Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Księgowy (samodzielny)

Kod zawodu: 343201

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wyznaczanie polityki prowadzenia rachunkowości jednostki gospodarczej
A-2 Zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych
A-3 Sporządzanie i opracowywanie dokumentów księgowych
A-4 Księgowanie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych
A-5 Prowadzenie ewidencji rozrachunków oraz dokonywanie rozliczeń finansowych
A-6 Wykonywanie czynności związanych
A-7 Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
A-8 Sporządzanie i analizowanie sprawozdań finansowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie komórki księgowości
B-2 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie
B-3 Organizowanie pracy zespołu komórki księgowości
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie pracownikami zespołu komórki księgowości
C-2 Współpraca z różnymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa
C-3 Współpraca z pracodawcą i kierownikiem przedsiębiorstwa
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Badanie poprawności stosowanych procedur
D-2 Przygotowywanie i udostępnianie dokumentacji księgowej do kontroli
D-3 Poprawianie dokumentacji księgowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wyznaczanie polityki prowadzenia rachunkowości jednostki gospodarczej
Lp. umiejętności
1 Stosuje międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości
2 Stosuje przepisy dotyczące zakładania i prowadzenia ksiąg rachunkowych
3 Opracowuje zakładowy plan kont
4 Projektuje konta pozabilansowe
5 Sporządza wykaz ksiąg rachunkowych prowadzonych ręcznie i z wykorzystaniem technik informatycznych
6 Opracowuje dokumentację systemu przetwarzania i ochrony danych
7 Projektuje instrukcję obiegu dokumentów księgowych
8 Opracowuje zasady kontroli dokumentów księgowych

Zadanie zawodowe: A-2:
Zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy dotyczące zakładania i prowadzenia ksiąg rachunkowych
2 Sporządza inwentarz
3 Zakłada i prowadzi księgi rachunkowe
4 Otwiera i prowadzi księgi rachunkowe w programie komputerowym
5 Sporządza zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej
6 Poprawia błędy w dokumentacji księgowej
7 Zamyka księgi
8 Przygotowuje księgi do przechowywania
9 Przestrzega tajemnicę służbową

Zadanie zawodowe: A-3:
Sporządzanie i opracowywanie dokumentów księgowych
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy dotyczące wymogów sporządzania dokumentów księgowych
2 Klasyfikuje dokumenty księgowe
3 Sporządza noty księgowe
4 Sporządza dokumenty obrotu gotówkowego, bezgotówkowego, rozliczeń z pracownikami i inne
5 Kontroluje dokumenty pod względem formalno – rachunkowym
6 Poprawia błędy w dokumentacji księgowej
7 Czyta ze zrozumieniem dokumenty dotyczące rozliczeń
8 Sporządza dokumenty w języku obcym, dotyczące rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi
9 Archiwizuje dokumenty księgowe

Zadanie zawodowe: A-4:
Księgowanie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych
Lp. umiejętności
1 Segreguje i przygotowuje dokumenty do dekretacji
2 Dekretuje operacje gospodarcze
3 Formułuje treść operacji gospodarczych
4 Kwalifikuje przychody i koszty ich uzyskania
5 Przelicza wartości operacji gospodarczych wyrażonych
6 Księguje operacje gospodarcze w porządku chronologicznym
7 Analizuje treść ekonomiczną kont księgowych
8 Księguje operacje gospodarcze z wykorzystaniem programów finansowo – księgowych
9 Analizuje poprawność księgowań
10 Poprawia błędy w dokumentach księgowych

Zadanie zawodowe: A-5:
Prowadzenie ewidencji rozrachunków oraz dokonywanie rozliczeń finansowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rejestr czeków, druków ścisłego zarachowania
2 Stosuje rachunek dyskontowy i odsetkowy w obrocie wekslowym
3 Prowadzi szczegółową ewidencję dla poszczególnych rozrachunków, roszczeń i rozliczeń spornych
4 Ustala stan należności, zobowiązań i rozliczeń spornych odrębnie dla poszczególnych kontrahentów
5 Wyodrębnia należności krótkoterminowe i długoterminowe
6 Analizuje terminowość płatności zobowiązań i wpływu należności
7 Nalicza odsetki za nieterminową regulację należności
8 Przelicza waluty obce na polską
9 Rozlicza zakup materiałów, towarów i opakowań
10 Prowadzi rejestry zakupu i sprzedaży VAT
11 Sporządza miesięczne deklaracje podatkowe
12 Sporządza listy płac
13 Rozlicza zaliczki i delegacje służbowe
14 Sporządza miesięczne deklaracje ZUS
15 Dokonuje terminowych rozliczeń płatności zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS
16 Dokonuje terminowych płatności na rzecz kontrahentów, instytucji, osób fizycznych
17 Przygotowuje miesięczne informacje o składnikach wynagrodzenia dla każdego pracownika
18 Sporządza dokumentację ubezpieczeń majątku przedsiębiorstwa
19 Wykorzystuje techniki informatyczne w rozliczeniach z ZUS

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie czynności związanych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje dokumentację spisową
2 Wycenia spis z natury
3 Ustala różnice inwentaryzacyjne
4 Wycenia różnice inwentaryzacyjne
5 Wprowadza różnice inwentaryzacyjne do ksiąg rachunkowych
6 Rozlicza osoby materialnie odpowiedzialne za niedobory
7 Uzgadnia salda z kontrahentami i na rachunkach bankowych
8 Przeprowadza inwentaryzację drogą porównywania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

Zadanie zawodowe: A-7:
Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
Lp. umiejętności
1 Wycenia rzeczowe składniki aktywów obrotowych na dzień nabycia lub wytworzenia
2 Wycenia rozchód rzeczowych składników aktywów obrotowych
3 Ustala wartość początkową nabywanych lub wytwarzanych środków trwałych
4 Dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
5 Stosuje procedury rozliczania kosztów
6 Oblicza koszt wytworzenia produktu
7 Identyfikuje pozostałe koszty i przychody operacyjne, koszty
8 Wycenia na dzień bilansowy poszczególne składniki aktywów
9 Wyodrębnia koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
10 Dokonuje odpisów aktualizacyjnych w księgach rachunkowych
11 Ustala rzeczywisty poziom i strukturę kosztów
12 Ustala wynik finansowy w wariancie porównawczym
13 Ustala wynik finansowy w wariancie kalkulacyjnym
14 Interpretuje przepisy podatkowe
15 Oblicza obciążenia z tytułu podatku dochodowego
16 Tworzy rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego
17 Dokonuje odpisów z tytułu podziału wyniku finansowego

Zadanie zawodowe: A-8:
Sporządzanie i analizowanie sprawozdań finansowych
Lp. umiejętności
1 Sporządza bilans
2 Sporządza rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego i kalkulacyjnego
3 Sporządza rachunek przepływów pieniężnych
4 Sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
5 Sporządza informację dodatkową
6 Oblicza i analizuje wskaźniki dynamiki
7 Oblicza i analizuje wskaźniki struktury
8 Oblicza i analizuje wskaźniki rentowności, płynności finansowej, zadłużenia
9 Analizuje wykorzystanie środków finansowych
10 Analizuje zdolność płatniczą
11 Sporządza plany finansowe

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie komórki księgowości
Lp. umiejętności
1 Sporządza zakresy czynności poszczególnych stanowisk
2 Określa wymagania w zakresie kwalifikacji, umiejętności
3 Rekrutuje pracowników do zespołu
4 Określa potrzebne wyposażenie techniczne i informatyczne do realizacji zadań księgowości

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę własną
2 Organizuje własne miejsce pracy z zachowaniem zasad ergonomii i estetyki
3 Kształtuje estetykę własnego miejsca pracy
4 Obsługuje biurowe urządzenia techniczne
5 Ustala zadania do wykonania
6 Ustala harmonogram sporządzania sprawozdań oraz raportów wewnętrznych i zewnętrznych
7 Przestrzega przepisów bhp i ppoż

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie pracy zespołu komórki księgowości
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia role pełnione przez członków zespołu
2 Analizuje predyspozycje do pełnienia ról w zespole
3 Planuje i przydziela zadania zgodnie z predyspozycjami
4 Ustala zasady pracy zespołu
5 Dobiera odpowiedni styl kierowania pracą zespołu

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie pracownikami zespołu komórki księgowości
Lp. umiejętności
1 Koordynuje pracę zespołu
2 Nadzoruje terminowość przekazywania sprawozdań określonych przepisami prawa
3 Dokonuje oceny pracy podległych pracowników zgodnie
4 Prowadzi wewnętrzne szkolenie pracowników
5 Kieruje pracowników na szkolenia zewnętrzne
6 Stosuje odpowiedni styl kierowania pracą zespołu
7 Stosuje techniki skutecznego komunikowania się
8 Stosuje różnorodne metody motywowania pracowników
9 Buduje tożsamość grupy
10 Przestrzega zasad współżycia społecznego
11 Prowadzi dyskusje i negocjacje
12 Tworzy klimat zaufania i bezpieczeństwa w grupie
13 Stosuje techniki grupowego rozwiązywania problemów
14 Przestrzega tajemnicę służbową

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z różnymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z komórkami zatrudnienia i płac w zakresie organizowania i terminowego dokonywania wypłat wynagrodzeń
2 Współpracuje z komórkami zaopatrzenia i zbytu
3 Nadzoruje prawidłowość prowadzenia kasy
4 Organizuje i doskonali system wewnętrznej informacji ekonomicznej
5 Opiniuje prawidłowość prowadzenia gospodarki zapasami rzeczowych składników majątku

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z pracodawcą i kierownikiem przedsiębiorstwa
Lp. umiejętności
1 Przedkłada plany finansowe do akceptacji kierownictwu
2 Przedkłada analizy finansowe komórkom zarządzającym
3 Sprawuje nadzór nad gospodarką finansową
4 Wykonuje przydzielone zadania

Zadanie zawodowe: D-1:
Badanie poprawności stosowanych procedur
Lp. umiejętności
1 Ocenia stosowanie obowiązujących przepisów prawa
2 Uzgadnia salda kont księgi głównej z kontami ksiąg pomocniczych na koniec okresu sprawozdawczego
3 Sporządza zestawienia obrotów i sald na koniec okresu sprawozdawczego
4 Stosuje zasady poprawiania błędów w dokumentacji księgowej
5 Sprawdza procedury obiegu dokumentów księgowych
6 Sprawdza procedury archiwizowania dokumentów
7 Sprawdza kompletność dokumentacji księgowej
8 Sprawdza procedury nadzoru nad dokumentami księgowymi
9 Sprawdza procedury zarządzania płatnościami
10 Ocenia stopień wykorzystania komputerowego systemu – finansowo – księgowego przez pracowników
11 Ocenia zgodność przyjętej polityki rachunkowości
12 Ocenia poprawność kwalifikowania kosztów i przychodów
13 Sprawdza kompletność i prawidłowość ujęcia pozycji kształtujących wynik
14 Ocenia poprawność opisu dokumentów księgowych
15 Ocenia poprawność zapisów w księgach rachunkowych

Zadanie zawodowe: D-2:
Przygotowywanie i udostępnianie dokumentacji księgowej do kontroli
Lp. umiejętności
1 Gromadzi i przechowuje dokumenty księgowe
2 Przygotowuje dokumenty księgowe i księgi rachunkowe do kontroli zewnętrznej
3 Udostępnia dokumentację księgową jednostkom kontrolującym
4 Udostępnia środki łączności i inne środki techniczne
5 Udziela wyjaśnień osobom dokonującym kontroli
6 Poddaje badaniu sprawozdania finansowe

Zadanie zawodowe: D-3:
Poprawianie dokumentacji księgowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi
Lp. umiejętności
1 Analizuje protokóły pokontrolne
2 Analizuje zalecenia pokontrolne
3 Zgłasza uwagi i zastrzeżenia do protokółów pokontrolnych
4 Sporządza dokumenty korygujące zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi
5 Dokonuje zapisów w dokumentacji księgowej zgodnie


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Dokładność
3 Koncentracja uwagi
4 Logiczne rozumowanie
5 Planowanie swojej pracy
6 Podzielność uwagi
7 Postrzeganie problemów
8 Samodzielność
9 Sumienność
10 Syntetyczne i analityczne myślenie
11 Systematyczność
12 Twórcze myślenie
13 Umiejętności analityczne
14 Umiejętność komunikowania się
15 Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
16 Uzdolnienia matematyczne
Cechy osobowości
2 Elastyczność w działaniu
3 Komunikatywność
4 Niezależność
5 Obiektywizm
6 Odporność na działania pod presją czasu
7 Odpowiedzialność
8 Otwartość
9 Otwartość na podnoszenie kwalifikacji
10 Samokontrola
11 Skłonność do aktualizowania wiedzy
12 Systematyczność i dokładność
13 Umiejętność podejmowania decyzji
14 Umiejętność przekonywania
15 Wytrwałość i cierpliwość
16 Wytrzymałość na wysiłek fizyczny
17 Zamiłowanie do dokładności, ładu i porządku
18 Zrównoważenie
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry wzrok (może być skorygowany okularami)
2 Rozróżnianie barw
3 Spostrzegawczość