Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Monter instalacji gazowych

Kod zawodu: 713602
Data modyfikacji: 2010-06-15 12:54:04

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie przyłączy gazowych oraz montowanie szafek gazowych i punktów redukcyjno-pomiarowych
A-2 Wykonywanie prostych prac pomocniczych (budowlanych i ślusarskich) związanych z wykonywaniem instalacji gazowych
A-3 Trasowanie przebiegu przewodów gazowych oraz miejsca usytuowania elementów instalacji gazowych na podstawie dokumentacji technicznej
A-4 Wykonywanie instalacji gazowych z rur stalowych łączonych metodą spawania gazowego
A-5 Wykonywanie instalacji gazowych z rur miedzianych łączonych poprzez lutowanie
A-6 Instalowanie odbiorników gazowych oraz łączenie ich z przewodami gazowymi, c.o i wodociągowymi
A-7 Wykonywanie odprowadzania spalin z urządzeń gazowych oraz wentylacji pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia gazowe
A-8 Instalowanie armatury oraz urządzeń zabezpieczających, regulacyjnych i sterowniczych w instalacjach gazowych
A-9 Uruchamianie oraz wykonywanie rozruchu i regulacji instalacji i urządzeń na różne rodzaje gazu
A-10 Wykonywanie izolacji termicznych i antykorozyjnych oraz oznaczeń elementów instalacji i przyłączy gazowych
A-11 Wykonywanie prac konserwatorskich i naprawczych instalacji, przyłączy i urządzeń gazowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania i konserwacji instalacji i przyłączy gazowych
B-2 Dobór materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonania i konserwacji instalacji i przyłączy gazowych oraz rozliczanie wykonanej pracy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracowanie z wykonawcami w innych branżach występujących podczas wykonywania i konserwacji instalacji i przyłączy gazowych
C-2 Przygotowanie i prowadzenia działań formalno-prawnych i marketingowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (kontakty z klientem-inwestorem, ZUS, US, itp.)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wykonywanie próby szczelności i przeprowadzanie odbiorów instalacji i przyłączy gazowych
D-2 Sprawdzanie stanu technicznego nowowykonanych i istniejących instalacji i przyłączy gazowych