Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Monter wyrobów z tworzyw sztucznych

Kod zawodu: 828403

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie elementów z tworzyw sztucznych do montażu.
A-2 Łączenie elementów z tworzyw sztucznych w prefabrykaty lub gotowe wyroby zgodnie z dokumentacją techniczną.
A-3 Skompletowanie i przygotowanie zmontowanych prefabrykatów do dalszego montażu u dostawcy.
A-4 Opracowanie i wyposażenie częściowego wyrobu w instrukcje do dalszego montażu.
A-5 Utrzymanie w dobrym stanie technicznym maszyn i przyrządów wykorzystywanych w montażu.
A-6 Demontowanie, konserwowanie, naprawianie i modernizowanie wyrobów.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy na swoim stanowisku montażowym celem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i sprawnego wykonywania zadań zawodowych.
B-2 Organizowanie montażu wyrobów zgodnie z dokumentacją techniczną.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole monterskim.
C-2 Współpraca z przełożonymi celem wykonania prac montażowych.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości elementów przeznaczonych do montażu.
D-2 Kontrolowanie jakości montażu.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowanie elementów z tworzyw sztucznych do montażu.
Lp. umiejętności
1 Planuje kolejność czynności koniecznych do przygotowania elementów do montażu.
2 Korzysta z narzędzi pomiarowych (taśmy miernicze, suwmiarki, mikrometry, kątowniki, szczelinomierze i in.).
3 Korzysta z wzorca kolorów.
4 Rozpoznaje wady elementów i określa ich wpływ na jakość wyrobu.
5 Dobiera metody czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych.
6 Czyści powierzchnie elementów z tworzyw sztucznych.
7 Usuwa nadlewy i wypływki z elementów wytwarzanych metodą wtrysku.
8 Przygotowuje i dopasowuje powierzchnie do klejenia (oczyszczanie, odtłuszczanie).
9 Dobiera narzędzia do wykonania niezbędnych prac.
10 Zabezpiecza elementy do montażu przed działaniem czynników zewnętrznych.
11 Ocenia stan zapasów części i elementów potrzebnych do montażu.
12 Ocenia ilość i rodzaj potrzebnych elementów posługując się dokumentacja techniczną.
13 Kompletuje części do zmontowania określonego wyrobu.

Zadanie zawodowe: A-2:
Łączenie elementów z tworzyw sztucznych w prefabrykaty lub gotowe wyroby zgodnie z dokumentacją techniczną.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się rysunkami warsztatowymi do wykonania połączeń.
2 Czyta ze zrozumieniem instrukcje i opisy.
3 Rozróżnia łączniki i inne elementy z tworzyw sztucznych
4 Potrafi dopasować elementy za pomocą zaczepów lub zatrzasków wykonanych w elementach łączonych.
5 Planuje montaż.
6 Dobiera metodę wykonywania prac monterskich.
7 Dobiera odpowiednie narzędzia, sprzęt i maszyny do montażu.
8 Posługuje się podstawowymi narzędziami monterskimi (wkrętaki, klucze, szczypce, nożyce)
9 Stosuje ręczną obróbkę tworzyw sztucznych (oklejanie, skręcanie, wyginanie).
10 Posługuje się narzędziami specjalistycznymi i mechanicznymi jak wiertarka, zgrzewarka do tworzyw sztucznych, prasa mechaniczna lub hydrauliczna, automaty do montażu.
11 Stosuje techniki nitowania, zgrzewania, klejenia elementów z tworzyw sztucznych.
12 Posługuje się narzędziami klejarskimi.
13 Sprawdza szczelność połączeń.
14 Obsługuje zmechanizowane linie produkcyjne.

Zadanie zawodowe: A-3:
Skompletowanie i przygotowanie zmontowanych prefabrykatów do dalszego montażu u dostawcy.
Lp. umiejętności
1 Kompletuje i konfekcjonuje prefabrykaty przeznaczone do dalszego montażu u nabywcy.
2 Sprawdza dopasowanie prefabrykatów do dalszego montażu.
3 Rozpoznaje wady prefabrykatów i określa ich wpływ na jakość wyrobu.
4 Czyści powierzchnie prefabrykatów.
5 Oczyszcza zawory złączne prefabrykatów, usuwa nadlewy i wypływki po montażu.

Zadanie zawodowe: A-4:
Opracowanie i wyposażenie częściowego wyrobu w instrukcje do dalszego montażu.
Lp. umiejętności
1 Przekazuje informacje na piśmie w sposób zwięzły i zrozumiały.
2 Sporządza szkice wyrobów.
3 Odczytuje i stosuje uproszczenia rysunkowe.
4 Graficznie przedstawia sposoby montażu gotowego wyrobu ze składowych elementów.
5 Posługuje się technikami komputerowymi przy opracowywaniu instrukcji montażu.
6 Opracowuje łatwe i szybkie metody kolejnych etapów montażu.

Zadanie zawodowe: A-5:
Utrzymanie w dobrym stanie technicznym maszyn i przyrządów wykorzystywanych w montażu.
Lp. umiejętności
1 Dokonuje przeglądu podstawowych narzędzi monterskich.
2 Czyści i konserwuje podstawowe narzędzia monterskie.
3 Wykonuje roboty naprawcze podstawowych elementów urządzeń.
4 Sprawdza prawidłowość stosowania narzędzi monterskich.
5 Rozpoznaje i sygnalizuje nieprawidłowości w pracy maszyn i urządzeń mechanicznych.
6 Organizuje naprawę maszyn i urządzeń mechanicznych.
7 Zabezpiecza teren w miejscu wykonywania robót.

Zadanie zawodowe: A-6:
Demontowanie, konserwowanie, naprawianie i modernizowanie wyrobów.
Lp. umiejętności
1 Określa rodzaj i wielkość uszkodzeń.
2 Demontuje uszkodzony element.
3 Posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą gotowego wyrobu.
4 Wykonuje prace naprawcze i konserwacyjne
5 Dobiera materiały do wykonania robót naprawczych
6 Modernizuje sposób montażu.

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy na swoim stanowisku montażowym celem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i sprawnego wykonywania zadań zawodowych.
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje stanowisko pracy odpowiednio do wymagań montażu.
2 Dobiera i sprawdza materiały i sprzęt do wykonania montażu.
3 Rozmieszcza na stanowisku pracy podstawowe materiały i narzędzia oraz sprzęt do wykonania montażu.
4 Stosuje zasady bezpiecznej pracy, ochrony ppoż i ochrony środowiska.
5 Sprawdza stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu monterskiego.
6 Utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy
7 Dobiera odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej
8 Udziela pierwszej pomocy

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie montażu wyrobów zgodnie z dokumentacją techniczną.
Lp. umiejętności
1 Ustala zakres robót montażowych.
2 Ustala kolejność montowania poszczególnych elementów oraz czynności montażowych.
3 Sporządza wykaz i zamawia surowce, materiały, sprzęt i narzędzia konieczne do montażu
4 Ustala optymalną metodę montażu
5 Nadzoruje stan narzędzi potrzebnych do prac montażowych.

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca w zespole monterskim.
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady współżycia społecznego
2 Wykonuje swoje obowiązki.
3 Stosuje zasady pracy zespołowej

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z przełożonymi celem wykonania prac montażowych.
Lp. umiejętności
1 Podporządkowuje się poleceniom przełożonych
2 Ustala zakres prac montażowych na własnym stanowisku.
3 Dobiera materiały i sprzęt odpowiedni do wykonania prac montażowych.

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie jakości elementów przeznaczonych do montażu.
Lp. umiejętności
1 Sprawdza ilość elementów stosowanych w montażu.
2 Sprawdza prawidłowość dopasowania zmontowanego wyrobu.
3 Bezpiecznie magazynuje elementy przeznaczone do montażu.
4 Zgłasza wady i usterki w montażu.

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie jakości montażu.
Lp. umiejętności
1 Sprawdza zgodność wykonania montażu z dokumentacją techniczną
2 Kontroluje jakość wykorzystywanych materiałów
3 Kontroluje stan technicznych narzędzi, urządzeń i maszyn monterskich.
4 Kontroluje jakość wykonanych połączeń
5 Kontroluje jakość zmontowanego produktu
6 Sprawdza prawidłowość zmontowania wyrobu
7 Zgłasza wady i usterki.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Logiczne rozumowania
4 Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie
5 Podzielność uwagi
6 Uzdolnienia techniczne
7 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
3 Odpowiedzialność
4 Samodzielność
5 Samokontrola
6 Umiejętność podejmowania trafnych decyzji
7 Umiejętność współdziałania
8 Wytrwałość i cierpliwość
9 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe
2 Koordynacja wzrokowa- ruchowa
3 Ostrość słuchu
4 Powonienie.
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Szybki refleks
8 Zmysł równowagi
9 Zręczność rąk
10 Zręczność kończyn dolnych