołu

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy i zarządzanie w jednostce organizacyjnej
Lp. umiejętności
1 Określa zadania oraz zakres działania jednostek wewnętrznych zgodnie ze strukturą organizacyjną
2 Stosuje podstawowe metody i techniki planowania
3 Organizuje sposób przepływu informacji i dokumentów pomiędzy stanowiskami pracy i komórkami organizacyjnymi
4 Opracowuje system kontroli efektów współpracy i przepływu informacji i dokumentów wewnątrz jednostki organizacyjnej
5 Stosuje zasady obiegu dokumentacji zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną
6 Określa potrzebne wyposażenie techniczne i informatyczne niezbędne do realizacji zadań
7 Współpracuje z członkami zespołu
8 Stosuje normy etyki zawodowej
9 Stosuje przepisy prawa, w tym przepisy i zasady bhp.

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie pracy własnej na stanowisku technika administracji, usprawnianie pracy oraz doskonalenie osobistych kompetencji
Lp. umiejętności
1 Projektuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz bezpieczeństwa i ochrony pracy
2 Planuje wyposażenie stanowiska pracy
3 Sporządza zakres czynności i regulamin stanowiska pracy
4 Kształtuje estetykę własnego miejsca pracy
5 Planuje pracę własną, ustala zadania do wykonania
6 Wyznacza cele zawodowe
7 Wyszukuje możliwości uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe
8 Korzysta z literatury zawodowej
9 Wprowadza innowacje w zakresie rozwiązań organizacyjnych
10 Stosuje zasady bhp i ergonomii

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie spotkań służbowych
Lp. umiejętności
1 Określa rodzaj, cel i tematykę spotkania
2 Sporządza listę uczestników
3 Ustala terminy spotkania
4 Powiadamia uczestników stosując odpowiednią formę
5 Przygotowuje salę konferencyjną
6 Ustala porządek zebrania
7 Przygotowuje materiały informacyjne
8 Przeprowadza spotkanie
9 Występuje na forum publicznym
10 Sporządza dokumentację ze spotkania

Zadanie zawodowe: B-4:
Obsługiwanie interesantów
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje rodzaje zachowań interesanta
2 Przyjmuje interesanta zgodnie z zasadami kultury i etyki zawodowej
3 Stosuje procedury ustalone w instrukcji kancelaryjnej
4 Kieruje interesanta do właściwej komórki organizacyjnej
5 Projektuje przebieg załatwiania spraw, przestrzegając odpowiednich terminów załatwienia sprawy
6 Przeprowadza bezpośrednią rozmowę z interesantem
7 Przeprowadza rozmowę telefoniczną z interesantem
8 Stwarza pozytywny wizerunek pracownika administracji

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi jednostki
Lp. umiejętności
1 Organizuje sposób przepływu informacji i dokumentów pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi
2 Określa zakres współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w jednostce
3 Współpracuje z działem kadr w zakresie prowadzenia spraw osobowych pracowników
4 Współpracuje z komórkami zaopatrzenia i zbytu w zakresie zakupu materiałów biurowych i wyposażenia biurowego
5 Współpracuje z działem finansowym w zakresie przepływu wewnętrznej informacji ekonomicznej
6 Nadzoruje czynności administracyjne związane z utrzymaniem pomieszczeń i sprzętu w stanie zapewniającym prawidłową organizację i przebieg pracy w biurze
7 Identyfikuje źródła konfliktów i łagodzi spory w pracy
8 Opracowuje system kontroli efektów współpracy i przepływu informacji i dokumentów wewnątrz firmy

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z otoczeniem zewnętrznym jednostki organizacyjnej
Lp. umiejętności
1 Kreuje pozytywny wizerunek jednostki organizacyjnej
2 W pracy zawodowej stosuje procedury zachowań pracownika administracji
3 Opracowuje materiały informacyjne o jednostce organizacyjnej
4 Stosuje zasady komunikacji interpersonalnej w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym
5 Prowadzi ewidencję informacji o osobach i instytucjach współpracujących z jednostką
6 Stosuje techniki komputerowe w prowadzeniu dokumentacji i przetwarzaniu informacji
7 Prowadzi rozmowy z wykorzystaniem nowoczesnych środków łączności
8 Udziela informacji i porad zainteresowanym
9 Reprezentuje jednostkę na targach wystawach itd.

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości i efektywności własnych działań zawodowych na stanowisku technika administracji
Lp. umiejętności
1 Monitoruje poziom jakości pracy
2 Mierzy efektywność własnych działań zawodowych z przyjętymi planami jednostki organizacyjnej
3 Opracowuje procedury systemu zapewnienia jakości świadczonych usług
4 Analizuje ilości i rodzaj skarg dotyczących pracy na stanowisku technika administracji
5 Prowadzi badania na temat efektywności prac administracyjnych w jednostce organizacyjnej na poszczególnych stanowiskach pracy (w poszczególnych komórkach organizacyjnych)
6 Weryfikuje działania zawodowe zgodnie z wynikami badań
7 Opracowuje i analizuje wyniki przeprowadzonych badań opinii klientów
8 Opracowuje narzędzia badawcze (np. ankiety) do badania opinii klientów na temat jakości świadczonych usług
9 Analizuje wpływ podnoszenia świadczonych usług na jakość pracy jednostki organizacyjnej

Zadanie zawodowe: D-2:
Przygotowywanie i udostępnianie dokumentacji do kontroli
Lp. umiejętności
1 Gromadzi i przechowuje dokumenty administracyjne, osobowe, prawne i finansowe
2 Przygotowuje dokumenty do kontroli zewnętrznej
3 Udostępnia dokumentację jednostkom kontrolującym
4 Udostępnia środki łączności i inne środki techniczne w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności kontrolnych
5 Udziela wyjaśnień osobom dokonującym kontroli

Zadanie zawodowe: D-3:
Stosowanie przepisów prawa w pracy zawodowej
Lp. umiejętności
1 Określa źródła i zakres prawa pracy
2 Stosuje przepisy prawa pracy w wykonywaniu czynności technika administracji
3 Ocenia ważność i skuteczność wskazanej czynności z zakresu prawa pracy
4 Sporządza pisma nawiązujące i rozwiązujące stosunek pracy
5 Sporządza świadectwo pracy
6 Dokonuje interpretacji decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
7 Oblicza wymiar urlopu wypoczynkowego
8 Opracowuje rozkład czasu pracy zgodnie z jego wymiarem
9 Interpretuje przepisy prawa o zatrudnieniu w państwach Unii Europejskiej
10 Określa źródła prawa administracyjnego


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Elastyczne podejście do rozwiązywania problemów
3 Elastyczność tempa pracy
4 Gotowość do samokształcenia
5 Komunikatywność
6 Koncentracja uwagi
7 Logiczne rozumowania
8 Łatwość formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych
9 Odpowiedzialność
10 Podzielność uwagi
11 Umiejętności analityczne
12 Wyobraźnia i twórcze myślenie
13 Uzdolnienia rachunkowe
14 Zdolność koncentracji uwagi
15 Umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy
16 Umiejętność stosowania określonych procedur
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Dokładność
3 Dyspozycyjność
4 Elastyczność w działaniu
5 Elokwencja
6 Empatia
7 Inicjatywa
8 Koleżeńskość
9 Kultura osobista
10 Miła aparycja
11 Odpowiedzialność
12 Rzetelność, sumienność, uczciwość
13 Samodyscyplina
14 Samodzielność
15 Samokontrola
16 Skrupulatność
17 Systematyczność
18 Wytrwałość i cierpliwość
19 Zdyscyplinowanie
20 Życzliwość
21 Umiejętność współdziałania
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra pamięć
2 Dobry wzrok
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Ostrość słuchu
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Sprawności manualne
8 Szybki refleks