Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Operator sprzętu do robót ziemnych

Kod zawodu: 833204

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie rowów drenarskich z zachowaniem spadku dna z wykorzystaniem koparek drenarskich, koparek wielonaczyniowych oraz koparek wielonaczyniowych łańcuchowych.
A-2 Odspajanie mas ziemnych za pomocą koparek jednonaczyniowych, koparko-ładowarek oraz odspajanie i przemieszczanie mas ziemnych za pomocą zgarniarek, spycharek, równiarek, ładowarek jednonaczyniowych.
A-3 Formowanie nasypów i zagęszczanie mas ziemnych za pomocą maszyn zagęszczających: walców statycznych, wibracyjnych, zagęszczarek i ubijaków.
A-4 Wykonywanie orki i wysiewów przy zagospodarowaniu i rekultywacji nieużytków z wykorzystaniem ciągników z osprzętem.
A-5 Obsługa techniczna, montaż i demontaż osprzętów roboczych maszyn.
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie maszyn z osprzętem do wykonywania prac.
B-2 Zabezpieczenie obszaru prac i frontu robót zgodnie z zasadami i przepisami bhp, ergonomii, ochrony przeciw pożarowej i ochrony środowiska.
B-3 Zapoznanie się z obmiarem prac, wskazówkami geodezyjnymi i sporządzenie dziennego raportu prac.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z osobą nadzorującą wykonanie prac.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sprawdzenie jakości wykonania własnej pracy po kolejnych etapach oraz efektów końcowych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie rowów drenarskich z zachowaniem spadku dna z wykorzystaniem koparek drenarskich, koparek wielonaczyniowych oraz koparek wielonaczyniowych łańcuchowych.
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumentację techniczną w zakresie parametrów rowu drenarskiego oraz ukształtowania terenu.
2 Ustawia parametry pracy osprzętu roboczego maszyn do robót drenarskich – koparek wielonaczyniowych oraz koparek wielonaczyniowych łańcuchowych.
3 Ustawia parametry pracy osprzętu roboczego maszyn do robót drenarskich – koparek wielonaczyniowych oraz koparek wielonaczyniowych łańcuchowych.
4 Kontroluje etapy wykonanych prac.
5 Wykonuje prace przy użyciu różnych typów maszyn drenarskich, koparek wielonaczyniowych oraz koparek wielonaczyniowych łańcuchowych.
6 Stosuje się do zaleceń przekazanych przez geodetów.

Zadanie zawodowe: A-2:
Odspajanie mas ziemnych za pomocą koparek jednonaczyniowych, koparko-ładowarek oraz odspajanie i przemieszczanie mas ziemnych za pomocą zgarniarek, spycharek, równiarek, ładowarek jednonaczyniowych.
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumentację techniczną w zakresie niwelacji terenu oraz oznaczenia geodezyjne w terenie.
2 Rozpoznaje rodzaje gruntów.
3 Ustawia parametry pracy osprzętu zgarniarek, spycharek, równiarek, ładowarek jednonaczyniowych, koparko-ładowarek.
4 Ekonomicznie wykorzystuje możliwości zgarniarek, spycharek, koparek, koparko-ładowarek, równiarek, ładowarek jednonaczyniowych.
5 Rozpoznaje podstawowe nieprawidłowości w pracy maszyny i usuwa je.

Zadanie zawodowe: A-3:
Formowanie nasypów i zagęszczanie mas ziemnych za pomocą maszyn zagęszczających: walców statycznych, wibracyjnych, zagęszczarek i ubijaków.
Lp. umiejętności
1 Ustawia parametry pracy maszyn zagęszczających: walców statycznych, wibracyjnych zagęszczarek i ubijaków oraz sprawnie i bezpiecznie je obsługuje.
2 Rozpoznaje podstawowe rodzaje gruntów.
3 Rozpoznaje podstawowe usterki maszyn zagęszczających: walców statycznych, wibracyjnych zagęszczarek i ubijaków i usuwa je.
4 Formuje nasyp i zagęszcza masę ziemną za pomocą zagęszczarki.
5 Pracuje na różnego typu maszynach zagęszczających w zależności od etapu prac.

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie orki i wysiewów przy zagospodarowaniu i rekultywacji nieużytków z wykorzystaniem ciągników z osprzętem.
Lp. umiejętności
1 Dobiera właściwe osprzęty do zadań technologicznych.
2 Wykonuje pomiary w zakresie niezbędnych do wykonania zadań zawodowych.
3 Prawidłowo i bezpiecznie posługuje się maszyną i urządzeniami do wysiewu i rekultywacji.
4 Wykonuje orkę i wysiewa rośliny umacniające.
5 Współdziała z innymi maszynami pracującymi na danym odcinku robót.

Zadanie zawodowe: A-5:
Obsługa techniczna, montaż i demontaż osprzętów roboczych maszyn.
Lp. umiejętności
1 Wykonuje codzienną obsługę techniczną powierzonej maszyny.
2 Usuwa drobne usterki obsługiwanej maszyny.
3 Przeprowadza montaż demontaż różnego typu osprzętów obsługiwanej maszyny.
4 Czyta dokumentację techniczno ruchową maszyny do robót ziemnych.

Zadanie zawodowe: B-1:
Przygotowanie maszyn z osprzętem do wykonywania prac.
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza obsługę techniczną maszyn i osprzętów.
2 Przeprowadza regulacje i drobne naprawy.
3 Prawidłowo i bezpiecznie transportuje maszynę na miejsce pracy

Zadanie zawodowe: B-2:
Zabezpieczenie obszaru prac i frontu robót zgodnie z zasadami i przepisami bhp, ergonomii, ochrony przeciw pożarowej i ochrony środowiska.
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowisko pracy do robót ziemnych zgodnie z wymaganiami bhp ppoż. i ochrony środowiska.
2 Dobiera osprzęt do wykonania określonych robót.
3 Dobiera odpowiednią odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej do wykonywanych robót.
4 Przestrzega przepisów bhp, ppoż i ochrony środowiska.
5 Stosuje przepisy prawa pracy.

Zadanie zawodowe: B-3:
Zapoznanie się z obmiarem prac, wskazówkami geodezyjnymi i sporządzenie dziennego raportu prac.
Lp. umiejętności
1 Czyta oznaczenia geodezyjne w terenie.
2 Obmierza robotę ziemną po zakończeniu dniówki roboczej
3 Oblicza dzienną wydajność maszyny i sporządza raport dzienny pracy.
4 Rozlicza dzienne zużycie paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych.
5 Rozlicza czas pracy własnej i maszyny.

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z osobą nadzorującą wykonanie prac.
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z osobą nadzorującą roboty ziemne i służbami bhp.
2 Stosuje się do poleceń nadzoru technicznego i służby bhp.
3 Stosuje przepisy prawa pracy.

Zadanie zawodowe: D-1:
Sprawdzenie jakości wykonania własnej pracy po kolejnych etapach oraz efektów końcowych
Lp. umiejętności
1 Zna normy, przepisy i warunki techniczne odbioru robót ziemnych i skutki ich nieprzestrzegania.
2 Ocenia jakość wykonanych przez siebie robót ziemnych etapowo i po ich zakończeniu.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi.
2 Podzielność uwagi.
3 Rozumowanie logiczne.
4 Spostrzegawczość
5 Uzdolnienia techniczne
6 Wyobraźnia przestrzenna
7 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Komunikatywność
4 Odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
5 Samodzielność
6 Samokontrola
7 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
8 Umiejętność pracy w szybkim tempie.
9 Umiejętność współdziałania.
10 Zdolność do pracy w niekorzystnych warunkach.
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra pamięć.
2 Koordynacja wzrokowo ruchowa.
3 Ostrość wzroku
4 Spostrzegawczość
5 Szybki refleks.
6 Widzenie stereoskopowe.
7 Zręczność rąk.