Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Monter instalacji i urzadzeń sanitarnych

Kod zawodu: 7136

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Czytanie, analizowanie i wykonywanie dokumentacji technicznej instalacji sanitarnych
A-2 Budowlane roboty towarzyszące wykonaniu instalacji sanitarnych
A-3 Łączenie i montowanie przewodów instalacji sanitarnych
A-4 Montowanie instalacji wodociągowych
A-5 Montowanie instalacji kanalizacyjnej
A-6 Wykonanie lokalnych oczyszczalni ścieków
A-7 Montowanie instalacji ogrzewczych centralnego ogrzewania wodnego i parowego
A-8 Montowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
A-9 Wykonywanie studni kopanych w postaci pionowych szybów o głębokości do 20 m i odpowiednio obudowanych
A-10 Wykonywanie instalacji centralnego odkurzania
A-11 Wykonywanie instalacji z pompą ciepła
A-12 Wykonywanie podstawowych robót instalacji elektrycznych
A-13 Wykonywanie napraw, konserwacji i regulacja instalacji sanitarnych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie montażu instalacji sanitarnych
B-2 Organizowanie stanowiska pracy montera instalacji sanitarnych zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska i zasadami ergonomii
B-3 Rozliczanie robót instalacyjnych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole wykonawczym
C-2 Kierowanie robotami instalacyjnymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli jakość wykonywanych robót

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Czytanie, analizowanie i wykonywanie dokumentacji technicznej instalacji sanitarnych
Lp. umiejętności
1 Czyta i analizuje rysunki instalacji sanitarnych
2 Szkicuje rysunki instalacji sanitarnych
3 Projektuje proste instalacje sanitarne
4 Oblicza współczynnik przenikania ciepła dla różnych przegród budowlanych
5 Orientacyjnie oblicza straty ciepła budynku
6 Przeprowadza inwentaryzację istniejących instalacji i urządzeń sanitarnych
7 Analizuje i interpretuje schematy i instrukcje obsługi maszyn i aparatów stosowanych w technice sanitarnej
8 Wykonuje przedmiary i obmiary robót
9 Korzysta ze źródeł informacji technicznej i komputerowej

Zadanie zawodowe: A-2:
Budowlane roboty towarzyszące wykonaniu instalacji sanitarnych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje proste prace budowlane (betonuje, muruje)
2 Trasuje instalacje sanitarne
3 Wykonuje ręcznie i z wykorzystaniem typowych urządzeń otwory i bruzdy na powierzchni ścian
4 Wykonuje roboty ziemne szczególnie wykopy w różnych rodzajach gruntów
5 Wykonuje podstawowe roboty ciesielskie(szalunki umacnianie wykopów)
6 Wykonuje podstawowe roboty zbrojarskie
7 Wykonuje podstawowe roboty wykończeniowe (tynkuje, maluje, wylewa posadzki, układa glazurę)

Zadanie zawodowe: A-3:
Łączenie i montowanie przewodów instalacji sanitarnych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje przecinanie wyrobów hutniczych przy pomocy narzędzi ręcznych i mechanicznych
2 Wykonuje otwory na kołki rozporowe, śruby i nity
3 Wykonuje złącza gwintowane rur stalowych
4 Montuje przewody wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych lub z prostych rur z tworzywa sztucznego, łączonych na gwint za pomocą złączek
5 Wykonuje połączenie spawane (spawanie gazowe) rur stalowych
6 Prowadzi rury stalowe w bruzdach, posadzce i na wierzchu ścian
7 Wykonuje złącza rur miedzianych za pomocą lutowania
8 Wykonuje złącza rur miedzianych przy użyciu łączników miedzianych, mosiężnych
9 Wykonuje złącza rur miedzianych przez kielichowanie końca rury
10 Montuje przewody instalacyjne miedziane w budynku
11 Wykonuje złącza zgrzewane rur z tworzyw sztucznych
12 Wykonuje złącza klejone rur z tworzyw sztucznych
13 Wykonuje złącza kielichowe rur z tworzyw sztucznych
14 Wykonuje inne złącza rur z tworzyw sztucznych
15 Montuje przewody instalacyjne z tworzyw sztucznych w budynku
16 Wykonuje złącza kołnierzowe rur stalowych ,miedzianych i tworzyw sztucznych
17 Wykonuje kompensacje termiczną dla rur z tworzyw sztucznych i miedzianych
18 Zabezpiecza przewody antykorozyjnie
19 Izoluje cieplnie przewody instalacji sanitarnych
20 Zachowuje odpowiednie odległości rurociągów izolowanych od powierzchni przegród budowlanych

Zadanie zawodowe: A-4:
Montowanie instalacji wodociągowych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje instalacje wodociągowe zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami i zaleceniami nadzoru technicznego
2 Montuje przewody instalacji rozprowadzającej wodę do picia lub celów technologicznych, od wodomierza albo od wejścia przewodu do budynku – do armatury czerpalnej
3 Montuje urządzenia wraz z uzbrojeniem instalacji rozprowadzającej wodę do picia lub celów technologicznych
4 Montuje filtry i urządzenia stosowane do uzdatniania wody
5 Montuje domowe zestawy hydroforowe
6 Wykonuje połączenie przewodów, armatury i urządzeń przyłącza wodociągowego
7 Montuje w instalacji urządzenia do pomiaru przepływu wody z zachowaniem wymagań technicznych, takich jak łatwość dostępu, odpowiednie oświetlenie oraz wyposażenie pomieszczeń we wpusty piwnic
8 Montuje podgrzewacze ciepłej wody
9 Montuje wodne instalacje przeciwpożarowe
10 Montuje kolektory słoneczne
11 Montuje instalacje solarne
12 Płucze instalacje wodociągowe
13 Dezynfekuje instalacje wodociągowe

Zadanie zawodowe: A-5:
Montowanie instalacji kanalizacyjnej
Lp. umiejętności
1 Wykonuje instalacje kanalizacyjne zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami i zaleceniami nadzoru technicznego
2 Montuje przewody kanalizacyjne (z rur żeliwnych, kamionkowych lub z PCV i PP) i urządzenia wraz z uzbrojeniem instalacji odprowadzającej ścieki, od przyborów sanitarnych i urządzeń technologicznych z
3 Wykonuje połączenia przewodów i uzbrojenia przyłącza kanalizacyjnego
4 Montuje przybory sanitarne i wpusty podłogowe
5 Montuje łapacze tłuszczów, osadniki i inne specjalne urządzenia kanalizacyjne
6 Montuje instalacje odprowadzające wody deszczowe z wpustów deszczowych dachowych i powierzchniowych do kanalizacji miejskiej

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonanie lokalnych oczyszczalni ścieków
Lp. umiejętności
1 Wykonuje instalacje lokalnych oczyszczalni ścieków zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami i zaleceniami nadzoru technicznego
2 Montuje przewody i armaturę lokalnych oczyszczalni ścieków
3 Montuje urządzenia lokalnych oczyszczalni ścieków

Zadanie zawodowe: A-7:
Montowanie instalacji ogrzewczych centralnego ogrzewania wodnego i parowego
Lp. umiejętności
1 Montuje przewody i armaturę instalacji ogrzewczych (centralnego ogrzewania wodnego o temperaturze do 1500C i ciśnieniu do 1,6MPa zgodnie z dokumentacją techniczną i zaleceniami nadzoru technicznego)
2 Montuje przewody (pionowe i poziome z zachowaniem odpowiednich spadków, umożliwiających odpowietrzanie i odwodnienie układu grzewczego) i armaturę instalacji ogrzewczych (ogrzewania parowego o ciśnien
3 Sprawdzanie szczelności zespołów grzejnikowych, naczyń wzbiorczych, zbiorników odpowietrzających, rozdzielaczy itp. przed ich wmontowaniem do instalacji
4 Czyści grzejniki żeliwne przed ich wbudowaniem poprzez płukanie
5 Montuje aparaty grzewczo-wentylacyjne wodne lub parowe
6 Wbudowuje w układ grzewczy aparaty grzewczo-wentylacyjne wodne lub parowe
7 Dokonuje doboru armatury w zależności do rodzaju zastosowanego ogrzewania
8 Montuje i wbudowuje w układ grzewczy odbiorniki ciepła (np.: grzejniki)
9 Montuje przewody instalacji parowych
10 Montuje armaturę odcinającą, regulacyjną, odwadniającą i odpowietrzającą oraz wydłużki kompensacyjne w sposób zapewniający łatwość dostępu do nich
11 Montuje i wbudowuje w układ grzewczy urządzenia kotłowni na paliwo stałe
12 Montuje i wbudowuje w układ grzewczy urządzenia kotłowni olejowej
13 Montuje i wbudowuje w układ grzewczy urządzenia kotłowni parowej
14 Montuje i wbudowuje w układ grzewczy urządzenia zabezpieczające instalacje grzewcze
15 Montuje przewody wentylacyjne kotłowni
16 Montuje przewody i kanały spalinowe
17 Montuje przewody i kanały dymowe
18 Montuje węzeł cieplny w budynkach
19 Wykonuje grzejnik podłogowy

Zadanie zawodowe: A-8:
Montowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Lp. umiejętności
1 Montuje przewody i uzbrojenie instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej, zgodnie z dokumentacją techniczną i zaleceniami nadzoru budowlanego
2 Wbudowuje wentylatory, dmuchawy i inne urządzenia wprowadzające powietrze w ruch w układach przewodowo-instalacyjnych
3 Montuje kształtki i armaturę w układach sieciowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych za pomocą złączy gwintowych i kołnierzowych
4 Wbudowuje w układ instalacyjny urządzenia służące do obróbki powietrza rozprowadzanego przez układ klimatyzacyjny (łapacze kurzu, komory klimatyzacyjne itp.)
5 Wbudowuje w układ wentylacyjny urządzenia nagrzewające powietrze (nagrzewnice))
6 Wbudowuje urządzenia pobierające powietrze (czerpnie) i urządzenia wyrzucające powietrze (wyrzutnie))
7 Montuje urządzenia centrali klimatyzacyjnej
8 Montuje klimatyzatory
9 Montuje urządzenia regulujące jakość oraz natężenie przepływu powietrza w układzie instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej
10 Stosuje właściwe narzędzia i przyrządy pomiarowe, pozwalające ustalić odległość, poziom i współosiowość montowanych instalacji i urządzeń

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonywanie studni kopanych w postaci pionowych szybów o głębokości do 20 m i odpowiednio obudowanych
Lp. umiejętności
1 Wybiera miejsce pod budowę studni
2 Wykonuje szczelne obudowy (cembrowiny) szybu studziennego, najczęściej z kręgów betonowych, muru ceglanego lub kamiennego, zapewniającej jej trwałość, szczelność i bezpieczeństwo
3 Posadawia studnie w warstwie wodonośnej, która nie powinna być mniejsza niż 1,2 m i w miarę możliwości doprowadzona do warstwy spągowej
4 Wykonanie w dnie studni osadnik i kosz filtracyjny ze żwiru płukanego o różnej granulacji
5 Wyposaża górną część szybu studni w szczelną obudowę, która zabezpieczy studnię przed zanieczyszczeniami z zewnątrz, chroni przed możliwością wpadnięcia do studni oraz umożliwia zabezpieczenie pompy p
6 Wykonuje wokół obudowy studni uszczelnienia gruntu iłem lub gliną oraz utwardzanie go brukiem, ułożonym ze spadkiem w kierunku od studni
7 Wykonuje studni wiercone o średnicy do 100 mm i głębokości do 15 m, których wykonanie nie wymaga posiadania uprawnień wiertniczych
8 Wykonuje lub wbudowuje w studni urządzenia służące do stałego czerpania wody)
9 Wykonuje osadzenia pompy w studni i połączenia jej z urządzeniem hydroforowym lub z instalacją czerpalną
10 Remontuje i czyści studnie kopane, wiercone i typu abisyńskiego

Zadanie zawodowe: A-10:
Wykonywanie instalacji centralnego odkurzania
Lp. umiejętności
1 Wykonuje instalacje centralnego odkurzania zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami i zaleceniami nadzoru technicznego
2 Montuje przewody i uzbrojenie instalacji centralnego odkurzania
3 Montuje jednostkę centralną (odkurzacz)

Zadanie zawodowe: A-11:
Wykonywanie instalacji z pompą ciepła
Lp. umiejętności
1 Wykonuje instalacje pompy ciepła zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami i zaleceniami nadzoru technicznego
2 Montuje przewody i armaturę gruntowego wymiennika ciepła (pionowego lub poziomego)
3 Montuje urządzenia sprężarkowej pompy ciepła
4 Przyłącza pompę ciepła do instalacji klimatyzacyjnej, centralnego ogrzewania lub ciepłej wody

Zadanie zawodowe: A-12:
Wykonywanie podstawowych robót instalacji elektrycznych
Lp. umiejętności
1 Montuje przewody i podstawowy osprzęt instalacji elektrycznej niskiego napięcia wewnątrz budynku (pod tynkiem, na tynku, podwieszany w korytkach)
2 Wbudowuje przewody i podstawowy osprzęt instalacji elektrycznej niskiego napięcia wewnątrz budynku (pod tynkiem, na tynku, podwieszany w korytkach)
3 Wbudowuje przewody i podstawowy osprzęt instalacji elektrycznej niskiego napięcia na zewnątrz budynku (na ścianie, pod ziemią )
4 Podłącza odbiorniki energii elektrycznej (silniki, sprężarki, pompy, wentylatory, urządzenia grzejne, urządzenia oświetleniowe)

Zadanie zawodowe: A-13:
Wykonywanie napraw, konserwacji i regulacja instalacji sanitarnych
Lp. umiejętności
1 Dokonuje przeglądu instalacji sanitarnych
2 Typuje instalacje sanitarne do remontu
3 Naprawia instalacje i urządzenia sanitarne
4 Reguluje instalacje wodociągowe
5 Reguluje instalacje ogrzewcze
6 Reguluje węzły cieplne
7 Reguluje instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
8 Wykonuje prace konserwatorskie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody, polegające na sprawdzaniu działania mierników temperatury, ciśnienia i natężenia przepływu wody ciepłej i zi
9 Wykonuje prace konserwatorskie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, polegające na obserwacji wzrokowej pracy przyrządów kontrolnych, jak ciśnieniomierze, termometry, regulatory wilgotności, p
10 Wykonuje prace konserwatorskie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, polegające na oględzinach stanu technicznego instalacji oraz urządzeń i armatury stanowiącej jej wyposażenie
11 Remontuje i oczyszcza studnie kopane i wiercone typu abisyńskiego
12 Konserwuje sprzęt używany do czerpania wody i obudowy studni

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie montażu instalacji sanitarnych
Lp. umiejętności
1 Ustala zakres robót
2 Ustala kolejność wykonywanych robót
3 Zamawia i rozlicza podstawowe i pomocnicze materiały instalacyjne
4 Ustala odpowiednią metodę montażu

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie stanowiska pracy montera instalacji sanitarnych zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska i zasadami ergonomii
Lp. umiejętności
1 Gromadzi i rozmieszcza na stanowisko pracy podstawowe i pomocnicze materiały instalacyjne
2 Dobiera, sprawdza, posługuje się i konserwuje przyrządy pomiarowe, sprzęt i urządzenia wykorzystywane w pracach instalacyjnych
3 Utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy
4 Stosuje zasady bezpiecznej pracy
5 Stosuje zasady ochrony przeciw pożarowej
6 Udziela pierwszej pomocy
7 Stosuje zasad ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-3:
Rozliczanie robót instalacyjnych
Lp. umiejętności
1 Zamawia i rozlicza podstawowe i pomocnicze materiały instalacyjne
2 Zawiera umowę w wyniku negocjacji oraz w wyniku przetargu na wykonanie robót montażowych
3 Sporządza fakturę za wykonane roboty montażowe
4 Posługuje się komputerem przy rozliczaniu robót

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca w zespole wykonawczym
Lp. umiejętności
1 Wypełnia swoje obowiązki w zespole
2 Przestrzega zasad pracy zespołowej
3 Stosuje się do zasad współżycia społecznego
4 Podporządkowuje się poleceniom przełożonych

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie robotami instalacyjnymi
Lp. umiejętności
1 Opracowuje harmonogramy robót
2 Dokonuje przydziału zadań
3 Kieruje prawidłowym przebiegiem procesów wykonawczych
4 Nadzoruje innych pracowników
5 Prowadzi dokumentację budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
6 Koordynuje roboty sieciowe instalacyjne i budowlane
7 Sporządza kalkulację robót instalacyjnych, kosztorysy i oferty przetargowe

Zadanie zawodowe: D-1:
Przeprowadzanie kontroli jakość wykonywanych robót
Lp. umiejętności
1 Sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i przepisami prawa budowlanego
2 Kontroluje jakość wykorzystywanych materiałów
3 Wykonuje próbę szczelności i próbę ciśnieniową wykonanej instalacji wodociągowej
4 Wykonuje próbę szczelności wykonanej instalacji kanalizacyjnej
5 Wykonuje próbę szczelności i próbę ciśnieniową wykonanej instalacji grzewczej
6 Wykonuje próbę szczelności i próbę ciśnieniową wykonanej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
7 Dokonuje odbioru technicznego wykonanej instalacji


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Łatwość wypowiadania się
3 Podzielność uwagi
4 Rozumowanie logiczne
5 Uzdolnienia techniczne
6 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Odpowiedzialność
3 Samodzielność
4 Samokontrola
5 Skłonność do samokształcenia
6 Umiejętność planowania
7 Umiejętność współdziałania
8 Wytrwałość i cierpliwość
9 Zamiłowanie do dokładności i porządku
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Koordynacja wzrokowa- ruchowa
3 Ostrość słuchu
4 Rozróżnianie barw
5 Widzenie stereoskopowe
6 Zmysł równowagi
7 Zręczność rąk