Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Introligator

Kod zawodu: 734502

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie materiałów introligatorskich
A-2 Wykonywanie operacji jednostkowych w procesach introligatorskich
A-3 Wykonywanie wkładów do opraw w introligatorstwie przemysłowym
A-4 Wykonywanie okładek do opraw w introligatorstwie przemysłowym
A-5 Wykonywanie opraw prostych, złożonych, specjalnych
A-6 Wykonywanie druków luźnych i łączonych opakowaniowych
A-7 Wytwarzanie galanterii papierniczej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizacja stanowiska pracy introligatora poligraficznego zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z zespołem roboczym, kierownictwem zakładu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów i kontrola jakości wykonywanej pracy
D-2 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Dobieranie materiałów introligatorskich
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia i charakteryzuje główne grupy materiałów poligraficznych
2 Stosuje podstawowe szeregi formatów papieru i druków
3 Rozróżnia i charakteryzuje materiały używane w introligatorstwie
4 Rozróżnia i dobiera materiały do wykonania okładek
5 Dobiera materiały do zdobienia okładek
6 Dobiera materiały do opraw prostych, złożonych, specjalnych
7 Klasyfikuje kleje stosowane w introligatorstwie
8 Klasyfikuje materiały do laminowania, impregnowania, gumowania, brązowania i tłoczenia
9 Rozróżnia i charakteryzuje materiały pomocnicze stosowane w introligatorstwie
10 Oblicza ilości materiałów do wykonywania opraw
11 Korzysta z różnych źródeł informacji (literatura, Internet, normy, instrukcje)

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie operacji jednostkowych w procesach introligatorskich
Lp. umiejętności
1 Wyrównuje stos arkuszy półproduktów i produktów introligatorskich
2 Liczy arkusze, składki oraz inne półprodukty i produkty
3 Kroi na krajarce
4 Kroi na trójnożu
5 Określa cel i wyjaśnia przebieg operacji wykrawania, perforowania, nadkrawania i wiercenia
6 Charakteryzuje operację wiercenia oraz przedstawia budowę wiertła stosowanego w introligatorstwie
7 Przedstawia różne warianty złamywania i czynniki wpływające na wybór jednego z nich
8 Obsługuje złamywarkę kasetową i kasetowo-nożową
9 Wskazuje rolę prasowania arkuszy, półproduktów i produktów poligraficznych
10 Charakteryzuje budowę i zasadę działania introligatorskich pras do składek
11 Charakteryzuje operacje przyklejania, naklejania, oklejania, zaklejania z uwzględnieniem rodzajów klejów
12 Dobiera maszyny i urządzenia do poszczególnych procesów jednostkowych

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie wkładów do opraw w introligatorstwie przemysłowym
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje i rozróżnia zasady projektowania wkładów
2 Projektuje i wykonuje elementy dodatkowe składek
3 Charakteryzuje sposoby łączenia składek lub kartek we wkład. Zna zakres zastosowań metod kompletowania i nakładkowania wkładów
4 Określa zakres stosowania określonych metod łączenia wkładu
5 Charakteryzuje maszynowe szycie nićmi i przedstawia rodzaje ściegów. Wykonuje maszynowe szycie nićmi
6 Charakteryzuje rodzaje szycia drutem. Wykonuje szycie wkładu drutem
7 Charakteryzuje sposoby łączenia klejowego składek lub kartek we wkład. Wykonuje łączenie klejowe
8 Charakteryzuje połączenia specjalne stosowane do łączenia wkładów. Wykonuje łączenie specjalne
9 Charakteryzuje zasady łączenia składek nićmi termoplastycznymi
10 Wykonuje operację okrawania wkładów na urządzeniach jedno i trójnożowych
11 Określa zasady i wykonuje kształtowanie grzbietu wkładu
12 Charakteryzuje i wykonuje sposoby wzmacniania grzbietu wkładu
13 Dobiera sposoby zdobienia boków wkładów opraw
14 Stosuje zakładki lub inne elementy uzupełniające oprawy

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie okładek do opraw w introligatorstwie przemysłowym
Lp. umiejętności
1 Dokonuje podziału i charakteryzuje budowę okładek
2 Klasyfikuje okładki jednolite i wskazuje zakres ich stosowania
3 Klasyfikuje okładki łączone i wskazuje zakres ich stosowania
4 Dobiera rodzaje okładek do wkładów
5 Wykonuje okładki jednolite i łączone
6 Dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania okładek
7 Dobiera urządzenia do zdobienia okładek
8 Wykonuje zdobienie okładek

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie opraw prostych, złożonych, specjalnych
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje oprawy proste, złożone i specjalne
2 Dobiera schematy technologiczne wykonywania opraw prostych, złożonych i specjalnych w zależności od sposobu łączenia składek lub kartek we wkład, grubości wkładu oraz rodzaju zastosowanej okładki
3 Dobiera maszyny i linie potokowe do wykonywania opraw prostych, złożonych i specjalnych
4 Wykonuje oprawy proste, złożone i specjalne
5 Wykonuje oprawy zintegrowane (miękka okładka, połączenie przez wyklejkę)
6 Wykonuje kieszonki, opaski, obwoluty i futerały do opraw, uzupełnia książki o erraty
7 Charakteryzuje zasady działania poszczególnych zespołów linii potokowych do opraw zeszytowych
8 Charakteryzuje zasady działania poszczególnych zespołów linii potokowej do oprawy prostej
9 Charakteryzuje zasady działania poszczególnych zespołów linii potokowych do oprawy złożonych

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie druków luźnych i łączonych opakowaniowych
Lp. umiejętności
1 Analizuje i planuje proces wykonywania druków luźnych i łączonych opakowaniowych
2 Rozróżnia rodzaje toreb. Wykonuje torby
3 Dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania toreb
4 Rozróżnia rodzaje i sposoby łączenia w pudełkach
5 Projektuje i wykonuje różne pudełka
6 Dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania pudełek
7 Dobiera sposoby zdobienia pudełek
8 Banderoluje druki, bloki akcydensowe, etykiety, czasopisma i książki
9 Dobiera sposoby, pakuje i ekspediuje produkty poligraficzne

Zadanie zawodowe: A-7:
Wytwarzanie galanterii papierniczej
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia, projektuje i wykonuje podstawowe rodzaje kopert
2 Projektuje i wykonuje albumy
3 Rozróżnia projektuje i wykonuje skoroszyty, teczki do akt, segregatory, futerały, kalendarze
4 Rozróżnia i projektuje rodzaje brulionów, zeszytów, bloczków
5 Dobiera maszyny, urządzenia, linie do produkcji galanterii papierniczej

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizacja stanowiska pracy introligatora poligraficznego zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
Lp. umiejętności
1 Gromadzi i rozmieszcza na stanowisku pracy materiały podstawowe i pomocnicze
2 Dobiera do wykonywanych czynności i posługuje się urządzeniami i maszynami introligatorskimi
3 Utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy
4 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii
5 Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
6 Stosuje przepisy bhp na wszystkich stanowiskach pracy
7 Stosuje środki ochrony indywidualnej
8 Udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
9 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami ppoż.
10 Usuwa zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z zespołem roboczym, kierownictwem zakładu
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z współpracownikami w zespole roboczym
2 Współpracuje z brygadzistą, mistrzem, przedstawicielami
3 Stosuje się do przepisów prawa pracy i wypełnia obowiązki pracownicze

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów i kontrola jakości wykonywanej pracy
Lp. umiejętności
1 Kontrolowanie jakości druków przeznaczonych do obróbki introligatorskiej
2 Kontrolowanie jakości materiałów introligatorskich formatu i prawidłowości cięcia wytworów papierniczych półproduktów introligatorskich
3 Kontrolowanie jakości półproduktów introligatorskich podczas wykonywanych operacji jednostkowych
4 Kontrolowanie jakości jednostkowego wyrobu ostatecznego
5 Kontrolowanie jakości całego nakładu wyrobów
6 Usuwa braki w wyrobach gotowych

Zadanie zawodowe: D-2:
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje obowiązujące przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy
2 Udziela pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym
3 Organizuje stanowisko pracy z uwzględnieniem wymagań ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
4 Stosuje odzież ochronną i środki ochrony osobistej
5 Przestrzega zasad zawartych w stanowiskowej instrukcji BHP


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Logiczne myślenie
3 Podzielność uwagi
4 Samodzielność
5 Spostrzegawczość i wyobraźnia przestrzenna
6 Uzdolnienia organizacyjne
7 Uzdolnienia techniczne
8 Wyobraźnia
9 Zdolności manualne
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Koncentracja uwagi
3 Logiczne myślenie
4 Odporność emocjonalna
5 Odpowiedzialność
6 Samodzielność
7 Samokontrola
8 Spostrzegawczość i wyobraźnia przestrzenna
9 Sumienność
10 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
11 Umiejętność postępowania z ludźmi
12 Umiejętność współdziałania
13 Wytrwałość i cierpliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Czujność
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość wzroku i słuchu
4 Rozróżnianie barw
5 Spostrzegawczość
6 Szybki refleks
7 Zmysł równowagi
8 Zręczność rąk i palców