Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Pilot wycieczek

Kod zawodu: 511301

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie elementów składowych pilotażu wycieczki
A-2 Gromadzenie, przetwarzanie, aktualizowanie informacji dotyczących realizacji programu imprezy turystycznej potrzebnych w pracy pilota wycieczek
A-3 Świadczenie usług pilotażowych zapewniających realizację programu wycieczki
A-4 Utrzymywanie poziomu wszystkich świadczonych usług na warunkach określonych umową między biurem podróży a turystami i kontrahentami i ich zgodnością z zamówieniem
A-5 Zgłaszanie uwag i opinii turystów o przebiegu wycieczki
A-6 Rozliczenie wycieczki
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i zapewnianie sprawnego, zgodnego z założeniami, terminowego i bezpiecznego przebiegu wycieczki
B-2 Organizowanie własnego stanowiska pracy zapewniającego sprawny pilotaż wycieczki zgodnie z przepisami o organizacji ruchu turystycznego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z organizatorem wycieczki
C-2 Współpraca i kierowanie uczestnikami wycieczki w zakresie wynikającym z jej charakteru i założeń
C-3 Współpraca z przedstawicielami i organizatorami obsługi ruchu turystycznego
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie przez pilota jakości świadczonych usług
D-2 Ocenianie jakości składników programu wycieczki
D-3 Nadzór nad płynną realizacją poszczególnych elementów wycieczki

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowanie elementów składowych pilotażu wycieczki
Lp. umiejętności
1 Planuje kolejność czynności potrzebnych do realizacji wycieczki turystycznej
2 Kompletuje teczkę wycieczki (program imprezy, lista uczestników, zaliczka, kopia zamówień usług, materiały reklamowe, upoważnienia, fundusz awaryjny)
3 Dobiera metody realizacji programu uwzględniając specyfikę grupy /np. niepełnosprawni/
4 Wyszukuje i opracowuje materiały i informacje dotyczące danej wycieczki /np.: atrakcyjność turystyczna regionu/
5 Planuje działania alternatywne w sytuacjach niepewnych

Zadanie zawodowe: A-2:
Gromadzenie, przetwarzanie, aktualizowanie informacji dotyczących realizacji programu imprezy turystycznej potrzebnych w pracy pilota wycieczek
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje program wycieczki pod względem jego realizacji
2 Zwraca uwagę na dokumentację związaną z rezerwacją i potwierdzeniem przyjęcia do realizacji zamówionych świadczeń dla grup wycieczkowej
3 Zna zasady świadczeń dodatkowych w sytuacjach awaryjnych
4 Pozyskuje i aktualizuje wiedzę praktyczną do realizacji imprezy turystycznej z zakresu wydarzeń kulturalnych, gospodarczych, społecznych itp.
5 Przygotowuje informacje niezbędne do realizacji wycieczki z dziedzin: krajoznawstwo, geografia, historia, historia sztuki itp.

Zadanie zawodowe: A-3:
Świadczenie usług pilotażowych zapewniających realizację programu wycieczki
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje potrzeby danej grupy turystycznej
2 Dobiera właściwe informacje do poziomu grupy
3 Przekazuje informacje dotyczące wycieczki lub jej poszczególnych elementów
4 Opisuje trasę przejazdu wycieczki
5 Przeprowadza rozliczenia z sieciami hotelowymi, gastronomią lub innymi kontrahentami danej imprezy turystycznej
6 Gromadzi dokumentację związaną z wycieczką
7 Opiekuje się uczestnikami wycieczki w sytuacjach nieprzewidywalnych
8 Potrafi udzielić pomocy przed lekarskiej
9 Zna i komunikuje się w językach obcych

Zadanie zawodowe: A-4:
Utrzymywanie poziomu wszystkich świadczonych usług na warunkach określonych umową między biurem podróży a turystami i kontrahentami i ich zgodnością z zamówieniem
Lp. umiejętności
1 Analizuje program wycieczki pod względem możliwości jego realizacji
2 Zapewnia właściwą i zgodną z wytycznymi realizację programu wycieczki
3 Wyjaśnia i stosuje zasady świadczeń dodatkowych dla uczestników wycieczki w sytuacjach awaryjnych
4 Reprezentuje organizatora turystycznego wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie wycieczki
5 Dba o dobre imię organizatora wycieczki i nie naraża go na straty
6 Pełni rolę tłumacza

Zadanie zawodowe: A-5:
Zgłaszanie uwag i opinii turystów o przebiegu wycieczki
Lp. umiejętności
1 Opiniuje program wycieczki pod względem możliwości jego realizacji
2 Reprezentuje organizatora usług turystycznych wobec kontrahentów, świadczących usługi
3 Kontaktuje się z przedstawicielami biura w sytuacjach awaryjnych
4 Pełni funkcję negocjatora w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych w grupie
5 Opiniuje pracę przewodników organizatorów usług turystycznych (np. hoteli, restauracji, przewoźników itp.)
6 Przyjmuje i załatwia reklamację klientów
7 Sporządza charakterystykę grupy, która zawiera opinie o przebiegu wycieczki
8 Przyjmuje i przekazuje opinie uczestników o przebiegu imprezy turystycznej

Zadanie zawodowe: A-6:
Rozliczenie wycieczki
Lp. umiejętności
1 Dokumentuje wycieczkę (zbiera rachunki, faktury itd.)
2 Posługuje się dokumentami do rozliczeń
3 Dokonuje rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
4 Sporządza sprawozdanie z wycieczki
5 Stosuje metody kalkulacji i rozliczeń imprezy turystycznej
6 Rozlicza stan osobowy grupy (liczba uczestników wycieczki w momencie jej rozpoczęcia i zakończenia)
7 Rozlicza wykorzystane i nie wykorzystane świadczenia na rzecz uczestników imprezy turystycznej (dobrowolna rezygnacja ze skalkulowanego wcześniej punktu wycieczki np.: zwiedzanie muzeum)

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie i zapewnianie sprawnego, zgodnego z założeniami, terminowego i bezpiecznego przebiegu wycieczki
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje niezbędne dokumenty i materiały potrzebne do realizacji wycieczki
2 Przygotowuje opisy tras i miejscowości, które znajdują się w programie wycieczki
3 Dobiera i sprawdza przygotowane wcześniej materiały
4 Ustala techniki realizacji wycieczki (pakiet świadczonych usług dla klienta w procesie realizacji wycieczki)
5 Koordynuje działania w trakcie trwania wycieczki
6 Umiejętnie wypełnia luki organizacyjne
7 Stosuje zasady bezpieczeństwa w ruchu turystycznym
8 Udziela pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zapewniającego sprawny pilotaż wycieczki zgodnie z przepisami o organizacji ruchu turystycznego
Lp. umiejętności
1 Ustala zakres świadczeń objętych programem wycieczki, w odpowiedniej jakości i ilości
2 Praktycznie przygotowuje się do realizacji zadań związanych z pilotażem wycieczki
3 Dobiera metody realizacji wycieczki uwzględniając specyfikę grupy
4 Gromadzi i aktualizuje wiedzę dotyczącą atrakcyjności turystycznej regionu
5 Wykazuje się znajomością przepisów prawa turystycznego

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z organizatorem wycieczki
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumenty regulujące zatrudnienie pilota przez organizatora imprezy
2 Analizuje informację dotyczące wymagań i uprawnień (grupy specjalne i specjalistyczne)
3 Udziela wskazówek przy opracowaniu wycieczki przez organizatora
4 Stosuje zasady pracy zespołowej
5 Korzysta i opracowuje dokumentację dotyczącą danej wycieczki z bazy organizatora
6 Wykonuje swoje obowiązki i wytyczne wynikające z umowy z organizatorem

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca i kierowanie uczestnikami wycieczki w zakresie wynikającym z jej charakteru i założeń
Lp. umiejętności
1 Rzetelnie przekazuje wiedzę i informację z zakresu: krajoznawstwa, geografii, historii, historii sztuki, etnografii itp.
2 Podejmuje decyzję w obszarze swoich kompetencji pilotażowych, związanych z prowadzoną wycieczką
3 Analizuje oraz podejmuje działania w celu sprostania oczekiwaniom stawianym przez turystów
4 Zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom wycieczki w oparciu o znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa
5 Stosuje zasady współżycia społecznego

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z przedstawicielami i organizatorami obsługi ruchu turystycznego
Lp. umiejętności
1 Zna system usług turystycznych ( zasady rezerwacji np. hoteli, wyżywienia itp.)
2 Zna umowy i warunki transakcji zawieranych w turystyce
3 Czuwa nad zgodnością i jakością zamówienia z jego realizacją (standard usług hotelowych, gastronomicznych, przewozowych itp.)
4 Gromadzi dokumentację (rachunki, faktury, potwierdzenia)
5 Reprezentuje organizatora i posiada pełnomocnictwa by występować w jego imieniu
6 Dba o dobre imię organizatora i nie naraża go na straty
7 Posługuje się językami obcymi

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie przez pilota jakości świadczonych usług
Lp. umiejętności
1 Sprawdza zgodność oferty i jej programu ze stanem faktycznym
2 Kontroluje standard oferowanych usług
3 Kontroluje sposób świadczonych usług
4 Kontroluje realizację świadczeń na rzecz uczestników objętych programem wycieczki
5 Sprawdza prawidłowość wykonanej usługi lub jej uchybienia
6 Przyjmuje reklamacje i skargi uczestników oraz potwierdza ich słuszność
7 Pisze sprawozdanie z wycieczki

Zadanie zawodowe: D-2:
Ocenianie jakości składników programu wycieczki
Lp. umiejętności
1 Dokonuje oceny pracy kontrahentów (tour operatorów) w zakresie świadczonej usługi wynikającej z rodzaju i obszaru zamówienia
2 Ocenia jakość i warunki wykonania usług turystycznych i ich zgodność ze stanem faktycznym
3 Ocenia atrakcyjność z punktu widzenia walorów turystycznych
4 Ocenia walory użytkowe i estetyczne (stan obiektów np. hoteli)
5 Ocenia sposób świadczonych usług na rzecz uczestników wycieczki

Zadanie zawodowe: D-3:
Nadzór nad płynną realizacją poszczególnych elementów wycieczki
Lp. umiejętności
1 Nadzoruje przygotowanie i zebranie dokumentów i materiałów potrzebnych do realizacji imprezy turystycznej
2 Zabezpiecza sprawną obsługę administracyjną
3 Nadzoruje przestrzeganie wywiązywania się z warunków umowy przez kontrahentów
4 Nadzoruje jakość i warunki wykonania usług turystycznych i ich zgodność ze stanem faktycznym
5 Nadzoruje stosowanie zasad bezpieczeństwa


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Asertywność
2 Atrakcyjność przekazu informacji
3 Autoprezentacja
4 Czytelność komunikatu słownego
5 Dobra pamięć
6 Efektywność działań
7 Elastyczność
8 Elokwencja
9 Empatia
10 Konsekwencja w działaniu
11 Łatwość komunikacji interpersonalnej
12 Łatwość przyswajania wiedzy
13 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
14 Podzielność uwagi
15 Syntetyczne myślenie
16 Szybkość działania
17 Szybkość podejmowania decyzji
18 Umiejętności negocjacyjne
19 Wyobraźnia przestrzenna i myślenie twórcze
20 Zdolności analityczne
21 Zdolności językowe
22 Zdolności negocjacyjne
23 Zdolności organizacyjne
24 Zdolność animacji grupy
25 Zdolność koncentracji uwagi
26 Zdolność logicznego myślenia i wysnuwania wniosków.
27 Zdolność szybkiej orientacji
Cechy osobowości
1 Ambicja
2 Asertywność
3 Cierpliwość
4 Dobra dykcja
5 Dokładność
6 Elastyczność
7 Elokwencja
8 Entuzjazm w działaniu
9 Komunikatywność
10 Konsekwencja w działaniu
11 Kultura osobista
12 Odporność emocjonalna
13 Odporność na stres
14 Odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków
15 Odpowiedzialność
16 Panowanie nad emocjami
17 Punktualność
18 Rzetelność
19 Samodzielność
20 Stanowczość
21 Sumienność
22 Systematyczność
23 Takt
24 Umiejętności kierownicze
25 Umiejętności mediacyjne
26 Umiejętności kierownicze
27 Umiejętność dopasowania się do wymagań organizatora
28 Umiejętność nawiązywania kontaktów
29 Umiejętność podejmowania trafnych decyzji
30 Umiejętność postępowania z ludźmi
31 Umiejętność pracy w warunkach stresowych
32 Umiejętność współdziałania i współpracy
33 Umiejętność zaciekawienia odbiorców
34 Wytrwałość i cierpliwość
35 Zdecydowanie
36 Zrównoważenie
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra ogólna kondycja fizyczna
2 Dobra pamięć
3 Dobry wzrok i słuch
4 Koordynacja wzrokowo-słuchowa
5 Ogólna sprawność fizyczna
6 Poprawna wymowa
7 Refleks
8 Samoorganizacja
9 Samoanaliza
10 Samokontrola
11 Spostrzegawczość
12 Sprawność fizyczna