Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Operator maszyn drogowych

Kod zawodu: 833202

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Montaż i demontaż zespołów roboczych wymaganych specyfiką prac.
A-2 Przepychanie, zgarnianie i przewożenie gruntu przy formowaniu nasypów drogowych z wykorzystaniem równiarek i spycharek.
A-3 Profilowanie drogi gruntowej przesuwanie wybieranego gruntu z rowów pobocznych, wybieranie i profilowanie koryta drogi z wykorzystaniem równiarek i koparek.
A-4 Przygotowanie i rozprowadzenie podsypki, układanie i wykańczanie nawierzchni betonowych i asfaltobetonowych z wykorzystaniem betonowni i otaczarki .
A-5 Układanie masy na przygotowanym podłożu za pomocą rozściełacza.
A-6 Malowanie nawierzchni za pomocą samojezdnych malowarek znaków.
A-7 Wykonywanie remontów dróg z wykorzystaniem frezarek, skrapiarek, remonterów, recyklerów, repaverów i remixerów.
A-8 Współpraca z laboratorium w zakresie realizacji receptury mas betonowych i bitumicznych.
B Zadania organizacyjne
B-1 Pobieranie i rozliczanie paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych i codzienna obsługa techniczna.
B-2 Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnych oraz rozliczanie wykonywanych robót.
B-3 Zabezpieczenie frontu robót zgodnie z zarządzeniami, przepisami bhp, ergonomii, p.poz, i zasadami ochrony środowiska.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z zespołem roboczym, kierownikiem budowy oraz ze służbami BHP.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości materiałów i poprawności wykonanej przez siebie pracy .

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Montaż i demontaż zespołów roboczych wymaganych specyfiką prac.
Lp. umiejętności
1 Dobiera osprzęt do wykonywanych zadań roboczych.
2 Usuwa usterki w pracy poszczególnych mechanizmów roboczych.
3 Czyta rysunki wykonawcze, obejmujące obmierzanie lub szacowanie planowanych robót celem przygotowania zespołów roboczych.
4 Reguluje działania mechanizmów maszyny drogowej.

Zadanie zawodowe: A-2:
Przepychanie, zgarnianie i przewożenie gruntu przy formowaniu nasypów drogowych z wykorzystaniem równiarek i spycharek.
Lp. umiejętności
1 Sprawnie i bezpiecznie obsługuje maszyny.
2 Wykonuje pomiary w zakresie niezbędnym do wykonania podbudowy drogi.
3 Korzysta z różnych źródeł informacji (normy ,instrukcje ,receptury, przepisy, wymagania techniczne) przydatnych przy wykonywaniu zadań zawodowych.
4 Przygotowuje zgodnie z dokumentacją techniczną koryto drogi pod wszelkiego rodzaju nawierzchnie za pomocą równiarek i spycharek.

Zadanie zawodowe: A-3:
Profilowanie drogi gruntowej przesuwanie wybieranego gruntu z rowów pobocznych, wybieranie i profilowanie koryta drogi z wykorzystaniem równiarek i koparek.
Lp. umiejętności
1 Zna sposoby kształtowania trasy, koryta i profilu drogi zależnie od rodzaju nawierzchni.
2 Przygotowuje zgodnie z dokumentacją techniczną koryto drogi pod wszelkiego rodzaju nawierzchnie z wykorzystaniem równiarek i koparek.
3 Wyznacza profil, krawędzi , spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni na podstawie dokumentacji.
4 Korzysta z różnych źródeł informacji (normy, instrukcje, receptury, przepisy, wymagania techniczne ), przy wykonywaniu zadań zawodowych.

Zadanie zawodowe: A-4:
Przygotowanie i rozprowadzenie podsypki, układanie i wykańczanie nawierzchni betonowych i asfaltobetonowych z wykorzystaniem betonowni i otaczarki .
Lp. umiejętności
1 Posługuje się recepturami dotyczącymi sposobu wykonania mas na nawierzchnię.
2 Przygotowuje materiał do wykonywania nawierzchni, dokonuje obróbki materiałów, sporządza masy bitumiczne zgodnie z recepturą lub instrukcją producenta.
3 Prawidłowo i bezpiecznie obsługuje maszyny i urządzenia do wykonywania mas betonowych i bitumicznych.
4 Wykonuje podbudowy pod nawierzchnie.
5 Przestrzega parametrów technicznych pracy otaczarki i betonowni.

Zadanie zawodowe: A-5:
Układanie masy na przygotowanym podłożu za pomocą rozściełacza.
Lp. umiejętności
1 Wykonuje pomiary i ustawienia osprzętu w zakresie niezbędnym do wykonania robót.
2 Wykonuje podbudowy warstw pod nawierzchnie bitumiczne i betonowe za pomocą rozściełacza.
3 Wykonuje zagęszczanie i wykańczanie nawierzchni drogowej za pomocą rozściełacza.
4 Wykonuje nawierzchnie betonowe i asfaltobetonowe zgodnie z przepisami bhp, ppoż,. i ochrony środowiska z wykorzystaniem rozściełacza.
5 Wykonuje naprawy i konserwację nawierzchni bitumicznych i betonowych.

Zadanie zawodowe: A-6:
Malowanie nawierzchni za pomocą samojezdnych malowarek znaków.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się projektem w zakresie odczytywania sposobu oznakowania poziomego.
2 Przygotowuje materiały do malowania i oznakowania nawierzchni oraz sprawdza jakość materiałów.
3 Prawidłowo i bezpiecznie posługuje się narzędziami oraz obsługuje maszynę do malowania nawierzchni.
4 Wykonuje pomiary w zakresie niezbędnym do wykonania robót.
5 Ustawia parametry pracy malowarki.

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie remontów dróg z wykorzystaniem frezarek, skrapiarek, remonterów, recyklerów, repaverów i remixerów.
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje materiały do wykonywania remontów nawierzchni.
2 Identyfikuje spękania i inne uszkodzenia powierzchniowe.
3 Prawidłowo i bezpiecznie obsługuje frezarki, skrapiarki, remontery i recyklery.
4 Szybko reaguje na dostrzeżone nieprawidłowości w przebiegu procesu robót i uczestniczy w ich likwidacji.
5 Ustawia samodzielnie parametry pracy frezarki, skrapiarki, remonterów, recyklerów, repaverów i remixerów.

Zadanie zawodowe: A-8:
Współpraca z laboratorium w zakresie realizacji receptury mas betonowych i bitumicznych.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się recepturą w zakresie odczytywania ilości i jakości materiałów potrzebnych do produkcji.
2 Rozpoznaje materiały do wykonania mas betonowych i astaltobetonowych.
3 Korzysta ze źródeł informacji (normy, instrukcje, przepisy wymagania techniczne) przydatnych do realizacji receptury mas betonowych i bitumicznych.
4 Przewiduje efekty nieprzestrzegania zalecanych receptur.
5 Wykonuje i dostarcza do laboratorium próbki mas betonowych i bitumicznych.

Zadanie zawodowe: B-1:
Pobieranie i rozliczanie paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych i codzienna obsługa techniczna.
Lp. umiejętności
1 Tankuje paliwo zgodnie z zasadami p.poż.
2 Rozlicza zużyte materiały pędne i smary wg obowiązujących norm.
3 Wykonuje codzienną obsługę techniczną maszyn.
4 Wykonuje obsługę magazynową maszyn sezonowo wyłączonych z eksploatacji.

Zadanie zawodowe: B-2:
Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnych oraz rozliczanie wykonywanych robót.
Lp. umiejętności
1 Prowadzi dzienny raport pracy.
2 Dokonuje prostych obmiarów robót.
3 Prowadzi dzienne rozliczenie czasu pracy własnej i maszyny.
4 Oblicza zużyty do produkcji materiał.

Zadanie zawodowe: B-3:
Zabezpieczenie frontu robót zgodnie z zarządzeniami, przepisami bhp, ergonomii, p.poz, i zasadami ochrony środowiska.
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowisko pracy do robót drogowych zgodnie z wymogami bhp, ppoż ,i ochrony środowiska.
2 Dobiera materiały do wykonania określonych robót. ,oblicza potrzebne ilości i sporządza zapotrzebowanie na materiały.
3 Dobiera odpowiednią odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej do wykonania robót.

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z zespołem roboczym, kierownikiem budowy oraz ze służbami BHP.
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się ze współpracownikami w zespole roboczym.
2 Współpracuje z kierownictwem, przedstawicielami nadzoru oraz służbami bhp.
3 Stosuje się do przepisów prawa pracy, korzysta z praw i wypełnia obowiązki pracownicze.
4 Stosuje procedury udzielania pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach .

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena jakości materiałów i poprawności wykonanej przez siebie pracy .
Lp. umiejętności
1 Dokonuje oceny jakości i prawidłowości wykonanych prac.
2 Ocenia przydatność dostarczonych materiałów.
3 Stosuje normy i zasady technologiczne.
4 Dokonuje kontroli międzyoperacyjnej w czasie procesu technologicznego.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Podzielność uwagi.
2 Rozumowanie logiczne
3 Spostrzegawczość
4 Uzdolnienia techniczne
5 Wyobraźnia przestrzenna.
6 Zdolności manualne.
7 Zdolność koncentracji uwagi.
Cechy osobowości
1 Cierpliwość.
2 Dokładność.
3 Odpowiedzialność i zdyscyplinowanie.
4 Samodzielność.
5 Samokontrola.
6 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
7 Umiejętność pracy w trudnych warunkach.
8 Umiejętność współdziałania.
9 Wytrwałość i cierpliwość.
10 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek.
11 Zdolność szybkiego podejmowania decyzji.
12 Zrównoważenie emocjonalne.
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Ostrość wzroku.
3 Rozróżnianie barw.
4 Spostrzegawczość.
5 Szybki refleks.
6 Widzenie o zmroku
7 Zręczność rąk.