Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Technik poligraf

Kod zawodu: 311909

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie procesów technologicznych do wykonania produktu poligraficznego i opracowanie jego dokumentacji wykonawczej
A-2 Określenie potrzeb materiałowych dla realizacji zlecenia poligraficznego oraz prowadzenie rozliczeń materiałów pobranych do produkcji
A-3 Stosowanie techniki komputerowej w zakresie składu tekstów i reprodukcji
A-4 Wykonywanie montażu techniką klasyczną i elektronicznie, wykonywanie form drukowych dla różnych technik drukowania
A-5 Drukowanie płaskie (offsetowe)
A-6 Drukowanie w technikach: wypukłej i wklęsłej
A-7 Wykonywanie opraw w warunkach introligatorni rzemieślniczej
A-8 Obsługiwanie podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w introligatorni
A-9 Sporządzenie kalkulacji wykonanej usługi poligraficznej
A-10 Naprawianie i konserwowanie maszyn poligraficznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, przeciwpożarowych, ochrony środowiska pracy
B-2 Organizowanie pracy podległych pracowników przy realizacji procesu produkcyjnego w zakładach poligraficznych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nadzorowanie przebiegu poligraficznego procesu technologicznego
C-2 Prowadzenie poligraficznej dokumentacji technologicznej
C-3 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie poligrafii
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości półproduktów poligraficznych na poszczególnych etapach produkcji i kontroli ostatecznej
D-2 Ocenianie stanu technicznego maszyn poligraficznych
D-3 Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Dobieranie procesów technologicznych do wykonania produktu poligraficznego i opracowanie jego dokumentacji wykonawczej
Lp. umiejętności
1 Planuje technologiczny proces powstawania produktu poligraficznego
2 Określa możliwości zastosowania rożnych sposobów produkcji wyrobu poligraficznego
3 Określa możliwości zastosowania różnych technik drukowania
4 Dobiera urządzenia i maszyny dla realizacji procesu produkcyjnego
5 Opracowuje technologiczną dokumentację wykonawczą dla konkretnego wyrobu poligraficznego

Zadanie zawodowe: A-2:
Określenie potrzeb materiałowych dla realizacji zlecenia poligraficznego oraz prowadzenie rozliczeń materiałów pobranych do produkcji
Lp. umiejętności
1 Określa kryteria doboru materiałów do realizacji konkretnego zlecenia
2 Określa ilość i rodzaj materiałów poligraficznych do produkcji
3 Dobiera materiały zgodnie z przyjętymi kryteriami
4 Wypełnia druki pobrania materiałów z magazynu
5 Rozlicza jakościowo i ilościowo materiały pobrane do produkcji

Zadanie zawodowe: A-3:
Stosowanie techniki komputerowej w zakresie składu tekstów i reprodukcji
Lp. umiejętności
1 Projektuje wydanie publikacji z zachowaniem podstawowych zasad typograficznych, estetyki i czytelności druku
2 Przygotowuje i formatuje materiały tekstowe zawierające tabele, wzory matematyczne, chemiczne i inne
3 Przygotowuje makietę, łamanie publikację
4 Przygotowuje do druku materiały ilustracyjne. Skanuje ilustracje, retuszuje elektronicznie
5 Wykonuje pliki postscriptowe i pliki typu pdf
6 Wykonuje impozycję i proofing

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie montażu techniką klasyczną i elektronicznie, wykonywanie form drukowych dla różnych technik drukowania
Lp. umiejętności
1 Wykonuje montaż stronicy i arkusza techniką klasyczną
2 Wykonuje montaż elektronicznie
3 Wykonuje ozalidy lub wydruki z przygotowanych montaży
4 Wykorzystuje technologię CTP do wykonywania offsetowych form drukowych
5 Przygotowuje i ocenia jakość form drukowych

Zadanie zawodowe: A-5:
Drukowanie płaskie (offsetowe)
Lp. umiejętności
1 Reguluje wszystkie zespoły maszyny offsetowej
2 Drukuje odbitki przyrządowe i oceniania ich jakość
3 Drukuje nakład kontrolując parametry techniczne
4 Wykonuje pomiary densytometryczne druków
5 Określa wady druków i stosuje sposoby ich usuwania
6 Obsługuje systemy sterowania drukiem

Zadanie zawodowe: A-6:
Drukowanie w technikach: wypukłej i wklęsłej
Lp. umiejętności
1 Reguluje poszczególne zespoły maszyn
2 Drukuje odbitkę przyrządową i ocenia jej jakość
3 Drukuje nakład w technice wypukłej kontrolując parametry techniczne
4 Drukuje nakład w technice wklęsłej kontrolując parametry techniczne
5 Wykonuje pomiary densytometryczne druków
6 Określa wady druków i stosuje sposoby ich usuwania

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie opraw w warunkach introligatorni rzemieślniczej
Lp. umiejętności
1 Wykonuje introligatorskie operacje jednostkowe
2 Wytwarza galanterię papierniczą
3 Wykonuje oprawy jednostkowe
4 Wykonuje oprawy wtórne
5 Wykonuje oprawy artystyczne
6 Wykonuje nietypowe prace introligatorskie

Zadanie zawodowe: A-8:
Obsługiwanie podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w introligatorni
Lp. umiejętności
1 Kroi na krajarkach jednonożowych
2 Złamuje arkusze na złamywarkach nożowych i kasetowych
3 Wykańcza produkty introligatorskie (lakieruje, laminuje, tłoczy itp.)
4 Szyje nićmi na niciarkach
5 Szyje drutem
6 Łączy składki nićmi termoplastycznymi
7 Obsługuje maszynę do produkcji okładek do opraw twardych
8 Obsługuje linię do opraw prostych
9 Obsługuje linię do opraw złożonych
10 Okrawa wkłady do opraw z trzech stron na krajarkach trójnożowych
11 Obsługuje introligatorskie urządzenia pomocnicze

Zadanie zawodowe: A-9:
Sporządzenie kalkulacji wykonanej usługi poligraficznej
Lp. umiejętności
1 Oblicza ilość surowców koniecznych do realizacji produktu. Szacuje ich wartość na podstawie cenników
2 Oblicza czas realizacji poszczególnych etapów produkcji
3 Szacuje koszty kooperacji na podstawie cenników kooperantów
4 Sporządza kalkulację wykonania usługi poligraficznej

Zadanie zawodowe: A-10:
Naprawianie i konserwowanie maszyn poligraficznych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia na rysunku technicznym podstawowe zespoły i części maszyn poligraficznych
2 Posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń i maszyn poligraficznych
3 Posługuje się dokumentacją techniczno-ruchową, dokumentacją konstrukcyjną maszyn i urządzeń
4 Posługuje się literaturą techniczną, katalogiem części zamiennych, katalogami wyrobów
5 Smaruje i konserwuje maszyny drukujące i introligatorskie

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, przeciwpożarowych, ochrony środowiska pracy
Lp. umiejętności
1 Gromadzi i rozmieszcza na stanowisku pracy podstawowe i pomocnicze materiały
2 Dobiera, sprawdza, posługuje się i konserwuje przyrządy pomiarowe, sprzęt i urządzenia poligraficzne
3 Utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy
4 Stosuje zasady bezpiecznej pracy
5 Stosuje zasady ochrony przeciwpożarowej
6 Udziela pierwszej pomocy
7 Stosuje zasady ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie pracy podległych pracowników przy realizacji procesu produkcyjnego w zakładach poligraficznych
Lp. umiejętności
1 Opracowuje harmonogram realizacji pracy
2 Organizuje miejsce pracy zgodnie z wymogami prawnym i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
3 Organizuje poszczególne stanowiska pracy
4 Przydziela zadania poszczególnym członkom zespołu
5 Przewiduje postawy i zachowania ludzkie w sytuacjach stresu i zagrożenia
6 Wpływa na właściwe postawy pracownicze

Zadanie zawodowe: C-1:
Nadzorowanie przebiegu poligraficznego procesu technologicznego
Lp. umiejętności
1 Określa zakres pracy dla podległych pracowników
2 Udziela wskazówek dotyczących wykonywanych prac
3 Rozlicza pracę ludzi, maszyn, zużycie surowców i materiałów

Zadanie zawodowe: C-2:
Prowadzenie poligraficznej dokumentacji technologicznej
Lp. umiejętności
1 Przestrzega zasad obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie
2 Wpisuje dane technologiczne dotyczące pracy wykonanej samodzielnie
3 Analizuje wpisy dokonane przez podległy mu zespół
4 Uzupełnia dokumentację technologiczną zgodnie z procedurami i instrukcjami systemu ISO

Zadanie zawodowe: C-3:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie poligrafii
Lp. umiejętności
1 Określa i stosuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej
2 Sporządza dokumenty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej
3 Sporządza dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą dokumenty rozliczeniowe, związane z zatrudnieniem pracowników, ubezpieczeniowe itp.
4 Sporządza oferty i dokumentację przetargową

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości półproduktów poligraficznych na poszczególnych etapach produkcji i kontroli ostatecznej
Lp. umiejętności
1 Ocenianie jakości kompozycji typograficznej, składu tekstu oraz reprodukcji materiału ilustracyjnego
2 Określenia jakości montażu
3 Ocenienie jakości form drukowych
4 Ocenienie jakości druków
5 Ocenienie jakości półproduktów introligatorskich
6 Ocenienie jakości wyrobu gotowego

Zadanie zawodowe: D-2:
Ocenianie stanu technicznego maszyn poligraficznych
Lp. umiejętności
1 Określenie zasady działania poszczególnych maszyn poligraficznych
2 Charakteryzowanie procesu zużyciowego maszyn poligraficznych
3 Rozróżnianie rodzaju i zasad działania zabezpieczeń stosowanych w maszynach poligraficznych
4 Ocenianie stanu technicznego maszyn poligraficznych na podstawie parametrów pracy urządzeń
5 Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej maszyn

Zadanie zawodowe: D-3:
Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego
Lp. umiejętności
1 Analizuje i interpretuje przepisy prawa z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dotyczące przedsiębiorstwa i w odniesieniu do stanowisk pracy
2 Identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne oraz źródła zagrożeń tymi czynnikami występujące w przedsiębiorstwie
3 Udziela pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w razie wypadku
4 Organizuje w razie pożaru akcję ratowniczo-gaśniczą do czasu przybycia jednostek straży pożarnej
5 Udziela instruktażu dotyczącego BHP na stanowisku pracy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Podzielność uwagi
2 Spostrzegawczość
3 Uzdolnienia techniczne
4 Wyobraźnia przestrzenna
5 Zdolności manualne
6 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Odporność na stres, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych
3 Odpowiedzialność
4 Operatywność
5 Samokontrola
6 Umiejętność kierowania grupą
7 Umiejętność współpracy i współdziałania
8 Wytrwałość, cierpliwość, sumienność
9 Zainteresowania techniczne
10 Zrównoważenie emocjonalne
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Ostrość wzroku
3 Rozróżnianie kolorów
4 Spostrzegawczość
5 Szybki refleks
6 Zmysł równowagi
7 Zręczność rąk