Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Technik geodeta

Kod zawodu: 311104
Data modyfikacji: 2010-06-16 11:00:23

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Zakładanie szczegółowych i pomiarowych osnów geodezyjnych –(poziomych i pionowych) oraz osnów grawimetrycznych i magnetycznych – z wykorzystaniem metod tradycyjnych oraz GPS
A-2 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych w celu opracowania map
A-3 Opracowywanie map wielko i średnioskalowych oraz map numerycznych, z wykorzystaniem różnych metod i narzędzi, w tym metod fotogrametrycznych oraz informatycznych narzędzi programowych i sprzętowych
A-4 Inwentaryzowanie obiektów zagospodarowania terenu, sieci podziemnego uzbrojenia terenu, zabytków - z wykorzystaniem metod pomiaru bezpośredniego oraz fotogrametrycznych
A-5 Geodezyjne opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego
A-6 Geodezyjna obsługa budowy wysokich budynków, budowli i zakładów przemysłowych oraz opracowywanie projektów technicznych i planów realizacyjnych obiektów budowlanych
A-7 Wykonywanie geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych
A-8 Zakładanie, aktualizacja, modernizacja i prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
A-9 Wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
A-10 Scalenie i wymiana gruntów rolnych i leśnych
A-11 Pozyskiwanie danych, przetwarzanie danych i obsługa systemów informacji o terenie
A-12 Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z wykorzystaniem narzędzi systemów informacji o terenie
A-13 Obsługa administracyjna ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie prac geodezyjnych
B-2 Organizacja i prowadzenie własnej firmy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie pracą podległych pracowników przy wykonywaniu prac geodezyjnych
C-2 Współpraca z klientami, kontrahentami, urzędami i instytucjami w zakresie wykonywanych prac
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola i ocena jakości wykonywanych prac geodezyjnych