Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Frezer

Kod zawodu: 722301

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją technologiczną i konstrukcyjną.
A-2 Wykonywanie szkiców i wymiarowanie obrabianych elementów.
A-3 Wykonywanie podstawowych obliczeń warsztatowych niezbędnych do poprawnego wykonania określonego zadania.
A-4 Użytkowanie frezarek z zachowaniem zasad i przepisów bhp.
A-5 Dobieranie i stosowanie podczas frezowania optymalnych parametrów skrawania.
A-6 Dobieranie i użytkowanie narzędzi i przyrządów pomiarowych do sprawdzania wykonanych operacji frezerskich.
A-7 Ustalanie kolejności zabiegów przy wykonywaniu złożonych operacji frezowania.
A-8 Ustawianie frezarek do pracy.
A-9 Wykonywanie typowych prac na frezarkach uniwersalnych.
A-10 Wykonywanie gwintów długich i krótkich na frezarkach do gwintów.
A-11 Wykonywanie wałków wielowypustowych metodą obwodową.
A-12 Wykonywanie zębów kół zębatych metodą obwodową na frezarkach i dłutownicach.
A-13 Wykonywanie typowych prac na frezarkach sterowanych numerycznie.
A-14 Ocenianie stanu technicznego frezarek oraz bieżące usuwanie drobnych usterek.
A-15 Czyszczenie i konserwacja frezarki, uchwytów, przyrządów obróbkowych, narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
C-2 Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli międzyoperacyjnej i ostatecznej – porównywanie jakości wykonania zadania z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technologicznej.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Posługiwanie się dokumentacją technologiczną i konstrukcyjną.
Lp. umiejętności
1 Odczytuje dokumentacje technologiczną
2 Posługuje się rysunkiem technicznym przedmiotu obrabianego
3 Posługuje się uproszczoną dokumentacją technologiczną i dokumentacja warsztatową
4 Analizuje oznaczenia tolerancji, chropowatości powierzchni, odchyłki kształtu i położenia
5 Rozpoznaje umowne oznaczenia stosowane w dokumentacji technologicznej
6 Posługuje się dokumentacją techniczno-ruchową
7 Pozyskuje informacje z norm i poradników

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie szkiców i wymiarowanie obrabianych elementów.
Lp. umiejętności
1 Wykonuje rysunki operacyjne i zabiegowe
2 Wykonuje rysunki prostych części maszyn z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD
3 Wymiaruje obrabiane elementy

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie podstawowych obliczeń warsztatowych niezbędnych do poprawnego wykonania określonego zadania.
Lp. umiejętności
1 Wykonuje obliczenia tolerancji wykonania
2 Wykonuje obliczenia odchyłek (górna, dolna)
3 Wykonuje obliczenia pasowania (luz największy, najmniejszy, wcisk)
4 Określa rodzaje i zasady pasowań
5 Dodaje i odejmuje wymiary tolerowane
6 Oblicza naddatki na obróbkę

Zadanie zawodowe: A-4:
Użytkowanie frezarek z zachowaniem zasad i przepisów bhp.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się instrukcjami obsługi frezarek
2 Wyjaśnia budowę frezarek uniwersalnych
3 Wyjaśnia budowę frezarek sterowanych numerycznie
4 Rozróżnia cechy charakterystyczne sterowań numerycznych
5 Identyfikuje główne zespoły i elementy frezarek
6 Przygotowuje frezarkę do pracy
7 Ustawia wg zaleceń dokumentacji technologicznej lub samodzielnie parametry obróbki
8 Dozoruje frezarkę w trakcie jej użytkowania
9 Sprawdza stanu techniczny frezarki
10 Przeprowadza regulację zespołów frezarki zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową
11 Steruje przebiegiem pracy frezarki
12 Stosuje przepisy BHP podczas użytkowania frezarki

Zadanie zawodowe: A-5:
Dobieranie i stosowanie podczas frezowania optymalnych parametrów skrawania.
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia parametry skrawania
2 Określa zależność parametrów skrawania od materiału obrabianego, materiału narzędzia i rodzaju obróbki
3 Dobiera wartości parametrów skrawania do frezowania
4 Czyta normatywy i nomogramy parametrów skrawania oraz normatywy czasów obróbki
5 Ocenia dobór parametrów skrawania na podstawie obserwacji procesu frezowania
6 Analizuje dobór parametrów skrawania i wprowadza niezbędne korekty

Zadanie zawodowe: A-6:
Dobieranie i użytkowanie narzędzi i przyrządów pomiarowych do sprawdzania wykonanych operacji frezerskich.
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe
2 Dobiera metodę wykonania pomiarów
3 Wykonuje pomiary (bezpośrednie, porównawcze) obrabianych elementów.

Zadanie zawodowe: A-7:
Ustalanie kolejności zabiegów przy wykonywaniu złożonych operacji frezowania.
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumentację technologiczną lub rysunek wykonawczy przedmiotu obrabianego.
2 Analizuje planowany proces technologiczny pod kątem dokładności obróbki
3 Analizuje planowany proces technologiczny pod kątem doboru obrabiarki oraz oprzyrządowania technologicznego do wykonania przedmiotu obrabianego
4 Czyta i analizuje szkice i rysunki techniczne elementów pod kątem technologii ich wykonania
5 Określa naddatki międzyoperacyjne i całkowite
6 Ustala wymiary materiału wyjściowego.
7 Określa kolejność operacji i zabiegów
8 Planuje przebieg procesu technologicznego

Zadanie zawodowe: A-8:
Ustawianie frezarek do pracy.
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumentację technologiczną lub rysunek wykonawczy przedmiotu obrabianego.
2 Dobiera frezarkę do wykonania przedmiotu.
3 Dobiera oprzyrządowanie technologiczne.
4 Montuje oprzyrządowanie do mocowania przedmiotu obrabianego zgodnie z dokumentacja technologiczną.
5 Ustawia parametry skrawania na frezarce
6 Dobiera ciecz chłodząco– smarującą.
7 Przygotowuje i mocuje narzędzia skrawające
8 Wprowadza (lub przesyła) dane do sterownika frezarki sterowanej numerycznie.
9 Sprawdza działanie frezarki nieobciążonej
10 Testuje program obróbki i uruchamia obróbkę przedmiotu.
11 Stosuje przepisy bhp podczas użytkowania frezarki

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonywanie typowych prac na frezarkach uniwersalnych.
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumentację technologiczną lub rysunek wykonawczy przedmiotu obrabianego
2 Określa kolejność i rodzaje operacji, zabiegów w obrabianym detalu.
3 Wykonuje frezowanie płaszczyzn
4 Wykonuje frezowanie rowków śrubowych i wiórowych w narzędziach wieloostrzowych
5 Wykonuje frezowanie powierzchni kształtowych
6 Wykonuje frezowanie kół zębatych walcowych metodą kształtową.
7 Wykonuje frezowanie zębatek.
8 Wykonuje frezowanie ślimacznic.
9 Stosuje przepisy bezpiecznej pracy przy wykonywaniu zabiegów frezowania.

Zadanie zawodowe: A-10:
Wykonywanie gwintów długich i krótkich na frezarkach do gwintów.
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumentację technologiczną lub rysunek wykonawczy przedmiotu obrabianego
2 Określa kolejność i rodzaje operacji, zabiegów w obrabianym detalu.
3 Wykonuje frezowanie gwintu długiego.
4 Wykonuje frezowanie gwintu krótkiego.
5 Wykonuje frezowanie ślimaka.
6 Stosuje przepisy bezpiecznej pracy przy wykonywaniu zabiegów frezowania.

Zadanie zawodowe: A-11:
Wykonywanie wałków wielowypustowych metodą obwodową.
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumentację technologiczną lub rysunek wykonawczy przedmiotu obrabianego
2 Określa kolejność i rodzaje operacji, zabiegów w obrabianym detalu.
3 Wykonuje frezowanie wałków wielowypustowych metodą obwodową

Zadanie zawodowe: A-12:
Wykonywanie zębów kół zębatych metodą obwodową na frezarkach i dłutownicach.
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumentację technologiczną lub rysunek wykonawczy przedmiotu obrabianego
2 Określa kolejność i rodzaje operacji, zabiegów w obrabianym detalu.
3 Wykonuje frezowanie kół zębatych walcowych metodą obwodową
4 Wykonuje frezowanie kół zębatych stożkowych o różnych kształtach zębów metodą obwodową
5 Stosuje przepisy bezpiecznej pracy przy wykonywaniu zabiegów frezowania.

Zadanie zawodowe: A-13:
Wykonywanie typowych prac na frezarkach sterowanych numerycznie.
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumentację technologiczną pod kątem wykonania obróbki przedmiotu
2 Ocenia stan materiału obrabianego
3 Mocuje obrabiany materiał
4 Sprawdza prawidłowość zamocowania materiału obrabianego
5 Sprawdza prawidłowość zamocowana narzędzia i jego ustawienie względem osi wrzeciona (obrabianego przedmiotu)
6 Wykonuje proces frezowania na frezarce CNC
7 Kontroluje i reguluje przebieg obróbki oraz koryguje ewentualne błędy
8 Ocenia prawidłowość doboru parametrów skrawania na podstawie obserwacji procesu frezowania
9 Określa przyczyny uzyskiwania powierzchni o niewłaściwej chropowatości i podejmuje decyzje o sposobie przeciwdziałania jej powstawania
10 Ocenia wpływ geometrii ostrza narzędzia na przebiegu wykonywanego zabiegu
11 Ustala przyczyny powstawania drgań narzędzia i obrabianego przedmiotu i usuwa je
12 Ustala przyczyny nadmiernego nagrzewanie się narzędzia i materiału obrabianego i usuwa je
13 Ustala przyczyny zbyt szybkiego tępienia się narzędzia i usuwa je
14 Przestrzega dyscyplinę technologiczną
15 Analizuje istniejący stan i rozpoznaje słabe punkty w wykonywanych procesach technologicznych w odniesieniu do poznanego poziomu postępu technicznego
16 Wdraża twórcze rozwiązania problemów technologicznych po uzyskaniu akceptacji przełożonego

Zadanie zawodowe: A-14:
Ocenianie stanu technicznego frezarek oraz bieżące usuwanie drobnych usterek.
Lp. umiejętności
1 Sprawdza stan techniczny frezarki
2 Sprawdza stan przyrządów kontrolno-pomiarowych.
3 Uzupełnia ubytki płynów eksploatacyjnych
4 Diagnozuje występowanie usterek
5 Usuwa na bieżąco drobne usterki
6 Stosuje przepisy bezpiecznej pracy przy usuwaniu usterek

Zadanie zawodowe: A-15:
Czyszczenie i konserwacja frezarki, uchwytów, przyrządów obróbkowych, narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumentację techniczno- ruchową.
2 Określa kolejność i rodzaje czynności dotyczących konserwacji.
3 Określa rodzaje środków smarnych.
4 Przeprowadza konserwację.
5 Dokonuje stosownych zapisów w dokumentacji.
6 Stosuje przepisy bezpiecznej pracy przy wykonywaniu czyszczenia i konserwacji.

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii.
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy i przestrzega powierzonego zakresu czynności i obowiązków.
2 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia.
3 Korzysta ze źródeł wiedzy ekonomicznej w zakresie potrzebnym przy wykonywanej pracy.
4 Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii.
5 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy.
6 Planuje czas pracy potrzebny na wykonanie powierzonego zadania.
7 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań zawodowych.
8 Dobiera środki ochrony indywidualnej w zależności od prowadzonych prac.
9 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową.
10 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z przełożonymi w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z bezpośrednim przełożonym dotyczące zadań.
2 Zgłasza zauważone usterki w pracy obrabiarki.
3 Rozlicza się z wykonanego zadania.

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych.
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z współpracownikami dotyczące rodzaju wykonywanej pracy.
2 Współpracuje z innymi pracownikami podczas wykonywania powierzonego zadania.
3 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy.

Zadanie zawodowe: D-1:
Przeprowadzanie kontroli międzyoperacyjnej i ostatecznej – porównywanie jakości wykonania zadania z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technologicznej.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją dotyczącą kontroli jakości.
2 Stosuje procedury jakościowe wyrobów, procesów i usług.
3 Dobiera i obsługuje narzędzia kontrolno-pomiarowe do kontroli procesu technologicznego.
4 Stosuje aparaturę kontrolno-pomiarową.
5 Przeprowadza kontrolę międzyoperacyjną i ostateczną wykonywanych części maszyn.
6 Przeprowadza kontrolę jakościową i ilościową wyrobów dostarczonych przez kooperantów.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć.
2 Koncentracja uwagi
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie.
4 Podzielność uwagi.
5 Rozumowanie logiczne
6 Uzdolnienia organizacyjne.
7 Uzdolnienia rachunkowe.
8 Uzdolnienia techniczne.
9 Wyobraźnia i twórcze myślenie.
10 Wyobraźnia przestrzenna.
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Dyspozycyjność.
3 Komunikatywność.
4 Kreatywność
5 Odporność emocjonalna.
6 Odpowiedzialność.
7 Operatywność i skuteczność postępowania.
8 Rzetelność.
9 Samodzielność.
10 Samokontrola
11 Systematyczność.
12 Uczciwość.
13 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych.
14 Wytrwałość i cierpliwość.
15 Wytrwałość.
16 Zaangażowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Kultura osobista.
3 Ostrość wzroku.
4 Rozróżnianie barw.
5 Spostrzegawczość.
6 Szybkość podejmowania decyzji.
7 Zręczność palców.