Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Monter sieci komunalnych

Kod zawodu: 7137

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Czytanie, analizowanie dokumentacji technicznej sieci komunalnych celem wykonania montażu tych sieci.
A-2 Wykonywanie robót budowlanych towarzyszące montowaniu sieci komunalnych.
A-3 Montowanie sieci cieplnych.
A-4 Montowanie sieci wodociągowych.
A-5 Montowanie sieci kanalizacyjnych.
A-6 Montowanie sieci gazowych.
A-7 Naprawianie i konserwowanie istniejących sieci komunalnych.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy na własnym stanowisku montażowym celem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i sprawnego wykonywania zadań zawodowych.
B-2 Organizowanie pracy podległych pracowników związanej z zadaniami montażowymi sieci komunalnych.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie w brygadzie wykonującej określony zakres robót celem podjęcia właściwych decyzji o sposobie montażu sieci komunalnych.
C-2 Współpraca z przełożonymi i kooperantami celem wykonania przewidzianego zadania inwestycyjnego.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości wykonanych robót, uczestnictwo w odbiorze zadań inwestycyjnych.
D-2 Stosowanie metod samokontroli wykonywanej przez siebie pracy.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Czytanie, analizowanie dokumentacji technicznej sieci komunalnych celem wykonania montażu tych sieci.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu projektów budowlanych.
2 Rozróżnia oznaczenia na mapach zagospodarowania obiekty kubaturowe i rodzaje uzbrojenia terenu.
3 Rozróżnia oznaczenia w projektach elementów sieci komunalnych.
4 Wykonuje zestawienie materiałów na określony zakres robót na podstawie dokumentacji technicznej sieci.

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie robót budowlanych towarzyszące montowaniu sieci komunalnych.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa.
2 Konfrontuje w terenie projekt ze stanem faktycznym zagospodarowania.
3 Urządza i zabezpiecza plac budowy.
4 Wyznacza trasę projektowanej sieci.
5 Wykonuje roboty ziemne, zabezpieczające wykopy z uwzględnieniem ich głębokości i kategorii gruntów.
6 Obsługuje sprzęt do zagęszczania gruntu przy zasypce sieci.
7 Ocenia przydatność gruntów do celów montażu sieci wg. przyjętej w dokumentacji technologii.
8 Obsługuje sprzęt geodezyjny do wytyczenia trasy i zagłębiania sieci.

Zadanie zawodowe: A-3:
Montowanie sieci cieplnych.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną przy montażu sieci ciepłowniczych.
2 Dobiera materiały do montażu sieci.
3 Wykonuje spawanie rur sieci.
4 Sprawdza jakość wykonanych złącz sieci i wykonuje próbę szczelności.
5 Wykonuje złącza instalacji alarmowej i złącza izolacji ciepłochronnej sieci.
6 Sprawdza jakość wykonanych robót montażowych.

Zadanie zawodowe: A-4:
Montowanie sieci wodociągowych.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną przy montażu sieci wodociągowych.
2 Dobiera materiały do montażu sieci wodociągowej.
3 Wykonuje montaż sieci wg założonej technologii łączenia rur.
4 Obsługuje sprzęt niezbędny do montażu sieci wodociągowej.
5 Sprawdza jakość złącz rurociągów, wykonuje próbę szczelności rurociągów.
6 Sprawdza jakość wykonanych robót montażowych, zgodność wykonania z dokumentacją techniczną.

Zadanie zawodowe: A-5:
Montowanie sieci kanalizacyjnych.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną przy montażu sieci kanalizacyjnych.
2 Dobiera materiały do montażu sieci kanalizacyjnych.
3 Przygotowuje podłoże pod montowaną sieć kanalizacyjną.
4 Montuje sieci wg założonej technologii łączenia rur.
5 Wykonuje prace ogólnobudowlane, murarskie przy uzbrojeniu sieci jak studzienki rewizyjne, połączeniowe.
6 Sprawdza spadki rurociągów, szczelność połączeń.
7 Obsługuje sprzęt do montażu sieci, odwadniania wykopów, zagęszczania gruntów.

Zadanie zawodowe: A-6:
Montowanie sieci gazowych.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną przy montażu sieci gazowych.
2 Dobiera materiały do montażu sieci gazowej.
3 Wykonuje montaż sieci gazowej z rur stalowych.
4 Wykonuje montaż sieci gazowej z rur z tworzyw sztucznych.
5 Obsługuje sprzęt użyty do montażu sieci w założonej technologii montażu.
6 Sprawdza jakość robót, wykonuje próbę szczelności sieci.

Zadanie zawodowe: A-7:
Naprawianie i konserwowanie istniejących sieci komunalnych.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną istniejącej sieci komunalnej.
2 Dobiera materiały do wykonania robót naprawczych i konserwatorskich.
3 Zabezpiecza teren w miejscu wykonywania robót.
4 Wykonuje niezbędne prace wyłączeniowe sieci.
5 Wykonuje roboty naprawcze.

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy na własnym stanowisku montażowym celem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i sprawnego wykonywania zadań zawodowych.
Lp. umiejętności
1 Konfrontuje zakres przewidzianych robót z posiadanymi materiałami i sprzętem przewidzianym do wykonania zadania inwestycyjnego.
2 Zabezpiecza stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
3 Urządza własne stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego wykonywanych robót.

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie pracy podległych pracowników związanej z zadaniami montażowymi sieci komunalnych.
Lp. umiejętności
1 Kontroluje zakres i charakter przewidzianych robót montażowych ze stanem osobowym i kwalifikacjami pracowników.
2 Przydziela stanowiska pracy podległym pracownikom przewidzianym do wykonania założonego zakresu robót montażowych sieci.
3 Określa zakres robót podległym pracownikom związanych z zadaniami montażowymi sieci.

Zadanie zawodowe: C-1:
Współdziałanie w brygadzie wykonującej określony zakres robót celem podjęcia właściwych decyzji o sposobie montażu sieci komunalnych.
Lp. umiejętności
1 Organizuje własne stanowisko pracy.
2 Rozróżnia materiały przewidziane do montażu na danym stanowisku pracy.
3 Współpracuje w brygadzie wykonującej roboty montażowe sieci.

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z przełożonymi i kooperantami celem wykonania przewidzianego zadania inwestycyjnego.
Lp. umiejętności
1 Ustala zakres robót na własnym stanowisku pracy.
2 Koordynuje dostawy materiałów dla wykonania założonych zadań montażowych sieci.
3 Ustala i koordynuje pracę sprzętu przewidzianego do montażu sieci.

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości wykonanych robót, uczestnictwo w odbiorze zadań inwestycyjnych.
Lp. umiejętności
1 Dobiera przyrządy i urządzenia niezbędne do oceny jakości robót.
2 Wykonuje prace związane z odbiorem sieci komunalnych.
3 Obsługuje urządzenia użyte przy odbiorach sieci komunalnych.

Zadanie zawodowe: D-2:
Stosowanie metod samokontroli wykonywanej przez siebie pracy.
Lp. umiejętności
1 Określa zakres robót odbiorczych sieci.
2 Wykonuje prace przygotowawcze związane z odbiorem sieci.
3 Kontroluje jakość wykonanych robót z wykorzystaniem urządzeń zastosowanych przy odbiorach sieci.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi.
2 Myślenie twórcze.
3 Podzielność uwagi.
4 Rozumowanie logiczne.
5 Uzdolnienia techniczne.
6 Wyobraźnia i myślenie twórcze.
7 Wyobraźnia przestrzenna.
8 Zdolność koncentracji uwagi.
Cechy osobowości
1 Dokładność.
2 Inicjatywność.
3 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą.
4 Odpowiedzialność.
5 Samodzielność.
6 Samokontrola.
7 Umiejętności kierownicze.
8 Umiejętność planowania.
9 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
10 Umiejętność podporządkowania się.
11 Umiejętność samokontroli.
12 Umiejętność współdziałania.
13 Umiejętność współpracy w zespole.
14 Wytrwałość i cierpliwość.
15 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek.
16 Zamiłowania do dokładności i porządku.
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo – ruchowa.
2 Ostrość słuchu.
3 Ostrość wzroku.
4 Powonienie.
5 Rozróżnianie barw.
6 Spostrzegawczość
7 Szybki refleks.
8 Zmysł równowagi.
9 Zręczność kończyn dolnych i górnych.