Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Gospodarz domu

Kod zawodu: 914101
Data modyfikacji: 2010-06-11 13:55:12

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie prac porządkowych wewnątrz budynków
A-2 Wykonywanie prac porządkowych na terenie wchodzącym w skład nieruchomości
A-3 Pielęgnowanie zieleni znajdującej się na terenie nieruchomości
A-4 Wykonywanie prac technicznych, naprawczych i konserwacyjnych na terenie nieruchomości, obsługiwanie urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych
A-5 Przeprowadzanie drobnych prac porządkowych, konserwacyjnych i remontowych
A-6 Wykonywanie czynności związanych z informowaniem wspólnoty mieszkaniowej, obiegiem pism i dokumentów oraz zbieraniem opinii o problemach mieszkańców wynikających z użytkowania nieruchomości
A-7 Pełnienie obowiązków zarządcy w domu prywatnym (major domus)
A-8 Zarządzanie personelem i nadzorowanie prac wykonywanych przez personel domowy w domu prywatnym (major domus)
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy, zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Wyposażanie stanowiska pracy w środki pracy (materiały, narzędzia, sprzęt), sprawdzanie ich jakości oraz dbanie o użytkowanie zgodnie z instrukcjami obsługi
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie organizacji prac remontowych kontroli stanu technicznego budynku i urządzeń, wywozu śmieci i nieczystości
C-2 Współpraca z administracją budynku i wspólnotą mieszkaniową
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakość własnej pracy oraz podległego personelu