Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Technik poligraf

Kod zawodu: 311909
Data modyfikacji: 2010-06-14 11:50:25

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie procesów technologicznych do wykonania produktu poligraficznego i opracowanie jego dokumentacji wykonawczej
A-2 Określenie potrzeb materiałowych dla realizacji zlecenia poligraficznego oraz prowadzenie rozliczeń materiałów pobranych do produkcji
A-3 Stosowanie techniki komputerowej w zakresie składu tekstów i reprodukcji
A-4 Wykonywanie montażu techniką klasyczną i elektronicznie, wykonywanie form drukowych dla różnych technik drukowania
A-5 Drukowanie płaskie (offsetowe)
A-6 Drukowanie w technikach: wypukłej i wklęsłej
A-7 Wykonywanie opraw w warunkach introligatorni rzemieślniczej
A-8 Obsługiwanie podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w introligatorni
A-9 Sporządzenie kalkulacji wykonanej usługi poligraficznej
A-10 Naprawianie i konserwowanie maszyn poligraficznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, przeciwpożarowych, ochrony środowiska pracy
B-2 Organizowanie pracy podległych pracowników przy realizacji procesu produkcyjnego w zakładach poligraficznych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nadzorowanie przebiegu poligraficznego procesu technologicznego
C-2 Prowadzenie poligraficznej dokumentacji technologicznej
C-3 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie poligrafii
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości półproduktów poligraficznych na poszczególnych etapach produkcji i kontroli ostatecznej
D-2 Ocenianie stanu technicznego maszyn poligraficznych
D-3 Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego