Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Operator sprzętu do robót ziemnych

Kod zawodu: 833204
Data modyfikacji: 2010-06-01 11:58:45

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie rowów drenarskich z zachowaniem spadku dna z wykorzystaniem koparek drenarskich, koparek wielonaczyniowych oraz koparek wielonaczyniowych łańcuchowych.
A-2 Odspajanie mas ziemnych za pomocą koparek jednonaczyniowych, koparko-ładowarek oraz odspajanie i przemieszczanie mas ziemnych za pomocą zgarniarek, spycharek, równiarek, ładowarek jednonaczyniowych.
A-3 Formowanie nasypów i zagęszczanie mas ziemnych za pomocą maszyn zagęszczających: walców statycznych, wibracyjnych, zagęszczarek i ubijaków.
A-4 Wykonywanie orki i wysiewów przy zagospodarowaniu i rekultywacji nieużytków z wykorzystaniem ciągników z osprzętem.
A-5 Obsługa techniczna, montaż i demontaż osprzętów roboczych maszyn.
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie maszyn z osprzętem do wykonywania prac.
B-2 Zabezpieczenie obszaru prac i frontu robót zgodnie z zasadami i przepisami bhp, ergonomii, ochrony przeciw pożarowej i ochrony środowiska.
B-3 Zapoznanie się z obmiarem prac, wskazówkami geodezyjnymi i sporządzenie dziennego raportu prac.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z osobą nadzorującą wykonanie prac.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sprawdzenie jakości wykonania własnej pracy po kolejnych etapach oraz efektów końcowych