Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Sekretarka

Kod zawodu: 411101
Data modyfikacji: 2010-05-28 8:23:59

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Sporządzanie dokumentacji kancelaryjno-biurowej w języku polskim i obcym.
A-2 Prowadzenie korespondencji tradycyjnej i elektronicznej w języku polskim i obcym oraz ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących w dzienniku korespondencji.
A-3 Archiwizowanie dokumentów sekretariatu.
A-4 Obsługiwanie urządzeń biurowych.
A-5 Prowadzenie terminarza spotkań, powiadamianie o spotkaniach zainteresowanych osób oraz prowadzenie bazy adresowej.
A-6 Przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji oraz prowadzenie rozmów telefonicznych w języku polskim i obcym.
A-7 Przygotowanie i obsługa spotkań i szkoleń organizowanych w przedsiębiorstwie.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej na stanowisku sekretarki zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
B-2 Organizowanie podróży służbowych.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości i efektywności własnych działań zawodowych na stanowisku sekretarki.