Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim

Kod zawodu: 723310

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Czytanie, analizowanie i wykonywanie dokumentacji technicznej instalacji i urządzeń w budownictwie wiejskim
A-2 Wykonywanie budowlanych robót towarzyszących przy montażu urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
A-3 Łączenie i prowadzenie przewodów instalacji i urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
A-4 Wykonywanie podstawowych robót instalacji elektrycznych
A-5 Montowanie instalacji wodociągowych, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
A-6 Montowanie szklarni i instalacji stanowiących ich wyposażenie
A-7 Montowanie, instalacji i urządzeń technicznych w oborach chlewniach ,kurnikach i owczarniach
A-8 Montowanie instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie przechowalni produktów rolnych
A-9 Wykonywanie napraw, konserwacji i regulacja instalacji i urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie montażu instalacji i urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
B-2 Organizowanie stanowiska pracy montera instalatora urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska i zasadami ergonomii
B-3 Rozliczanie robót instalacyjnych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole wykonawczym
C-2 Kierowanie robotami montażowymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli jakość wykonywanych robót

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Czytanie, analizowanie i wykonywanie dokumentacji technicznej instalacji i urządzeń w budownictwie wiejskim
Lp. umiejętności
1 Czyta i analizuje rysunki instalacji i urządzeń w budownictwie wiejskim
2 Szkicuje rysunki instalacji i urządzeń w budownictwie wiejskim
3 Projektuje proste instalacje i urządzenia w budownictwie wiejskim
4 Przeprowadza inwentaryzację istniejących instalacji i urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
5 Analizuje i interpretuje schematy i instrukcje obsługi maszyn i aparatów stosowanych w budownictwie wiejskim
6 Wykonuje przedmiary i obmiary robót
7 Korzysta ze źródeł informacji technicznej i komputerowej

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie budowlanych robót towarzyszących przy montażu urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
Lp. umiejętności
1 Wykonuje proste prace budowlane (betonuje, muruje)
2 Wykonuje trasowanie miejsc montażu urządzeń i instalacji w budownictwie wiejskim
3 Wykonuje ręcznie i z wykorzystaniem typowych elektronarzędzi otwory i bruzdy na powierzchni ścian
4 Wykonuje ręcznie i mechanicznie wykopy w różnych rodzajach gruntów w obrębie budynku i poza nim
5 Układa przewody w wykopach
6 Zasypuje wykopy
7 Wykonuje podstawowe roboty ciesielskie (szalunki zabezpieczenie wykopów)
8 Wykonuje podstawowe roboty zbrojarskie
9 Wykonuje podstawowe roboty wykończeniowe (tynkuje, maluje, wylewa posadzki, układa glazurę)

Zadanie zawodowe: A-3:
Łączenie i prowadzenie przewodów instalacji i urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
Lp. umiejętności
1 Wykonuje przecinanie wyrobów hutniczych przy pomocy narzędzi ręcznych i mechanicznych
2 Wykonuje otwory na kołki rozporowe, śruby i nity
3 Przygotowuje elementy do połączenia
4 Wykonuje połączenia gwintowane (śruby, wkręty)
5 Wykonuje połączenie spawane (spawanie gazowe)
6 Wykonuje połączenie spawane (spawanie elektryczne
7 Wykonuje połączenia nitowe
8 Wykonuje połączenia wciskowe
9 Wykonuje połączenia sprężyste
10 Wykonuje połączenia wpustowe
11 Wykonuje połączenia klinowe
12 Wykonuje połączenia sworzniowe i kołkowe
13 Wykonuje złącza gwintowane rur stalowych
14 Montuje przewody wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych lub z prostych rur z tworzywa sztucznego, łączonych na gwint za pomocą złączek
15 Wykonuje złącza rur miedzianych lutowane i przy użyciu łączników miedzianych, mosiężnych
16 Wykonuje złącza rur miedzianych przez kielichowanie końca rury
17 Montuje przewody instalacyjne miedziane w budynku
18 Wykonuje złącza zgrzewane rur z tworzyw sztucznych
19 Wykonuje złącza klejone rur z tworzyw sztucznych
20 Wykonuje złącza kielichowe rur z tworzyw sztucznych
21 Wykonuje inne złącza rur z tworzyw sztucznych
22 Montuje przewody instalacyjne z tworzyw sztucznych w budynku
23 Wykonuje złącza kołnierzowe rur stalowych ,miedzianych i tworzyw sztucznych
24 Wykonuje kompensacje termiczną dla rur z tworzyw sztucznych i miedzianych
25 Zabezpiecza elementy antykorozyjnie
26 Wykonuje izolacje cieplne

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie podstawowych robót instalacji elektrycznych
Lp. umiejętności
1 Wbudowuje przewody i podstawowy osprzęt instalacji elektrycznej niskiego napięcia wewnątrz budynku (pod tynkiem na tynku podwieszany w korytkach)
2 Wbudowuje przewody i podstawowy osprzęt instalacji elektrycznej niskiego napięcia na zewnątrz budynku (na ścianie, pod ziemią )
3 Wbudowuje elektryczne instalacje sterujące (ogrzewanie, oświetlenie sterowanie bram)
4 Wbudowuje instalacje sygnalizacyjne (np.: domofon, instalacje przeciwpożarowe, wykrywanie przecieków, ulatnianie się gazu antywłamaniowe)
5 Podłącza odbiorniki energii elektryczne (silniki, sprężarki, pompy, wentylatory, urządzenia grzejne, urządzenia oświetleniowe itp)
6 Montuje instalacje odgromowe

Zadanie zawodowe: A-5:
Montowanie instalacji wodociągowych, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Lp. umiejętności
1 Montuje przewody i uzbrojenie instalacji wodociągowej i hydroforni
2 Montuje przewody i uzbrojenie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
3 Montuje przewody i uzbrojenie instalacje kanalizacyjnej
4 Montuje przewody i uzbrojenie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
5 Montuje urządzenia do przygotowania ciepłej wody
6 Montuje urządzenia w kotłowni na paliwo stałe
7 Montuje urządzenia kotłowni gazowej
8 Montuje urządzenia kotłowni olejowej
9 Montuje urządzenia kotłowni parowej
10 Montuje przewody wentylacyjne kotłowni
11 Montuje przewody i kanały spalinowe
12 Montuje przewody i kanały dymowe
13 Montuje instalacje solarne
14 Montuje urządzenie pompy ciepła

Zadanie zawodowe: A-6:
Montowanie szklarni i instalacji stanowiących ich wyposażenie
Lp. umiejętności
1 Montuje szklarnie zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami
2 Przygotowuje elementy konstrukcji stalowej do montażu
3 Montuje elementy konstrukcyjne szklarni poprzez spawanie, gwintowanie, łączenie śrubami
4 Montuje elementy szklarni poprzez zalewanie betonem (czyli kopie dołek zgodnie z dokumentacją techniczną, szaluje go, zbroi, przygotowuje beton, zalewa)
5 Montuje instalacje i urządzenia nawadniające
6 Montuje instalacje i urządzenia nawożące
7 Montuje elementy regulacji automatycznej w szklarni
8 Montuje instalacje i urządzenia utrzymujące mikroklimat w szklarni

Zadanie zawodowe: A-7:
Montowanie, instalacji i urządzeń technicznych w oborach chlewniach ,kurnikach i owczarniach
Lp. umiejętności
1 Montuje instalacje i urządzenia techniczne w oborach , chlewniach, kurnikach i owczarniach zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami i zaleceniami nadzoru technicznego
2 Montuje linie do granulowania pasz
3 Wbudowuje w instalacje płuczki
4 Montuje maszyny do rozdrabniania
5 Montuje mieszalniki pasz
6 Montuje urządzenia do cieplnej obróbki pasz
7 Montuje śrutowniki
8 Montuje urządzenia do zadawania pasz
9 Montuje kojce w chlewniach
10 Montuje uwiezie
11 Montuje żłoby
12 Montuje drabinki paszowe
13 Montuje poidła
14 Montuje paśniki
15 Montuje kolejki naziemne i zawieszane
16 Montuje przenośniki cięgnowe
17 Montuje przenośniki bezcięgnowe
18 Montuje przenośniki z czynnikiem pośredniczącym (pneumatyczne i hydrauliczne)
19 Montuje dojarki bańkowe
20 Montuje dojarki rurociągowe
21 Montuje urządzenia w halach udojowych
22 Montuje chłodziarki do mleka
23 Montuje wirówki do mleka
24 Montuje urządzenia do mechanicznego usuwania obornika takie jak szufle mechaniczne, przenośniki o ruchu ciągłym i posuwisto-zwrotnym itp.
25 Montuje urządzenia do mechanicznego usuwania gnojowicy takie jak przenośniki typu delta
26 Montuje urządzenia do oczyszczania gnojowicy takie jak separatory wibracyjne wirówki dwustożkowe, sedymentacyjne itp.
27 Montuje urządzenia do wytwarzania i magazynowania biogazu takie jak komory fermentacyjne, mieszadła pompy, skrubery, zbiorniki bioszlamu, gazu itp.:
28 Wmontowuje agregaty do mycia i dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich
29 Montuje tresery elektryczne

Zadanie zawodowe: A-8:
Montowanie instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie przechowalni produktów rolnych
Lp. umiejętności
1 Montuje agregaty prądotwórcze
2 Montuje agregaty pomp podciśnieniowych,
3 Montuje agregaty chłodnicze
4 Montuje urządzenia transportu wewnętrznego w przechowalniach
5 Montuje elementy regulacji automatycznej w przechowalniach

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonywanie napraw, konserwacji i regulacja instalacji i urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
Lp. umiejętności
1 Dokonuje przeglądu instalacji i urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
2 Naprawia instalacje i urządzenia techniczne w budownictwie wiejskim
3 Naprawia urządzenia do utrzymania higieny pojenia i żywienia w oborach i chlewniach
4 Naprawia urządzenia do pozyskiwania i konserwacji mleka
5 Naprawia urządzenia transportu wewnętrznego
6 Naprawia instalacje wodociągowe i hydrofornie, instalacje centralnego ogrzewania, kanalizacyjne
7 Reguluje instalacje i urządzenia techniczne w budownictwie wiejskim
8 Konserwuje wykonane instalacje i urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
9 Konserwuje urządzenia do utrzymania higieny pojenia i żywienia w oborach i chlewniach
10 Konserwuje urządzenia do pozyskiwania i konserwacji mleka

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie montażu instalacji i urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
Lp. umiejętności
1 Ustala zakres robót
2 Ustala kolejność wykonywanych robót
3 Zamawia podstawowe i pomocnicze materiały i urządzenia techniczne wykorzystywane w budownictwie wiejskim
4 Ustala odpowiednią metodę montażu

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie stanowiska pracy montera instalatora urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska i zasadami ergonomii
Lp. umiejętności
1 Gromadzi i rozmieszcza na stanowisko pracy podstawowe i pomocnicze materiały i urządzenia techniczne
2 Dobiera, sprawdza, posługuje się i konserwuje przyrządy pomiarowe, sprzęt i urządzenia wykorzystywane w pracach montażowych
3 Utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy
4 Stosuje zasady bezpiecznej pracy
5 Stosuje przepisy ochrony ppoż
6 Udziela pierwszej pomocy
7 Stosuje zasad ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-3:
Rozliczanie robót instalacyjnych
Lp. umiejętności
1 Rozlicza podstawowe i pomocnicze materiały i urządzenia techniczne wykorzystywane w budownictwie wiejskim
2 Prowadzi negocjacje cenowe z klientem
3 Sporządza ofertę przetargową
4 Zawiera umowę w wyniku negocjacji oraz w wyniku przetargu na wykonanie robót montażowych
5 Sporządza fakturę za wykonane roboty montażowe
6 Posługuje się podstawowymi aplikacjami komputerowymi przy rozliczaniu robót (Microsoft: Excell, Word)

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca w zespole wykonawczym
Lp. umiejętności
1 Stosuje się do swoich obowiązków
2 Stosuje zasady pracy zespołowej
3 Stosuje zasady współżycia społecznego
4 Podporządkowuje się poleceniom przełożonych

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie robotami montażowymi
Lp. umiejętności
1 Opracowuje harmonogramy robót
2 Dokonuje przydziału zadań
3 Kieruje prawidłowym przebiegiem procesów wykonawczych
4 Nadzoruje innych pracowników
5 Prowadzi dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
6 Wykonuje przedmiary i obmiary robót
7 Sporządza kalkulację robót, kosztorysy i oferty przetargowe

Zadanie zawodowe: D-1:
Przeprowadzanie kontroli jakość wykonywanych robót
Lp. umiejętności
1 Sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego
2 Kontroluje jakość wykorzystywanych materiałów
3 Kontroluje jakość wykonanych połączeń
4 Wykonuje próbę szczelności i próbę ciśnieniową wykonanej instalacji
5 Sprawdza prawidłowość działania instalacji i urządzeń technicznych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Elastyczne podejście do rozwiązywania problemów
3 Koncentracja uwagi
4 Łatwość wypowiadania się
5 Podzielność uwagi
6 Rozumowanie logiczne
7 Uzdolnienia techniczne
8 Wyobraźnia i myślenie twórcze
9 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Odpowiedzialność
3 Samodzielność
4 Samokontrola
5 Skłonność do samokształcenia
6 Umiejętność planowania
7 Umiejętność współdziałania
8 Wytrwałość i cierpliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Koordynacja wzrokowa- ruchowa
3 Ostrość słuchu
4 Ostrość wzroku
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Widzenie stereoskopowe
8 Zmysł równowagi
9 Zręczność kończyn górnych