Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Księgowy (samodzielny)

Kod zawodu: 343201
Data modyfikacji: 2010-06-11 10:35:09

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wyznaczanie polityki prowadzenia rachunkowości jednostki gospodarczej
A-2 Zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych
A-3 Sporządzanie i opracowywanie dokumentów księgowych
A-4 Księgowanie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych
A-5 Prowadzenie ewidencji rozrachunków oraz dokonywanie rozliczeń finansowych
A-6 Wykonywanie czynności związanych
A-7 Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
A-8 Sporządzanie i analizowanie sprawozdań finansowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie komórki księgowości
B-2 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie
B-3 Organizowanie pracy zespołu komórki księgowości
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie pracownikami zespołu komórki księgowości
C-2 Współpraca z różnymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa
C-3 Współpraca z pracodawcą i kierownikiem przedsiębiorstwa
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Badanie poprawności stosowanych procedur
D-2 Przygotowywanie i udostępnianie dokumentacji księgowej do kontroli
D-3 Poprawianie dokumentacji księgowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi