Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Monter instalacji gazowych

Kod zawodu: 713602

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie przyłączy gazowych oraz montowanie szafek gazowych i punktów redukcyjno-pomiarowych
A-2 Wykonywanie prostych prac pomocniczych (budowlanych i ślusarskich) związanych z wykonywaniem instalacji gazowych
A-3 Trasowanie przebiegu przewodów gazowych oraz miejsca usytuowania elementów instalacji gazowych na podstawie dokumentacji technicznej
A-4 Wykonywanie instalacji gazowych z rur stalowych łączonych metodą spawania gazowego
A-5 Wykonywanie instalacji gazowych z rur miedzianych łączonych poprzez lutowanie
A-6 Instalowanie odbiorników gazowych oraz łączenie ich z przewodami gazowymi, c.o i wodociągowymi
A-7 Wykonywanie odprowadzania spalin z urządzeń gazowych oraz wentylacji pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia gazowe
A-8 Instalowanie armatury oraz urządzeń zabezpieczających, regulacyjnych i sterowniczych w instalacjach gazowych
A-9 Uruchamianie oraz wykonywanie rozruchu i regulacji instalacji i urządzeń na różne rodzaje gazu
A-10 Wykonywanie izolacji termicznych i antykorozyjnych oraz oznaczeń elementów instalacji i przyłączy gazowych
A-11 Wykonywanie prac konserwatorskich i naprawczych instalacji, przyłączy i urządzeń gazowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania i konserwacji instalacji i przyłączy gazowych
B-2 Dobór materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonania i konserwacji instalacji i przyłączy gazowych oraz rozliczanie wykonanej pracy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracowanie z wykonawcami w innych branżach występujących podczas wykonywania i konserwacji instalacji i przyłączy gazowych
C-2 Przygotowanie i prowadzenia działań formalno-prawnych i marketingowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (kontakty z klientem-inwestorem, ZUS, US, itp.)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wykonywanie próby szczelności i przeprowadzanie odbiorów instalacji i przyłączy gazowych
D-2 Sprawdzanie stanu technicznego nowowykonanych i istniejących instalacji i przyłączy gazowych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie przyłączy gazowych oraz montowanie szafek gazowych i punktów redukcyjno-pomiarowych
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy i Polskie Normy dotyczące instalacji i przyłączy gazowych
2 Przestrzega przepisy bhp, p.poż.i ochrony środowiska przy wykonywaniu instalacji i przyłączy gazowych
3 Interpretuje zapisy w dokumentacji technicznej
4 Posługuje się specjalistyczną terminologią związaną z wykonaniem przyłączy gazowych
5 Dobiera i użytkuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania przyłączy gazowych
6 Wykonuje roboty ziemne przy montażu przyłączy gazowych
7 Wykonuje przyłącza gazowe różnymi technologiami
8 Wykonuje połączenia przyłączy z siecią gazową
9 Wykonuje połączenia rurociągów stalowych i PE
10 Wykonuje skrzyżowania gazociągów z innym uzbrojeniem terenu
11 Oznacza trasy przyłącza gazowego
12 Montuje szafki gazowe
13 Instaluje i demontuje gazomierze i reduktory ciśnienia gazu
14 Instaluje i demontuje zbiorniki na gaz płynny
15 Ocenia jakość wykonanych połączeń zgrzewanych i spawanych

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie prostych prac pomocniczych (budowlanych i ślusarskich) związanych z wykonywaniem instalacji gazowych
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy i Polskie Normy dotyczące instalacji gazowych
2 Przestrzega przepisy bhp, p.poż. i ochrony środowiska przy wykonywaniu instalacji gazowych
3 Interpretuje zapisy w dokumentacji technicznej
4 Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania prostych robót budowlanych i ślusarskich związanych z wykonywaniem instalacji gazowych
5 Wykonuje proste roboty budowlane związane z montażem instalacji gazowych
6 Wykonuje przejścia instalacji gazowej przez przegrody budowlane-montuje rury ochronne

Zadanie zawodowe: A-3:
Trasowanie przebiegu przewodów gazowych oraz miejsca usytuowania elementów instalacji gazowych na podstawie dokumentacji technicznej
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy i Polskie Normy dotyczące instalacji gazowych
2 Przestrzega przepisy bhp, p.poż. i ochrony środowiska przy wykonywaniu instalacji gazowych
3 Interpretuje zapisy w dokumentacji technicznej
4 Posługuje się specjalistyczną terminologią związaną z wykonaniem instalacji gazowych
5 Dobiera narzędzia i sprzęt do trasowania
6 Trasuje instalacje gazowe
7 Wyznacza miejsca instalowania urządzeń gazowych

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie instalacji gazowych z rur stalowych łączonych metodą spawania gazowego
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy i Polskie Normy dotyczące instalacji gazowych
2 Przestrzega przepisy bhp, p.poż. i ochrony środowiska przy wykonywaniu instalacji gazowych
3 Interpretuje zapisy w dokumentacji technicznej
4 Rozpoznaje obiekty budowlane, elementy budynku i instalacje budowlane
5 Rozpoznaje elementy instalacji gazowych
6 Posługuje się specjalistyczną terminologią związaną z wykonaniem instalacji gazowych
7 Prowadzi i mocuje przewody instalacji gazowych
8 Dobiera i użytkuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania instalacji gazowych z rur stalowych łączonych metodą spawania gazowego
9 Wykonuje połączenia spawane metodą spawania gazowego
10 Wykonuje instalacje gazowe z rur stalowych
11 Wykonuje połączenia przewodów stalowych z przewodami wykonanymi z innych materiałów
12 Ocenia jakość wykonanych połączeń spawanych
13 Demontuje instalacje gazowe

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie instalacji gazowych z rur miedzianych łączonych poprzez lutowanie
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy i Polskie Normy dotyczące instalacji gazowych
2 Przestrzega przepisy bhp, p.poż. i ochrony środowiska przy wykonywaniu instalacji gazowych
3 Interpretuje zapisy w dokumentacji technicznej
4 Rozpoznaje obiekty budowlane, elementy budynku i instalacje budowlane
5 Rozpoznaje elementy instalacji gazowych
6 Posługuje się specjalistyczną terminologią związaną z wykonaniem instalacji gazowych
7 Prowadzi i mocuje przewody instalacji gazowych
8 Dobiera i użytkuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania instalacji gazowych z rur miedzianych łączonych przez lutowanie
9 Wykonuje połączenia lutowane
10 Wykonuje instalacje gazowe z rur miedzianych
11 Wykonuje połączenia przewodów miedzianych z przewodami wykonanymi z innych materiałów
12 Wykonuje kompensacje wydłużeń rur miedzianych
13 Ocenia jakość wykonanych połączeń lutowanych
14 Demontuje instalacje gazowe

Zadanie zawodowe: A-6:
Instalowanie odbiorników gazowych oraz łączenie ich z przewodami gazowymi, c.o i wodociągowymi
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy i Polskie Normy dotyczące instalacji gazowych
2 Przestrzega przepisy bhp, p.poż. i ochrony środowiska przy wykonywaniu instalacji gazowych
3 Interpretuje zapisy w dokumentacji technicznej
4 Posługuje się specjalistyczną terminologią związaną z wykonaniem instalacji gazowych
5 Dobiera narzędzia i sprzęt do instalowania odbiorników gazowych
6 Instaluje urządzenia gazowe
7 Wykonuje połączenia urządzeń gazowych z przewodami gazowymi, c.o i wodociągowymi
8 Ocenia jakość wykonanych połączeń skręcanych
9 Demontuje instalacje i rządzenia gazowe

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie odprowadzania spalin z urządzeń gazowych oraz wentylacji pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia gazowe
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy i Polskie Normy dotyczące instalacji gazowych
2 Przestrzega przepisy bhp, p.poż. i ochrony środowiska przy wykonywaniu odprowadzania spalin oraz wentylacji pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia gazowe
3 Interpretuje zapisy w dokumentacji technicznej
4 Posługuje się specjalistyczną terminologią związaną z wykonaniem instalacji gazowych
5 Dobiera materiały i narzędzia do wykonania odprowadzania spalin z urządzeń gazowych oraz wentylacji pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia gazowe
6 Instaluje i demontuje urządzenia regulujące ciąg kominowy
7 Wykonuje i demontuje odprowadzania spalin z urządzeń gazowych
8 Wykonuje wentylację pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia gazowe

Zadanie zawodowe: A-8:
Instalowanie armatury oraz urządzeń zabezpieczających, regulacyjnych i sterowniczych w instalacjach gazowych
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy i Polskie Normy dotyczące instalacji gazowych
2 Przestrzega przepisy bhp, p.poż. i ochrony środowiska przy wykonywaniu instalacji gazowych
3 Interpretuje zapisy w dokumentacji technicznej
4 Posługuje się specjalistyczną terminologią związaną z wykonaniem instalacji gazowych
5 Dobiera materiały i narzędzia do instalowania armatury oraz urządzeń zabezpieczających, regulacyjnych i sterowniczych w instalacjach gazowych
6 Montuj armaturę w instalacjach gazowych
7 Instaluje urządzenia zabezpieczające, regulacyjne i sterownicze w instalacjach gazowych
8 Wykonuje połączenia skręcane w instalacjach gazowych
9 Ocenia jakość wykonanych połączeń skręcanych
10 Demontuje instalację gazowej

Zadanie zawodowe: A-9:
Uruchamianie oraz wykonywanie rozruchu i regulacji instalacji i urządzeń na różne rodzaje gazu
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy i Polskie Normy dotyczące instalacji gazowych
2 Przestrzega przepisy bhp, p.poż. i ochrony środowiska przy wykonywaniu instalacji gazowych
3 Interpretuje zapisy w dokumentacji technicznej
4 Posługuje się specjalistyczną terminologią związaną z wykonaniem instalacji gazowych
5 Dobiera materiały i narzędzia do wykonania rozruchu i regulacji instalacji i urządzeń gazowych
6 Odpowietrza i napełnia instalacje gazowe
7 Uruchamia instalacje gazowe
8 Uruchamia i wykonuje rozruch urządzeń gazowych
9 Reguluje palniki i urządzenia gazowe
10 Przystosowuje urządzenia gazowe do zasilania innym rodzajem gazu

Zadanie zawodowe: A-10:
Wykonywanie izolacji termicznych i antykorozyjnych oraz oznaczeń elementów instalacji i przyłączy gazowych
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy i Polskie Normy dotyczące instalacji i przyłączy gazowych
2 Przestrzega przepisy bhp, p.poż. i ochrony środowiska przy wykonywaniu instalacji i przyłączy gazowych
3 Interpretuje zapisy w dokumentacji technicznej
4 Dobiera materiały i narzędzia do wykonania izolacji termicznych i antykorozyjnych instalacji i przyłączy gazowych
5 Czyści powierzchnie rur stalowych
6 Odtłuszcza powierzchnie rur stalowych
7 Maluje rury stalowe
8 Wykonuje i demontuje izolacje termiczne przyłączy i instalacji gazowych
9 Wykonuje oznaczenia elementów instalacji i przyłączy gazowych

Zadanie zawodowe: A-11:
Wykonywanie prac konserwatorskich i naprawczych instalacji, przyłączy i urządzeń gazowych
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy i Polskie Normy dotyczące instalacji i przyłączy gazowych
2 Przestrzega przepisy bhp, p.poż. i ochrony środowiska przy wykonywaniu instalacji i przyłączy gazowych
3 Posługuje się specjalistyczną terminologią związaną z wykonaniem instalacji gazowych
4 Dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania prac konserwatorskich i naprawczych instalacji, przyłączy i urządzeń gazowych
5 Diagnozuje przyczyny i miejsca uszkodzeń instalacji i przyłączy gazowych
6 Obsługuje urządzenia gazowe i specjalistyczne urządzenia zabezpieczające, regulacyjne i sterownicze stosowane w instalacjach gazowych
7 Wykonuje przeglądy instalacji i przyłączy gazowych
8 Wykonuje naprawy instalacji i przyłączy gazowych
9 Wykonuje konserwacje instalacji i przyłączy gazowych
10 Usuwa gaz z instalacji
11 Wymienia elementy instalacji gazowych
12 Przystosowuje urządzenia gazowe do zasilania innym rodzajem gazu
13 Oczyszcza dyszy w urządzeniach gazowych
14 Kontroluje proces spalania gazu w urządzeniach gazowych
15 Posługuje się urządzeniami do wykrywania nieszczelności instalacji gazowych oraz obecności gazu w pomieszczeniach
16 Demontuje instalacje gazowe

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania i konserwacji instalacji i przyłączy gazowych
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy i Polskie Normy dotyczące instalacji i przyłączy gazowych
2 Przestrzega przepisy bhp, p.poż. i ochrony środowiska przy wykonywaniu instalacji i przyłączy gazowych
3 Posługuje się specjalistyczną terminologią związaną z wykonaniem instalacji gazowych
4 Organizuje stanowiska pracy do wykonywania i konserwacji instalacji i przyłączy gazowych
5 Magazynuje, składuje i transportuje materiały budowlane
6 Planuje kolejność robót przy wykonywaniu instalacji i przyłączy gazowych

Zadanie zawodowe: B-2:
Dobór materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonania i konserwacji instalacji i przyłączy gazowych oraz rozliczanie wykonanej pracy
Lp. umiejętności
1 Obsługuje komputer i posługuje się edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym
2 Interpretuje zapisy w dokumentacji technicznej
3 Posługuje się specjalistyczną terminologią związaną z wykonaniem instalacji gazowych
4 Dobiera narzędzia i sprzęt stosowany przy wykonywaniu i konserwacji instalacji oraz przyłączy gazowych
5 Dobiera materiały stosowane do wykonania i konserwacji instalacji oraz przyłączy gazowych
6 Sporządza zapotrzebowanie materiałowe
7 Rozlicza robociznę, materiały i sprzęt

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpracowanie z wykonawcami w innych branżach występujących podczas wykonywania i konserwacji instalacji i przyłączy gazowych
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy bhp, p.poż. i ochrony środowiska przy wykonywaniu instalacji i przyłączy gazowych
2 Interpretuje zapisy w dokumentacji technicznej
3 Rozpoznaje rodzaje obiektów budowlanych, elementów budynku i instalacji budowlanych
4 Realizuje przebieg procesu inwestycyjnego
5 Współpracuje z wykonawcami w innych branżach występujących podczas wykonywania i konserwacji instalacji i przyłączy gazowych

Zadanie zawodowe: C-2:
Przygotowanie i prowadzenia działań formalno-prawnych i marketingowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (kontakty z klientem-inwestorem, ZUS, US, itp.)
Lp. umiejętności
1 Obsługuje komputer i posługuje się edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym
2 Organizuje i zarządza pracą własnej firmy
3 Stosuje prawo pracy, prawo podatkowego oraz przepisy regulujące podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej
4 Wykonuje rozliczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
5 Kieruje zasobami ludzkimi własnej firmy
6 Przeprowadzi rozmowy i rozpoznaje oczekiwania klienta
7 Przyjmuje zlecenia i prowadzi sprawy formalno-prawne z tym związane

Zadanie zawodowe: D-1:
Wykonywanie próby szczelności i przeprowadzanie odbiorów instalacji i przyłączy gazowych
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy i Polskie Normy dotyczące instalacji i przyłączy gazowych
2 Przestrzega przepisy bhp, p.poż. i ochrony środowiska przy wykonywaniu instalacji i przyłączy gazowych
3 Posługuje się specjalistyczną terminologią związaną z wykonaniem instalacji gazowych
4 Dobiera narzędzia i sprzęt do przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowych
5 Wykonuje próbę szczelności instalacji i przyłączy gazowych
6 Przeprowadza odbiory instalacji i przyłączy gazowych

Zadanie zawodowe: D-2:
Sprawdzanie stanu technicznego nowowykonanych i istniejących instalacji i przyłączy gazowych
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy i Polskie Normy dotyczące instalacji i przyłączy gazowych
2 Przestrzega przepisy bhp, p.poż. i ochrony środowiska przy wykonywaniu instalacji i przyłączy gazowych
3 Posługuje się specjalistyczną terminologią związaną z wykonaniem instalacji gazowych
4 Dobiera narzędzia i sprzęt do sprawdzania stanu technicznego nowowykonanych i istniejących instalacji i przyłączy gazowych
5 Przeprowadza okresowe kontrole stanu instalacji gazowych
6 Diagnozuje przyczyny i miejsca uszkodzeń instalacji i przyłączy gazowych
7 Posługuje się urządzeniami do wykrywania nieszczelności instalacji gazowych oraz obecności gazu w pomieszczeniach
8 Interpretuje wskazania urządzeń kontrolnych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
2 Rozumowanie logiczne
3 Uzdolnienia rachunkowe
4 Uzdolnienia techniczne
5 Wyobraźnia przestrzenna
6 Zdolności organizacyjne
7 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Dokładność i estetyka
2 Gotowość do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych
3 Inicjatywność
4 Niezależność
5 Odporność emocjonalna
6 Odpowiedzialność
7 Samodzielność
8 Samokontrola
9 Skuteczność
10 Systematyczność
11 Umiejętności kierownicze
12 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
13 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
14 Umiejętność podporządkowania się
15 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
16 Umiejętność współdziałania
17 Wytrwałość i cierpliwość
18 Zaangażowanie
19 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość wzroku
4 Powonienie
5 Rozpoznawanie barw
6 Spostrzegawczość
7 Widzenie stereoskopowe
8 Zręczność rąk