Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Technik geodeta

Kod zawodu: 311104

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Zakładanie szczegółowych i pomiarowych osnów geodezyjnych –(poziomych i pionowych) oraz osnów grawimetrycznych i magnetycznych – z wykorzystaniem metod tradycyjnych oraz GPS
A-2 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych w celu opracowania map
A-3 Opracowywanie map wielko i średnioskalowych oraz map numerycznych, z wykorzystaniem różnych metod i narzędzi, w tym metod fotogrametrycznych oraz informatycznych narzędzi programowych i sprzętowych
A-4 Inwentaryzowanie obiektów zagospodarowania terenu, sieci podziemnego uzbrojenia terenu, zabytków - z wykorzystaniem metod pomiaru bezpośredniego oraz fotogrametrycznych
A-5 Geodezyjne opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego
A-6 Geodezyjna obsługa budowy wysokich budynków, budowli i zakładów przemysłowych oraz opracowywanie projektów technicznych i planów realizacyjnych obiektów budowlanych
A-7 Wykonywanie geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych
A-8 Zakładanie, aktualizacja, modernizacja i prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
A-9 Wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
A-10 Scalenie i wymiana gruntów rolnych i leśnych
A-11 Pozyskiwanie danych, przetwarzanie danych i obsługa systemów informacji o terenie
A-12 Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z wykorzystaniem narzędzi systemów informacji o terenie
A-13 Obsługa administracyjna ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie prac geodezyjnych
B-2 Organizacja i prowadzenie własnej firmy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie pracą podległych pracowników przy wykonywaniu prac geodezyjnych
C-2 Współpraca z klientami, kontrahentami, urzędami i instytucjami w zakresie wykonywanych prac
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola i ocena jakości wykonywanych prac geodezyjnych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Zakładanie szczegółowych i pomiarowych osnów geodezyjnych –(poziomych i pionowych) oraz osnów grawimetrycznych i magnetycznych – z wykorzystaniem metod tradycyjnych oraz GPS
Lp. umiejętności
1 Odszukuje w terenie punkty osnowy i posługuje się opisem topograficznym
2 Posługuje się instrumentami geodezyjnymi
3 Dokonuje pomiarów geodezyjnych
4 Sporządza projekty osnów geodezyjnych
5 Wykonuje markowanie i stabilizację znaków geodezyjnych oraz sporządza opisy topograficzne położenia tych znaków
6 Dokonuje obliczeń w celu wyrównania osnowy i przeprowadzenia analizy dokładności
7 Przeprowadza analizy i interpretację wyników pomiarów
8 Posługuje się instrukcjami geodezyjnymi
9 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem geodezyjnym
10 Posługuje się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi (skaner, ploter)

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych w celu opracowania map
Lp. umiejętności
1 Odszukuje w terenie punkty osnowy i posługuje się opisem topograficznym
2 Czyta mapy geodezyjne
3 Posługuje się instrumentami geodezyjnymi
4 Dokonuje pomiarów geodezyjnych
5 Posługuje się instrukcjami geodezyjnymi
6 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem geodezyjnym
7 Posługuje się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi (skaner, ploter)

Zadanie zawodowe: A-3:
Opracowywanie map wielko i średnioskalowych oraz map numerycznych, z wykorzystaniem różnych metod i narzędzi, w tym metod fotogrametrycznych oraz informatycznych narzędzi programowych i sprzętowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się narzędziami kreślarskimi
2 Posługuje się przyrządami do kartowania
3 Kreśli mapy zgodnie z zasadami rysunku technicznego
4 Posługuje się instrukcjami geodezyjnymi
5 Obsługuje przyrządy fotogrametryczne
6 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem geodezyjnym
7 Posługuje się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi (skaner, ploter)

Zadanie zawodowe: A-4:
Inwentaryzowanie obiektów zagospodarowania terenu, sieci podziemnego uzbrojenia terenu, zabytków - z wykorzystaniem metod pomiaru bezpośredniego oraz fotogrametrycznych
Lp. umiejętności
1 Odszukuje w terenie punkty osnowy i posługuje się opisem topograficznym
2 Czyta mapy
3 Posługuje się typowymi instrumentami geodezyjnymi
4 Posługuje się wykrywaczami elementów sieci uzbrojenia podziemnego
5 Obsługuje przyrządy fotogrametryczne
6 Dokonuje pomiarów geodezyjnych
7 Stosuje przepisy prawne dotyczące budownictwa
8 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem geodezyjnym
9 Posługuje się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi (skaner, ploter)

Zadanie zawodowe: A-5:
Geodezyjne opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego
Lp. umiejętności
1 Stosuje przyjęte na danym terenie zasady zagospodarowania przestrzennego
2 Określa podstawowe elementy planowania przestrzennego
3 Posługuje się metodami geodezyjnego opracowania szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego
4 Stosuje przepisy prawne dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego
5 Stosuje przepisy prawne związane z ochroną gruntów rolnych i leśnych
6 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem geodezyjnym
7 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem baz danych
8 Posługuje się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi (skaner, ploter)

Zadanie zawodowe: A-6:
Geodezyjna obsługa budowy wysokich budynków, budowli i zakładów przemysłowych oraz opracowywanie projektów technicznych i planów realizacyjnych obiektów budowlanych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje pomiary inwentaryzacyjne w czasie budowy i eksploatacji zakładów przemysłowych
2 Posługuje się instrumentami geodezyjnymi
3 Dokonuje pomiarów geodezyjnych
4 Dokonuje precyzyjnych pomiarów geodezyjnych
5 Opracowuje i wyznacza w terenie geodezyjne plany realizacyjne
6 Opracowuje i wyznacza w terenie projekty obiektów budowlanych
7 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem geodezyjnym
8 Posługuje się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi (skaner, ploter)

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się instrumentami geodezyjnymi
2 Opracowuje i interpretuje wyniki pomiarów
3 Posługuje się instrumentami i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi do wyznaczania przemieszczeń
4 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem geodezyjnym
5 Posługuje się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi (skaner, ploter)

Zadanie zawodowe: A-8:
Zakładanie, aktualizacja, modernizacja i prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
Lp. umiejętności
1 Postępuje zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi zakładania, prowadzenia i aktualizacji ewidencji gruntów
2 Interpretuje dane zawarte w księgach wieczystych i aktach prawnych określających przenoszenie tytułu własności
3 Opracowuje operat ewidencji gruntów i interpretuje dane zawarte w gotowych operatach
4 Prowadzi ewidencję gruntów i budynków
5 Posługuje się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi (skaner, ploter)
6 Posługuje się oprogramowaniem do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
Lp. umiejętności
1 Postępuje zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
2 Interpretuje dane zawarte w księgach wieczystych i aktach prawnych określających przenoszenie tytułu własności
3 Wykonuje operat rozgraniczenia, podziału i scalenia nieruchomości
4 Dokonuje regulacji stanu prawnego nieruchomości
5 Posługuje się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi (skaner, ploter)
6 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem baz danych
7 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem geodezyjnym
8 Posługuje się instrumentami geodezyjnymi

Zadanie zawodowe: A-10:
Scalenie i wymiana gruntów rolnych i leśnych
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawne dotyczące scalenia i wymiany gruntów
2 Określa cel scalenia i wymiany gruntów rolnych i leśnych
3 Wykonuje projekt scalenia
4 Stosuje w praktyce metody szacowania wartości nieruchomości i projektowania działek
5 Posługuje się instrumentami geodezyjnymi
6 Opracowuje i wyznacza w terenie geodezyjne plany realizacyjne
7 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem geodezyjnym
8 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem baz danych
9 Posługuje się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi (skaner, ploter)

Zadanie zawodowe: A-11:
Pozyskiwanie danych, przetwarzanie danych i obsługa systemów informacji o terenie
Lp. umiejętności
1 Wybiera źródła i metody pozyskiwania danych
2 Tworzy bazy danych, w których gromadzone są informacje o terenie
3 Ocenia przydatność materiałów źródłowych
4 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem systemów informacji przestrzennej
5 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem baz danych
6 Posługuje się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi (skaner, ploter)

Zadanie zawodowe: A-12:
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z wykorzystaniem narzędzi systemów informacji o terenie
Lp. umiejętności
1 Wdraża strategie gospodarki gruntami na terenie podległym danemu ośrodkowi
2 Stosuje przepisy prawne dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego
3 Wprowadza, przetwarza i zarządza danymi w geodezyjnych bazach danych
4 Ocenia przydatność materiałów źródłowych
5 Prowadzi ewidencję materiałów kartograficznych (map) i opisowych (operatów) znajdujących się w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
6 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem baz danych
7 Posługuje się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi (skaner, ploter)

Zadanie zawodowe: A-13:
Obsługa administracyjna ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami
Lp. umiejętności
1 Koordynuje gospodarkę gruntami na podległym terenie
2 Prowadzi ewidencję gruntów i budynków
3 Dokonuje wywłaszczeń nieruchomości
4 Udziela informacji w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości
5 Udziela informacji w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami
6 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem baz danych

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i organizowanie prac geodezyjnych
Lp. umiejętności
1 Opracowuje harmonogram prac geodezyjnych
2 Organizuje miejsce realizacji prac geodezyjnych zgodnie z wymogami prawnymi i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
3 Organizuje stanowiska pracy
4 Sporządza dokumentację techniczną wykonywanych prac
5 Sporządza kosztorysy prac geodezyjnych
6 Przydziela zadania poszczególnym członkom zespołu geodezyjnego
7 Wyznacza osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy prac

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizacja i prowadzenie własnej firmy
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje dokumenty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej
2 Prowadzi księgowość firmy
3 Sporządza biznes plan
4 Sporządza deklaracje podatkowe oraz deklaracje do ZUS
5 Podejmuje działania marketingowe
6 Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
7 Wycenia wartość prac geodezyjnych do przetargu
8 Składa ofertę przetargową

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie pracą podległych pracowników przy wykonywaniu prac geodezyjnych
Lp. umiejętności
1 Kieruje pracą zespołów i brygad
2 Udziela wskazówek dotyczących wykonywanych prac
3 Rozlicza pracę ludzi, maszyn, surowców i materiałów
4 Sporządza kosztorysy wykonanych prac geodezyjnych

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z klientami, kontrahentami, urzędami i instytucjami w zakresie wykonywanych prac
Lp. umiejętności
1 Prowadzi negocjacje i zawiera umowy z klientami i kontrahentami
2 Doradza klientom w zakresie rozwiązań technicznych i prawnych przedstawianych problemów „geodezyjnych”
3 Korzysta z usług urzędów prowadzących zasób geodezyjno-kartograficzny
4 Korzysta z usług urzędów prowadzących ewidencję gruntów

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola i ocena jakości wykonywanych prac geodezyjnych
Lp. umiejętności
1 Ocenia przydatność materiałów źródłowych
2 Nadzoruje i kontroluje wykonywane prace geodezyjne
3 Odbiera i ocenia jakość wykonanych prac
4 Przeprowadza samokontrolę wykonanych prac i usuwa błędy
5 Kontroluje stan techniczny instrumentów geodezyjnych
6 Prowadzi dziennik prowadzonych prac


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Łatwość wypowiadania się w mowie lub w piśmie
3 Podzielność uwagi
4 Rozumowanie logiczne
5 Uzdolnienia rachunkowe
7 Wyobraźnia i myślenie twórcze
8 Wyobraźnia przestrzenna
9 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Dobra pamięć
2 Dokładność
3 Podzielność uwagi
4 Samodzielność
5 Samokontrola
6 Umiejętności kierownicze
7 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
8 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
9 Umiejętność postępowania z ludźmi
10 Umiejętność pracy w szybkim tempie
11 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
12 Umiejętność współdziałania
13 Uzdolnienia rachunkowe
14 Uzdolnienia techniczne
15 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
16 Zdolność koncentracji uwagi
17 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Odporność na alergeny
4 Ostrość wzroku
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Widzenie o zmroku
8 Widzenie stereoskopowe
9 Zmysł równowagi