Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim

Kod zawodu: 723310
Data modyfikacji: 2010-05-31 11:45:48

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Czytanie, analizowanie i wykonywanie dokumentacji technicznej instalacji i urządzeń w budownictwie wiejskim
A-2 Wykonywanie budowlanych robót towarzyszących przy montażu urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
A-3 Łączenie i prowadzenie przewodów instalacji i urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
A-4 Wykonywanie podstawowych robót instalacji elektrycznych
A-5 Montowanie instalacji wodociągowych, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
A-6 Montowanie szklarni i instalacji stanowiących ich wyposażenie
A-7 Montowanie, instalacji i urządzeń technicznych w oborach chlewniach ,kurnikach i owczarniach
A-8 Montowanie instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie przechowalni produktów rolnych
A-9 Wykonywanie napraw, konserwacji i regulacja instalacji i urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie montażu instalacji i urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
B-2 Organizowanie stanowiska pracy montera instalatora urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska i zasadami ergonomii
B-3 Rozliczanie robót instalacyjnych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole wykonawczym
C-2 Kierowanie robotami montażowymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli jakość wykonywanych robót