Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Operator maszyn drogowych

Kod zawodu: 833202
Data modyfikacji: 2010-06-15 10:58:55

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Montaż i demontaż zespołów roboczych wymaganych specyfiką prac.
A-2 Przepychanie, zgarnianie i przewożenie gruntu przy formowaniu nasypów drogowych z wykorzystaniem równiarek i spycharek.
A-3 Profilowanie drogi gruntowej przesuwanie wybieranego gruntu z rowów pobocznych, wybieranie i profilowanie koryta drogi z wykorzystaniem równiarek i koparek.
A-4 Przygotowanie i rozprowadzenie podsypki, układanie i wykańczanie nawierzchni betonowych i asfaltobetonowych z wykorzystaniem betonowni i otaczarki .
A-5 Układanie masy na przygotowanym podłożu za pomocą rozściełacza.
A-6 Malowanie nawierzchni za pomocą samojezdnych malowarek znaków.
A-7 Wykonywanie remontów dróg z wykorzystaniem frezarek, skrapiarek, remonterów, recyklerów, repaverów i remixerów.
A-8 Współpraca z laboratorium w zakresie realizacji receptury mas betonowych i bitumicznych.
B Zadania organizacyjne
B-1 Pobieranie i rozliczanie paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych i codzienna obsługa techniczna.
B-2 Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnych oraz rozliczanie wykonywanych robót.
B-3 Zabezpieczenie frontu robót zgodnie z zarządzeniami, przepisami bhp, ergonomii, p.poz, i zasadami ochrony środowiska.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z zespołem roboczym, kierownikiem budowy oraz ze służbami BHP.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości materiałów i poprawności wykonanej przez siebie pracy .