Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Tokarz

Kod zawodu: 722304
Data modyfikacji: 2010-06-09 10:10:11

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną.
A-2 Wykonuje szkice i wymiaruje obrabiane elementy.
A-3 Wykonuje podstawowe obliczenia warsztatowe do wykonania zadania.
A-4 Dobiera i stosuje podczas toczenia optymalne parametry skrawania.
A-5 Użytkuje tokarki z zachowaniem wymagań BHP
A-6 Ustala kolejność zabiegów w poszczególnych operacjach toczenia.
A-7 Dobiera i użytkuje przyrządy pomiarowe podczas toczenia.
A-8 Ustawia tokarki do pracy.
A-9 Wykonuje prace tokarskie na tokarkach ogólnego przeznaczenia.
A-10 Wykonuje prace tokarskie na tokarkach sterowanych numerycznie CNC.
A-11 0strzy narzędzia skrawające.
A-12 Czyści i konserwuje użytkowane tokarki, narzędzia i przyrządy.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizuje własne stanowisko pracy.
B-2 Organizuje pracę grupy podległych pracowników.
B-3 Zachowuje na stanowisku pracy porządek
B-4 Sporządza kalkulację wykonywanych wyrobów i dokumentuje realizowane zadania.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracuje z podwładnymi i przełożonymi.
C-2 Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług tokarskich.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadza kontrolę międzyoperacyjną i ostateczną.
D-2 Ocenia stopień zagrożenia i ryzyka zawodowego związanego z czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi w miejscu pracy
D-3 Nadzoruje pracę podległych pracowników podczas wykonywania robót tokarskich