Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Ślusarz galanterii metalowej

Kod zawodu: 722205

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją techniczną
A-2 Wykonywanie typowych prac ślusarskich metodą obróbki ręcznej i mechanicznej na podstawie dokumentacji technicznej
A-3 Wykonywanie wyrobów z metalu wymagających wykorzystania obróbki plastycznej i cieplnej
A-4 Wykonywanie prac montażowych z zastosowaniem typowych technologii łączenia materiałów
A-5 Przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych
A-6 Wprowadzenie innowacji w pracach ślusarstwa galanterii metalowej
A-7 Wykonywanie, naprawianie i konserwowanie wyrobów galanterii metalowej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
B-2 Sporządzanie kalkulacji usług ślusarskich, przyjmowanie zleceń prowadzenie ewidencji usług
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kwalifikowanie wyrobów do wykonania, do naprawy i konserwacji
C-2 Współpraca w zespole, organizacja pracy własnej i zespołu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena prawidłowości wykonanych prac ślusarskich

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Posługiwanie się dokumentacją techniczną
Lp. umiejętności
1 Odczytuje rysunki złożeniowe, wykonawcze i zestawieniowe elementów galanterii metalowej
2 Rozpoznaje oznaczenia powierzchni obrabianych, parametrów technologicznych obróbki, maszyn, narzędzi obróbkowych i przyrządów kontrolno-pomiarowych
3 Rozpoznaje symbole tolerancji i pasowań, chropowatości powierzchni, materiałów obrabianych, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
4 Rozróżnia narzędzia obróbkowe i pomiarowe, przyrządy i uchwyty obróbkowe stosowane do ręcznej obróbki metali na podstawie dokumentacji technicznej
5 Rozróżnia zabiegi i operacje technologiczne ręcznej i mechanicznej obróbki metali na podstawie dokumentacji technicznej
6 Określa kolejność wykonywania operacji i zabiegów technologicznych na podstawie dokumentacji technicznej
7 Wykonuje szkice i rysunki elementów galanterii metalowej w określonej skali na papierze oraz z wykorzystaniem komputera
8 Przenosi wymiary z rzutów i przekrojów na wytwarzane elementy
9 Odczytuje dokumentację technologiczną procesu montażu i demontażu elementów
10 Korzysta z literatury technicznej

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie typowych prac ślusarskich metodą obróbki ręcznej i mechanicznej na podstawie dokumentacji technicznej
Lp. umiejętności
1 Planuje operacje niezbędne do wykonania zadania zawodowego
2 Dobiera właściwe materiały, narzędzia, urządzenia oraz oprzyrządowanie do wykonania prac ślusarskich
3 Oczyszcza półfabrykaty ze zgorzeliny, rdzy i tłuszczów metodami mechanicznymi i chemicznymi
4 Trasuje półfabrykaty do wykonania wyrobu zgodnie z dokumentacją techniczną
5 Wykonuje podstawowe operacje obróbki ręcznej: prostowanie, gięcie, ścinanie i wycinanie, odcinanie, wiercenie, gwintowanie, piłowanie, szlifowanie, docieranie i polerowanie
6 Wykonuje podstawowe operacje obróbki mechanicznej: toczenie prostych wałków, wiercenie, gwintowanie
7 Rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia i życia na stanowiskach pracy ślusarza wynikających z niewłaściwej obsługi maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy
8 Dobiera środki ochrony indywidualnej do zakresu wykonywanych prac ślusarskich
9 Odczytuje dokumentację technologiczną procesu montażu elementów nadwozia

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie wyrobów z metalu wymagających wykorzystania obróbki plastycznej i cieplnej
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje podstawowe operacje obróbki plastycznej metali
2 Wykonuje podstawowe operacje kowalskie: spęczanie, wydłużanie, przecinanie, przebijanie, zginanie, skręcanie na zimno i na gorąco
3 Rozpoznaje podstawowe operacje obróbki cieplnej metali i ich stopów
4 Wykonuje podstawowe operacje obróbki cieplnej: hartowanie, odpuszczanie, wyżarzanie

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie prac montażowych z zastosowaniem typowych technologii łączenia materiałów
Lp. umiejętności
1 Wykonuje montaż i demontaż elementów mocowanych rozłącznie i nierozłącznie z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich i specjalistycznych
2 Przygotowuje elementy i wykonuje połączenia metodą spawania
3 Przygotowuje elementy i wykonuje połączenia metodą zgrzewania punktowego
4 Przygotowuje elementy i wykonuje połączenia nitowe
5 Przygotowuje elementy i wykonuje połączenia lutem miękkim i lutem twardym
6 Przygotowuje elementy i wykonuje połączenia klejone
7 Przygotowuje elementy i wykonuje połączenia śrubowe
8 Wykończa, zabezpiecza i uszczelnia strefy połączenia
9 Segreguje elementy zużyte w zależności od ich rodzaju i zagrożenia dla środowiska oraz zagospodarowuje odpady

Zadanie zawodowe: A-5:
Przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych
Lp. umiejętności
1 Określa rodzaje zużycia korozyjnego
2 Dokonuje zabezpieczenia antykorozyjnego wyrobów z metalu
3 Rozpoznaje materiały przeznaczone od konserwacji
4 Wykonuje konserwacje urządzeń , mechanizmów i elementów

Zadanie zawodowe: A-6:
Wprowadzenie innowacji w pracach ślusarstwa galanterii metalowej
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje źródła informacji dotyczących postępu technicznego w zakresie prac związanych z wykonaniem, naprawą i konserwacją urządzeń i elementów ślusarstwa galanterii metalowej
2 Dokonuje analizy istniejącego stanu i rozpoznaje słabe punkty w wykonywanych procesach technologicznych w odniesieniu do poznanego poziomu postępu technicznego
3 Adoptuje pozyskane rozwiązania innowacyjne do istniejących rozwiązań prac ślusarskich
4 Monitoruje i weryfikuje zastosowane rozwiązania, optymalizując proces wytwarzania urządzeń i elementów ślusarstwa galanterii metalowej
5 Monitoruje i weryfikuje zastosowane rozwiązania, optymalizując proces wytwarzania urządzeń i elementów ślusarstwa galanterii metalowej

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie, naprawianie i konserwowanie wyrobów galanterii metalowej
Lp. umiejętności
1 Sporządza plan działania, oraz potrzebną dokumentację do wykonania określonych prac
2 Stosuje materiały konstrukcyjne stosowane w ślusarstwie galanterii metalowej
3 Ocenia jakość i przydatność materiałów z wymaganiami technicznymi i użytkowymi
4 Dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonania określonych prac
5 Przygotowuje elementy do wykonania, naprawy i konserwacji wyrobów galanterii metalowej
6 Wykonuje ozdobną galanterię z metalu
7 Wykonuje metalowe elementy o kształtach nieregularnych (szyldy, klamki, zawiasy, zsuwy, okucia)
8 Odtwarza brakujące elementy metalowe na podstawie wzoru, rysunku lub szkicu z zachowaniem cech charakterystycznych dla danego stylu wyrobu
9 Wykonuje wyroby z metalu takie jak kraty, balustrady
10 Odtwarza brakujące elementy metalowe przy zabytkowych ogrodzeniach i balustradach
11 Dopasowuje i wymienia uszkodzone części z zastosowaniem operacji obróbki ręcznej i mechanicznej

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje i interpretuje podstawowe przepisy związane z prawem pracy, bhp, ppoż. i ochrony środowiska dotyczące organizowania stanowisk ślusarskich
2 Charakteryzuje niezbędne wyposażenie stanowiska ślusarskiego
3 Przestrzega ergonomicznych zasad organizacji pracy i stanowiska pracy uwzględniając właściwości fizjologiczne i psychologiczne człowieka
4 Organizuje stanowisko pracy
5 Utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy
6 Przewiduje zagrożenia i przestrzega zasad bhp podczas przeprowadzania prac w zakresie ślusarstwa

Zadanie zawodowe: B-2:
Sporządzanie kalkulacji usług ślusarskich, przyjmowanie zleceń prowadzenie ewidencji usług
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakty z klientem
2 Stosuje zasady poprawnego komunikowania się z klientem
3 Tworzy atmosferę zaufania do jakości prowadzonych usług ślusarskich
4 Współpracuje z innymi osobami w zakresie udzielenia pomocy klientowi i prowadzenia ewidencji usług
5 Korzysta z katalogów i literatury technicznej
6 Szacuje koszty materiałowe i czas wykonywania prowadzonych prac na podstawie normatywów technologicznych i obowiązujących cenników, oblicza zapotrzebowanie na ilość materiałów konstrukcyjnych oraz spo
7 Sporządza formularz zlecenia
8 Obsługuje programy komputerowe wspomagające proces kalkulacji usług ślusarskich i ewidencji usług

Zadanie zawodowe: C-1:
Kwalifikowanie wyrobów do wykonania, do naprawy i konserwacji
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje uszkodzenia elementów wyrobu na podstawie oględzin zewnętrznych
2 Kwalifikuje wyrób do ponownego wykonania, naprawy lub konserwacji
3 Korzysta z literatury technicznej

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca w zespole, organizacja pracy własnej i zespołu
Lp. umiejętności
1 Organizuje własną pracę na powierzonym stanowisku
2 Stosuje zasady pracy w zespole
3 Motywuje siebie i współpracowników do efektywnej i bezpiecznej pracy
4 Wprowadza w porozumieniu z przełożonymi rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakości pracy
5 Wpływa na właściwe postawy współpracowników
6 Podporządkowuje się poleceniom przełożonych
7 Rozróżnia podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej
8 Rozróżnia dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena prawidłowości wykonanych prac ślusarskich
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady poprawnego komunikowania się
2 Analizuje dokumentację warsztatową w zakresie przeprowadzanych prac ślusarskich
3 Dokonuje kontroli międzyoperacyjnej podczas wykonywania prac ślusarskich
4 Dokonuje oględzin wykonanego wyrobu lub wykonanej naprawy
5 Wykonuje niezbędne pomiary stosując urządzenia i przyrządy pomiarowe
6 Dokonuje oceny prawidłowości wykonanych prac ślusarskich


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Duże zdolności manualne
3 Koncentracja uwagi
4 Łatwość przetwarzania informacji
5 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
6 Organizatorskie
7 Rozumowanie logiczne
8 Wyobraźnia i twórcze myślenie
9 Wyobraźnia przestrzenna
10 Zdolności plastyczne
11 Zdolność pracy na wysokości
12 Zdolność współdziałania
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Gotowość do ustawicznego uczenia się
3 Inicjatywa
4 Komunikatywność
5 Odporność emocjonalna
6 Odpowiedzialność
7 Poczucie estetyki
8 Samodzielność
9 Samokontrola
10 Systematyczność i dokładność
11 Zrównoważenie
12 Umiejętność współdziałania
13 Wytrwałość i cierpliwość
14 Zaangażowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra sprawność ruchowa
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość wzroku (może być skorygowany okularami)
4 Refleks
5 Rozróżnianie barw
6 Sprawność manualna
7 Zmysł równowagi