Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Technik urządzeń sanitarnych

Kod zawodu: 311210
Data modyfikacji: 2010-06-01 9:51:19

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie przedmiaru oraz określanie rodzaju i zakresu robót instalacyjnych na podstawie dokumentacji technicznej
A-2 Przygotowywanie materiałów do montażu instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych w określonych technologiach
A-3 Planowanie i wykonywanie prac związanych z montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych oraz wentylacji i klimatyzacji
A-4 Planowanie i wykonywanie prac związanych z montażem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych
A-5 Planowanie i wykonywanie połączeń instalacji sanitarnych z odpowiednimi sieciami komunalnymi
A-6 Wykonywanie prób szczelności instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych
A-7 Wykonywanie konserwacji, napraw, modernizacji oraz demontażu instalacji sanitarnych i sieci komunalnych
A-8 Usuwanie awarii instalacji i urządzeń sanitarnych oraz sieci komunalnych
A-9 Wykonywanie pomiarów oraz sporządzanie dokumentacji inwentaryzacyjnej
A-10 Prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie wykonywanych instalacji oraz sieci komunalnych
A-11 Sporządzanie kosztorysów oraz ofert przetargowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii
B-2 Organizowanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń sanitarnych oraz budową rurociągów i obiektów sieci komunalnych
B-3 Organizowanie transportu, składowania i magazynowania materiałów budowlanych i instalacyjnych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie przedsiębiorstwem instalacyjnym
C-2 Współpraca z zespołami wykonującymi roboty instalacyjne, budowlane i ziemne
C-3 Kierowanie zespołem pracowników
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokonywanie odbioru technicznego instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych
D-2 Nadzorowanie pracy podległych pracowników
D-3 Ocenianie stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem robot instalacyjnych oraz czynnikami uciążliwymi, szkodliwymi i niebezpiecznymi w miejscu pracy