Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Ślusarz galanterii metalowej

Kod zawodu: 722205
Data modyfikacji: 2010-06-02 8:35:13

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją techniczną
A-2 Wykonywanie typowych prac ślusarskich metodą obróbki ręcznej i mechanicznej na podstawie dokumentacji technicznej
A-3 Wykonywanie wyrobów z metalu wymagających wykorzystania obróbki plastycznej i cieplnej
A-4 Wykonywanie prac montażowych z zastosowaniem typowych technologii łączenia materiałów
A-5 Przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych
A-6 Wprowadzenie innowacji w pracach ślusarstwa galanterii metalowej
A-7 Wykonywanie, naprawianie i konserwowanie wyrobów galanterii metalowej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
B-2 Sporządzanie kalkulacji usług ślusarskich, przyjmowanie zleceń prowadzenie ewidencji usług
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kwalifikowanie wyrobów do wykonania, do naprawy i konserwacji
C-2 Współpraca w zespole, organizacja pracy własnej i zespołu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena prawidłowości wykonanych prac ślusarskich