Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Frezer

Kod zawodu: 722301
Data modyfikacji: 2010-06-02 10:11:23

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją technologiczną i konstrukcyjną.
A-2 Wykonywanie szkiców i wymiarowanie obrabianych elementów.
A-3 Wykonywanie podstawowych obliczeń warsztatowych niezbędnych do poprawnego wykonania określonego zadania.
A-4 Użytkowanie frezarek z zachowaniem zasad i przepisów bhp.
A-5 Dobieranie i stosowanie podczas frezowania optymalnych parametrów skrawania.
A-6 Dobieranie i użytkowanie narzędzi i przyrządów pomiarowych do sprawdzania wykonanych operacji frezerskich.
A-7 Ustalanie kolejności zabiegów przy wykonywaniu złożonych operacji frezowania.
A-8 Ustawianie frezarek do pracy.
A-9 Wykonywanie typowych prac na frezarkach uniwersalnych.
A-10 Wykonywanie gwintów długich i krótkich na frezarkach do gwintów.
A-11 Wykonywanie wałków wielowypustowych metodą obwodową.
A-12 Wykonywanie zębów kół zębatych metodą obwodową na frezarkach i dłutownicach.
A-13 Wykonywanie typowych prac na frezarkach sterowanych numerycznie.
A-14 Ocenianie stanu technicznego frezarek oraz bieżące usuwanie drobnych usterek.
A-15 Czyszczenie i konserwacja frezarki, uchwytów, przyrządów obróbkowych, narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
C-2 Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli międzyoperacyjnej i ostatecznej – porównywanie jakości wykonania zadania z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technologicznej.