Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Technik urządzeń sanitarnych

Kod zawodu: 311210

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie przedmiaru oraz określanie rodzaju i zakresu robót instalacyjnych na podstawie dokumentacji technicznej
A-2 Przygotowywanie materiałów do montażu instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych w określonych technologiach
A-3 Planowanie i wykonywanie prac związanych z montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych oraz wentylacji i klimatyzacji
A-4 Planowanie i wykonywanie prac związanych z montażem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych
A-5 Planowanie i wykonywanie połączeń instalacji sanitarnych z odpowiednimi sieciami komunalnymi
A-6 Wykonywanie prób szczelności instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych
A-7 Wykonywanie konserwacji, napraw, modernizacji oraz demontażu instalacji sanitarnych i sieci komunalnych
A-8 Usuwanie awarii instalacji i urządzeń sanitarnych oraz sieci komunalnych
A-9 Wykonywanie pomiarów oraz sporządzanie dokumentacji inwentaryzacyjnej
A-10 Prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie wykonywanych instalacji oraz sieci komunalnych
A-11 Sporządzanie kosztorysów oraz ofert przetargowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii
B-2 Organizowanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń sanitarnych oraz budową rurociągów i obiektów sieci komunalnych
B-3 Organizowanie transportu, składowania i magazynowania materiałów budowlanych i instalacyjnych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie przedsiębiorstwem instalacyjnym
C-2 Współpraca z zespołami wykonującymi roboty instalacyjne, budowlane i ziemne
C-3 Kierowanie zespołem pracowników
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokonywanie odbioru technicznego instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych
D-2 Nadzorowanie pracy podległych pracowników
D-3 Ocenianie stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem robot instalacyjnych oraz czynnikami uciążliwymi, szkodliwymi i niebezpiecznymi w miejscu pracy

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie przedmiaru oraz określanie rodzaju i zakresu robót instalacyjnych na podstawie dokumentacji technicznej
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych
2 Rozpoznaje rodzaje instalacji sanitarnych i określa ich funkcje
3 Projektuje wyposażenie sanitarne obiektów budowlanych
4 Rozpoznaje rodzaje i systemy sieci komunalnych
5 Projektuje proste systemy sieci kanalizacyjnej
6 Określa rodzaj i zakres robót instalacyjnych i sieciowych
7 Posługuje się przyrządami pomiarowymi
8 Sporządza szkice elementów oraz schematy instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych
9 Wyznacza trasę przewodów instalacji sanitarnych, bruzdy, miejsca przebić przez przegrody budowlane
10 Sporządza zapotrzebowanie na materiały budowlane, instalacyjne, narzędzia i sprzęt

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowywanie materiałów do montażu instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych w określonych technologiach
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji i urządzeń sanitarnych w określonej technologii
2 Dobiera materiały, maszyny, narzędzia i sprzęt do budowy sieci komunalnych w określonej technologii
3 Wyznacza i nanosi miejsca obróbki ręcznej i mechanicznej rur żeliwnych, stalowych, miedzianych oraz z tworzyw sztucznych
4 Dobiera przyrządy i narzędzia do trasowania oraz ręcznej i mechanicznej obróbki rur i innych materiałów
5 Wykonuje ręczne i mechaniczne ciecie, gięcie oraz gwintowanie rur
6 Wykonuje połączenia rur żeliwnych, stalowych, miedzianych, z tworzyw sztucznych, kamionkowych i betonowych różnymi technikami
7 Kontroluje jakość wykonanych połączeń
8 Porządkuje stanowisko pracy i zagospodarowuje odpady
9 Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas montażu instalacji sanitarnych

Zadanie zawodowe: A-3:
Planowanie i wykonywanie prac związanych z montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych oraz wentylacji i klimatyzacji
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną instalacji sanitarnych
2 Planuje wykonanie prac związanych z montażem instalacji sanitarnych
3 Przygotowuje pomieszczenia do montażu przewodów i urządzeń sanitarnych
4 Organizuje stanowisko pracy do montażu instalacji oraz urządzeń sanitarnych zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Dobiera rury, kształtki, uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do wykonania wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
6 Dobiera narzędzia i sprzęt do montażu instalacji sanitarnych w określonej technologii
7 Określa warunki wykonania instalacji sanitarnych
8 Wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca przebić przez przegrody budowlane
9 Układa i montuje przewody instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji zgodnie z dokumentacja techniczną
10 Dobiera urządzenia sanitarne oraz wyznacza miejsca ich montażu
11 Nadzoruje montaż urządzeń sanitarnych
12 Kontroluje jakość wykonania robót instalacyjnych
13 Sprawdza zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną oraz przepisami prawa budowlanego
14 Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas montażu instalacji sanitarnych

Zadanie zawodowe: A-4:
Planowanie i wykonywanie prac związanych z montażem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną sieci komunalnych
2 Sporządza plan wykonania oraz sieci komunalnych
3 Określa zasady wytyczania trasy przewodów oraz lokalizacji obiektów sieci komunalnych
4 Określa warunki wykonania sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych
5 Przygotowuje stanowisko pracy do wykonywania wykopów oraz montażu przewodów sieci komunalnych
6 Dobiera maszyny, narzędzia i sprzęt do robót ziemnych
7 Organizuje i nadzoruje wykonanie, odwodnienie i zabezpieczenie wykopów
8 Przygotowuje dno wykopów do ułożenia przewodów sieci
9 Dobiera rury, kształtki, uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do wykonania sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych
10 Dobiera narzędzia i sprzęt do montażu sieci w określonej technologii
11 Nadzoruje wykonanie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych
12 Ocenia jakość wykonanych robót
13 Uczestniczy w odbiorze technicznym sieci
14 Organizuje roboty wykończeniowe – izolację przewodów, zasypywanie wykopów
15 Przygotowuje wykonane sieci do przekazania odbiorcy
16 Sprawuje nadzór techniczny sieci komunalnych
17 Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania sieci komunalnych

Zadanie zawodowe: A-5:
Planowanie i wykonywanie połączeń instalacji sanitarnych z odpowiednimi sieciami komunalnymi
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych
2 Organizuje stanowisko pracy do wykonania połączeń instalacji sanitarnych z odpowiednimi sieciami komunalnymi
3 Dobiera rury, kształtki, uzbrojenie, narzędzia i sprzęt do wykonania podłączeń wodociągowych, gazowych oraz przykanalików
4 Planuje i organizuje montaż przewodów i uzbrojenia węzłów cieplnych
5 Wyznacza trasę prowadzenia podłączeń
6 Organizuje wykonanie robót ziemnych, zabezpieczenie ścian wykopów oraz przygotowanie dna wykopów do montażu przewodów
7 Nadzoruje układanie oraz montaż przewodów i uzbrojenia w wykopach
8 Kontroluje prawidłowość połączenia instalacji sanitarnych w budynku z odpowiednimi sieciami komunalnymi lub urządzeniami lokalnymi
9 Ocenia jakość wykonanych robót
10 Kontroluje zasypywanie przewodów oraz usuwanie elementów obudowy wykopów
11 Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania sieci komunalnych

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie prób szczelności instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych
Lp. umiejętności
1 Sprawdza zgodność wykonania instalacji sanitarnych oraz sieci z projektem technicznym oraz zapisami w dzienniku budowy
2 Przygotowuje instalacje oraz sieci do przeprowadzenia prób szczelności
3 Ustala kolejność przeprowadzenia prób szczelności
4 Określa parametry wykonania prób szczelności
5 Dokonuje wstępnego rozruchu oraz regulacji instalacji
6 Sprawdza działanie instalacji
7 Sporządza protokół odbioru robót
8 Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania prób szczelności

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie konserwacji, napraw, modernizacji oraz demontażu instalacji sanitarnych i sieci komunalnych
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan techniczny instalacji i urządzeń sanitarnych, sieci komunalnych oraz ich połączeń
2 Korzysta z dokumentacji technicznej, norm, katalogów, poradników i instrukcji podczas eksploatacji, modernizacji oraz demontażu instalacji sanitarnych i sieci komunalnych
3 Opracowuje projekty organizacji prac związanych z eksploatacją, modernizacją oraz demontażem instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych
4 Opracowuje harmonogram przeglądów stanu technicznego instalacji oraz sieci komunalnych
5 Określa rodzaj oraz zakres robót związanych z konserwacją, modernizacją oraz demontażem instalacji sanitarnych i sieci komunalnych
6 Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do konserwacji, modernizacji oraz demontażu instalacji sanitarnych i sieci komunalnych
7 Zabezpiecza i oznakowuje teren robót
8 Organizuje i nadzoruje wykonanie prac związanych z konserwacją, modernizacją oraz demontażem instalacji sanitarnych i sieci komunalnych
9 Kontroluje stosowanie przez pracowników odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej
10 Udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy
11 Dokonuje odbioru oraz wykonuje próby szczelności instalacji sanitarnych i sieci komunalnych po naprawie lub modernizacji
12 Sprawdza działanie instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych po naprawie lub modernizacji
13 Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony przeciwpożarowej podczas konserwacji, modernizacji oraz demontażu instalacji sanitarnych i sieci komunalnych

Zadanie zawodowe: A-8:
Usuwanie awarii instalacji i urządzeń sanitarnych oraz sieci komunalnych
Lp. umiejętności
1 Lokalizuje miejsce awarii i określa jej rodzaj i zakres
2 Zabezpiecza miejsce awarii
3 Określa rodzaj prac związanych z usunięciem awarii
4 Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do naprawy uszkodzonej instalacji lub sieci
5 Demontuje uszkodzone elementy instalacji lub sieci
6 Ocenia stan techniczny uszkodzonego elementu
7 Dokonuje naprawy, ewentualnie wymiany przewodów lub uszkodzonego uzbrojenia, armatury, przyrządów kontrolno-pomiarowych
8 Przeprowadza próbę szczelności instalacji lub sieci po naprawie
9 Likwiduje stanowisko pracy po usunięciu awarii,
10 Dokonuje segregacji odpadów oraz organizuje ich transport
11 Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas usuwania awarii instalacji sanitarnych i sieci komunalnych

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonywanie pomiarów oraz sporządzanie dokumentacji inwentaryzacyjnej
Lp. umiejętności
1 Korzysta z różnych źródeł informacji
2 Określa cel, rodzaj i zakres inwentaryzacji instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych
3 Dobiera przyrządy pomiarowe
4 Określa dokładność wykonywania pomiarów
5 Organizuje pracę zespołów mierniczych
6 Wykonuje pomiary inwentaryzacyjne
7 Sporządza szkice inwentaryzacyjne
8 Opracowuje dokumentację inwentaryzacyjną
9 Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania pomiarów

Zadanie zawodowe: A-10:
Prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie wykonywanych instalacji oraz sieci komunalnych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje, organizuje oraz prowadzi roboty związane z montażem instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych
2 Przygotowuje projekty zagospodarowania terenu budowy
3 Opracowuje harmonogramy robót
4 Sporządza wykaz niezbędnych materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania zadania
5 Korzysta z różnych źródeł informacji zawodowej
6 Przestrzega przepisów prawa budowlanego oraz norm obowiązujących w wykonawstwie instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych
7 Prowadzi dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
8 Prowadzi rozliczenia materiałów, narzędzi i sprzętu
9 Wykonuje obmiar robót instalacyjnych i sieciowych
10 Sporządza dokumentację powykonawczą

Zadanie zawodowe: A-11:
Sporządzanie kosztorysów oraz ofert przetargowych
Lp. umiejętności
1 Sporządza przedmiar robót na podstawie dokumentacji projektowej
2 Sporządza zestawienie materiałów, robocizny oraz pracy maszyn i urządzeń na podstawie przedmiaru robót
3 Dobiera metody kosztorysowania
4 Sporządza kosztorysy na wykonanie określonych robót budowlanych, instalacyjnych i sieciowych
5 Sporządza kosztorysy ofertowe na wykonanie określonych robót budowlanych instalacyjnych i sieciowych
6 Sporządza kosztorysy powykonawcze
7 Opracowuje dokumenty przetargowe i ofertowe
8 Sporządza umowy o wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i sieciowych
9 Sporządza zlecenia robocze
10 Oblicza zarobek robotników

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii
Lp. umiejętności
1 Wydziela miejsce na bezpieczne stanowisko pracy
2 Planuje organizację i wyposażenie stanowiska pracy
3 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii
4 Gromadzi i rozmieszcza na stanowisku pracy materiały, narzędzia i sprzęt montażu instalacji i urządzeń sanitarnych oraz sieci komunalnych
5 Komunikuje się z przełożonymi i współpracownikami
6 Dobiera odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej
7 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
8 Wskazuje konsekwencje nieprzestrzegania przepisów bhp podczas wykonywania zadań zawodowych
9 Udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń sanitarnych oraz budową rurociągów i obiektów sieci komunalnych
Lp. umiejętności
1 Opracowuje projekty organizacji prac związanych z montażem instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych
2 Dobiera zespoły monterskie
3 Określa rodzaj i zakres robót na podstawie dokumentacji technicznej
4 Planuje zagospodarowanie trenu budowy
5 Wyznacza i oznakowuje strefę bezpiecznej pracy
6 Opracowuje harmonogramy robót związanych z montażem instalacji i urządzeń sanitarnych oraz budową rurociągów i obiektów sieci komunalnych
7 Organizuje pracę zespołom monterskim oraz dokumentuje czas pracy
8 Dobiera środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju wykonywanych prac
9 Przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania określonych robót
10 Organizuje transport i składowanie materiałów budowlanych i instalacyjnych
11 Koordynuje wykonanie robót ziemnych, sieciowych, budowlanych i instalacyjnych
12 Kontroluje wykonanie poszczególnych etapów procesu budowy
13 Dokonuje zapisów w dokumentacji realizacji budowy
14 Reaguje w przypadku wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy
15 Udziela pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy
16 Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie transportu, składowania i magazynowania materiałów budowlanych i instalacyjnych
Lp. umiejętności
1 Dobiera środki transportu materiałów i urządzeń instalacyjnych
2 Dobiera pracowników do prac związanych z ręcznym transportem długich i ciężkich elementów
3 Stosuje dopuszczalne normy podnoszenia i przenoszenia ciężarów podczas transportu ręcznego
4 Dostrzega zagrożenia związane z wykonywaną pracą
5 Zabezpiecza materiały przeznaczone do transportu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
6 Organizuje załadunek i rozładunek materiałów budowlanych i instalacyjnych
7 Dobiera miejsca magazynowania i składowania materiałów budowlanych i instalacyjnych
8 Przygotowuje pomieszczenia do magazynowania materiałów instalacyjnych
9 Zabezpiecza materiały instalacyjne przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych
10 Zabezpiecza materiały instalacyjne przed osobami postronnymi
11 Prowadzi dokumentację magazynową
12 Dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
13 Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie przedsiębiorstwem instalacyjnym
Lp. umiejętności
1 Określa strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa instalacyjnego
2 Sporządza plany rozwoju przedsiębiorstwa oraz dokumentuje przyjęte rozwiązania techniczno-organizacyjne
3 Prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na pracowników
4 Zawiera i rozwiązuje umowy o pracę
5 Korzysta z Kodeksu pracy
6 Oblicza wysokość wynagrodzenia za pracę
7 Prowadzi kalkulację kosztów w przedsiębiorstwie
8 Dokumentuje działania związane z kierowaniem przedsiębiorstwem. Prowadzi dokumentację osobową pracowników
9 Zapewnia odpowiednie warunki pracy
10 Stosuje nowoczesne techniki biurowe i metody kierowania
11 Współdziała z organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi
12 Sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące przepisy

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z zespołami wykonującymi roboty instalacyjne, budowlane i ziemne
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną obiektów budowlanych
2 Wyznacza zadania i funkcje dla poszczególnych zespołów roboczych
3 Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do określonych robót
4 Opracowuje harmonogram robót
5 Koordynuje pracami zespołu
6 Ocenia jakość i czas wykonania poszczególnych robót
7 Podejmuje działania zaradcze w przypadku opóźnienia realizacji robót.
8 Prowadzi dokumentację realizacji budowy
9 Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: C-3:
Kierowanie zespołem pracowników
Lp. umiejętności
1 Określa obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy
2 Opracowuje zakres obowiązków pracowników na określonych stanowiskach pracy
3 Określa zasady współpracy w zespole
4 Planuje i organizuje front robót
5 Dobiera metody oraz określa czas pracy
6 Opracowuje harmonogramy prac związanych z realizacją określonych zadań zawodowych
7 Motywuje pracowników do efektywnej i bezpiecznej pracy. Zapewnia odpowiednie warunki pracy
8 Wprowadza w porozumieniu z przełożonymi rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy
9 Stosuje nowoczesne techniki biurowe i metody kierowania
10 Kontroluje sposób i jakość wykonanych prac
11 Koordynuje prace w zespole
12 Kontroluje stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Zadanie zawodowe: D-1:
Dokonywanie odbioru technicznego instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych
Lp. umiejętności
1 Korzysta z dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych, norm certyfikatów jakości, katalogów
2 Określa warunki odbioru technicznego
3 Sprawdza zgodność wykonania instalacji oraz sieci z projektem technicznym oraz zapisami w dzienniku budowy
4 Sprawdza rodzaj użytych materiałów, spadki oraz sposób mocowania przewodów
5 Kontroluje poprawność prowadzenia przewodów, montażu uzbrojenia oraz aparatury kontrolno-pomiarowej
6 Sprawdza działanie uzbrojenia i urządzeń sanitarnych
7 Wykonuje próby szczelności
8 Dokonuje odbioru częściowego i końcowego
9 Sporządza protokół odbioru
10 Poczuwa się do odpowiedzialności za wykonane zadanie

Zadanie zawodowe: D-2:
Nadzorowanie pracy podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Kontroluje realizację zadań zawodowych
2 Kontroluje efektywność i dokładność wykonania zadań zawodowych
3 Sprawdza stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
4 Kontroluje i rozlicza godziny pracy pracowników
5 Kontroluje organizację i wyposażenie stanowiska pracy oraz sprawność i zabezpieczenie maszyn, narzędzi i sprzętu
6 Sprawdza stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
7 Sprawdza stosowanie norm i przepisów prawa budowlanego
8 Ocenia jakość i terminowość wykonanej pracy
9 Ocenia relacje między pracownikami
10 Stosuje zasady dobrej komunikacji interpersonalnej
11 Poczuwa się do odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych
12 Stosuje podstawowe zasady etyczne w pracy zawodowej

Zadanie zawodowe: D-3:
Ocenianie stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem robot instalacyjnych oraz czynnikami uciążliwymi, szkodliwymi i niebezpiecznymi w miejscu pracy
Lp. umiejętności
1 Dostrzega zagrożenia związane z wykonywaną pracą pod wpływem czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych
2 Rozpoznaje czynniki uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne w miejscu pracy
3 Przewiduje skutki działania czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych na organizm ludzki
4 Dobiera i stosuje środki odzież ochroną oraz środki ochrony indywidualnej
5 Usuwa zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników
6 Posługuje się bezpiecznie narzędziami, przyrządami i sprzętem stosowanym w środowisku pracy
7 Przestrzega podstawowych zasad użytkowania urządzeń elektrycznych
8 Poczuwa się do odpowiedzialności za zdrowie oraz życie własne i innych
9 Udziela pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy
10 Stosuje zasady etyki zawodowej


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja i podzielność uwagi
3 Logiczne rozumowanie
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
5 Myślenie twórcze
6 Rozumowanie logiczne
7 Samokontrola
8 Uzdolnienia manualne
9 Uzdolnienia kierownicze
10 Uzdolnienia techniczne
11 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Dbałość o ład i porządek
3 Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach
4 Odpowiedzialność
5 Równowaga emocjonalna
6 Spostrzegawczość
7 Umiejętność pracy w zespole
8 Zdyscyplinowanie
9 Zrównoważenie emocjonalne
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry stan zdrowia
2 Koordynacja ruchowo-wzrokowa
3 Koordynacja wzrokowo-słuchowa
4 Odporność organizmu na zmienne warunki atmosferyczne
5 Odporność organizmu na zmienne warunki pracy
6 Rozróżnianie barw
7 Spostrzegawczość
8 Szybki refleks
9 Zmysł równowagi
10 Zręczność kończyn górnych
11 Zręczność rąk