Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Technik usług pocztowych i telekomunikacjnych

Kod zawodu: 4213

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przyjmowanie przesyłek pocztowych krajowych i zagranicznych (przesyłki listowe, listy wartościowe, paczki, przesyłki kurierskie)
A-2 Realizacja usługi ,,przekaz pocztowy” (wpłaty i wypłaty przekazów pocztowych, przekazów ze świadczeniami emerytalno-rentowymi)
A-3 Obsługa masowych płatności (wpłaty na rachunki bankowe, opłaty RTV, rachunki telefoniczne i inne)
A-4 Świadczenie usług umownych na rzecz banków komercyjnych (obsługa obrotu oszczędnościowo – czekowego ) oraz Banku Pocztowego S.A. (obsługa konta giro, kredyty, lokaty i inne)
A-5 Sprzedaż znaczków pocztowych, sprzedaż i skup walut, sprzedaż kart drogowych i innych walorów
A-6 Wydawanie przesyłek pocztowych (przesyłki listowe rejestrowane, listy wartościowe, paczki, przesyłki kurierskie)
A-7 Świadczenie innych usług (przyjmowanie przedpłat na prenumeratę, usługi biurofaksowe)
B Zadania organizacyjne
B-1 Rozliczenie z przyjętych i wydanych przesyłek
B-2 Sporządzanie dokumentów eksploatacyjnych związanych z przyjmowaniem i wydawaniem przesyłek pocztowych
B-3 Prowadzenie dokumentów związanych z usługami finansowymi i ich rozliczaniem
B-4 Zamawianie i utrzymanie zapasu znaczków, druków płatnych i walorów filatelistycznych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Informacja i promocja oferowanych usług pocztowych
C-2 Orientacja na klienta i identyfikowanie jego potrzeb
C-3 Obsługa klienta zgodnie z zasadami kultury i etyki zawodowej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przestrzeganie procedur świadczenia usług pocztowych, finansowych i innych
D-2 Przestrzeganie tajemnicy korespondencji i tajemnicy służbowej
D-3 Przestrzeganie przepisów BHP

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przyjmowanie przesyłek pocztowych krajowych i zagranicznych (przesyłki listowe, listy wartościowe, paczki, przesyłki kurierskie)
Lp. umiejętności
1 Posługiwanie się cennikiem opłat za przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym
2 Wykonywanie czynności w zakresie przyjmowania przesyłek listowych, listów wartościowych, paczek, przesyłek kurierskich
3 Posługiwanie się wagą, frankownicą itp.
4 Postępowanie z przesyłkami nie odpowiadającymi obowiązującym przepisom
5 Przyjmowanie reklamacje związane z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usługi
6 Przewidywanie skutki nieprawidłowego wykonania usługi
7 Rozróżnianie fałszywe znaki pieniężne i dokumenty
8 Posługiwanie się systemami operacyjnymi
9 Posługiwanie się programami pracującymi w środowisku WIN 98/2000/XP

Zadanie zawodowe: A-2:
Realizacja usługi ,,przekaz pocztowy” (wpłaty i wypłaty przekazów pocztowych, przekazów ze świadczeniami emerytalno-rentowymi)
Lp. umiejętności
1 Posługiwanie się cennikiem opłat za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym
2 Postępowanie odpowiednie z przekazami pocztowymi nie odpowiadającymi obowiązującym przepisom
3 Przyjmowanie reklamacje związane z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem usługi
4 Przewidywanie skutków nieprawidłowego wykonania usługi
5 Odróżnia falsyfikaty znaków pieniężnych i dokumentów
6 Posługiwanie się programami pracującymi w środowisku WIN 98/2000/XP

Zadanie zawodowe: A-3:
Obsługa masowych płatności (wpłaty na rachunki bankowe, opłaty RTV, rachunki telefoniczne i inne)
Lp. umiejętności
1 Przyjmowanie wpłat na rachunki bankowe
2 Przyjmowanie wpłat wynikających z umów dotyczących obsługi masowych płatności (energia, telefony itp.)
3 Przyjmowania opłat RTV, rejestracja nowych abonentów i dokonywanie zmian
4 Sprawne przeliczanie banknotów i bilonu
5 Przyjmowanie reklamacji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług
6 Przewidywanie skutków nieprawidłowego wykonania usługi
7 Rozpoznawanie fałszywych znaków pieniężnych i dokumentów
8 Posługiwanie się systemami operacyjnymi Windows 98/ 2000/XP
9 Posługiwanie się programami pracującymi w środowisku WIN 98/2000/XP

Zadanie zawodowe: A-4:
Świadczenie usług umownych na rzecz banków komercyjnych (obsługa obrotu oszczędnościowo – czekowego ) oraz Banku Pocztowego S.A. (obsługa konta giro, kredyty, lokaty i inne)
Lp. umiejętności
1 Orientowanie się w warunkach finansowych umów obowiązujących w zakresie obrotu oszczędnościowego i czekowego
2 Obsługiwanie wpłaty składek ZUS
3 Obsługiwanie płatności w zakresie lokat, udzielania kredytów, wpłat i wypłat z konta giro
4 Rozpoznawanie znaków pieniężnych oraz sfałszowanych blankietów czeków ror, książeczek oszczędnościowych
5 Sprawne przeliczanie banknotów i bilonu
6 Przyjmowanie reklamacji związanych z niewłaściwym wykonaniem usługi
7 Przewidywanie skutków nieprawidłowego wykonania usług
8 Posługiwanie się systemami operacyjnymi Windows 98/2000/XP
9 Posługiwanie się programami pracującymi w środowisku WIN 98/2000/XP

Zadanie zawodowe: A-5:
Sprzedaż znaczków pocztowych, sprzedaż i skup walut, sprzedaż kart drogowych i innych walorów
Lp. umiejętności
1 Posługiwanie się cennikiem opłat za przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym
2 Posługiwanie się systemami operacyjnymi
3 Posługiwanie się programami pracującymi w środowisku WIN 98/2000/XP
4 Wykonywanie operacji związanych z kupnem i sprzedażą walut
5 Wykonywanie operacji związanych z kupnem i sprzedażą kart drogowych

Zadanie zawodowe: A-6:
Wydawanie przesyłek pocztowych (przesyłki listowe rejestrowane, listy wartościowe, paczki, przesyłki kurierskie)
Lp. umiejętności
1 Posługiwanie się przepisami dotyczącymi wydawania przesyłek
2 Wydawanie przesyłek
3 Prowadzenie dokumentów eksploatacyjnych
4 Rozliczanie się z wydawanych przesyłek
5 Rozpoznawanie falsyfikatów wśród przedkładanych znaków pieniężnych

Zadanie zawodowe: A-7:
Świadczenie innych usług (przyjmowanie przedpłat na prenumeratę, usługi biurofaksowe)
Lp. umiejętności
1 Posługiwanie się cennikami prenumeraty pocztowej oraz taryfą za usługi faksowe
2 Orientowanie się w obowiązujących przepisach i warunkach świadczenia usługi przyjmowania przedpłat na prenumeratę pocztową oraz usługi faksowej
3 Rozpoznawanie falsyfikatów wśród przedkładanych znaków pieniężnych
4 Sprawne przeliczanie banknotów i bilonu
5 Obsługiwanie biurofaksu
6 Przyjmowanie reklamacji związanych z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem usług
7 Przewidywanie skutków nieprawidłowego wykonania usług
8 Posługiwanie się systemami operacyjnymi Windows 98/2000/XP
9 Posługiwanie się programami pracującymi w środowisku WIN 98/2000/XP

Zadanie zawodowe: B-1:
Rozliczenie z przyjętych i wydanych przesyłek
Lp. umiejętności
1 Prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych przesyłek, np. księgi przyjętych i wydanych paczek, księgi oddawczej listów poleconych, ewidencji miesięcznego zużycia nalepek „R” itp.
2 Prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu przesyłek w sumariuszu ogólnym
3 Klasyfikowanie i segregowanie przyjętych przesyłek oraz dowodów odbioru wydanych przesyłek
4 Rozliczenie z przyjętych opłat i należności

Zadanie zawodowe: B-2:
Sporządzanie dokumentów eksploatacyjnych związanych z przyjmowaniem i wydawaniem przesyłek pocztowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzenie ksiąg nadawczych przyjętych przesyłek
2 Prowadzenie ksiąg oddawczych wydanych przesyłek
3 Sporządzanie dokumentów zdawczo-odbiorczych (karty odsyłkowe, wykazy ładunku)

Zadanie zawodowe: B-3:
Prowadzenie dokumentów związanych z usługami finansowymi i ich rozliczaniem
Lp. umiejętności
1 Klasyfikowanie przyjętych wpłat do właściwych dokumentów zbiorczych (wykazów wpłat)
2 Ewidencjonowanie przyjętych wpłat w wykazach wpłat
3 Ewidencjonowanie nadanych przekazów w księgach przyjętych przekazów
4 Ewidencjonowanie wypłaconych czeków gotówkowych i rozrachunkowych
5 Ewidencjonowanie usług realizowanych na rzecz Banku Pocztowego S.A.
6 Rozliczanie kasy operacyjnej
7 Posługiwanie się systemami operacyjnymi Windows 98/2000/XP
8 Posługiwanie się programami pracującymi w środowisku WIN 98/2000/XP

Zadanie zawodowe: B-4:
Zamawianie i utrzymanie zapasu znaczków, druków płatnych i walorów filatelistycznych
Lp. umiejętności
1 Sporządzanie zamówień na znaczki pocztowe, opłaty skarbowej, abonament filatelistyczny i druki płatne
2 Sporządzanie dokumentów eksploatacyjnych (rachunek znaczków i druków płatnych)
3 Opracowywanie abonamentu filatelistycznego
4 Posługiwanie się systemami operacyjnymi Windows 98/2000/XP
5 Posługiwanie się programami pracującymi w środowisku WIN 98/2000/XP

Zadanie zawodowe: C-1:
Informacja i promocja oferowanych usług pocztowych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klientów
2 Wzbudzanie zainteresowania usługami
3 Zastosowanie odpowiednich technik promocji (sprzedaży)

Zadanie zawodowe: C-2:
Orientacja na klienta i identyfikowanie jego potrzeb
Lp. umiejętności
1 Zaspokajanie potrzeb klienta
2 Budowanie silnej lojalności klienta
3 Sprawowanie indywidualnej opieki nad klientami – account managament
4 Wykonywanie działań posprzedażowych

Zadanie zawodowe: C-3:
Obsługa klienta zgodnie z zasadami kultury i etyki zawodowej
Lp. umiejętności
1 Obsługiwanie klienta profesjonalny
2 Zaspokajanie potrzeb klienta i pozyskiwanie jego satysfakcji
3 Zapobieganie konfliktom, obsługa klienta trudnego
4 Udzielanie pomocy w wyborze usługi odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom klienta

Zadanie zawodowe: D-1:
Przestrzeganie procedur świadczenia usług pocztowych, finansowych i innych
Lp. umiejętności
1 Rozliczenie się z przyjętych i wydanych przesyłek
2 Sprawdzenie stanu kasy operacyjnej, głównej
3 Przekazywanie terminowe przesyłek (przekazów) na powiązane stanowiska pracy
4 Wydawanie terminowe przesyłek w urzędzie pocztowym
5 Przekazywanie terminowe dokumentów eksploatacyjnych
6 Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku lub nadwyżki przesyłki
7 Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku lub nadwyżki kasowej

Zadanie zawodowe: D-2:
Przestrzeganie tajemnicy korespondencji i tajemnicy służbowej
Lp. umiejętności
1 Wykonywanie pracy w sposób zapewniający zachowanie tajemnicy korespondencji i tajemnicy służbowej
2 Wykonywanie pracy w sposób zapewniający ochronę przesyłanych informacji i transakcji finansowych
3 Wykonywanie pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo przesyłek

Zadanie zawodowe: D-3:
Przestrzeganie przepisów BHP
Lp. umiejętności
1 Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami BHP
2 Dba o należyty stan maszyn, narzędzi, sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Logiczne rozumowanie
3 Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie
4 Odporność psychiczna na sytuacje stresowe
5 Podzielność uwagi
6 Umiejętność koncentracji
7 Umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby klientów
8 Zdolności rachunkowe
Cechy osobowości
1 Akceptowanie usługowego charakteru pracy
2 Bezkonfliktowość, uczciwość, dyskrecja
3 Dokładność, systematyczność
4 Kultura osobista
5 Łatwość komunikowania się z klientem
6 Nawyk samokontroli
7 Obowiązkowość i poczucie odpowiedzialności
8 Umiejętność pracy w szybkim tempie
9 Życzliwość i cierpliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość słuchu
4 Ostrość wzroku
5 Podzielność uwagi
6 Rozróżnianie barw
7 Spostrzegawczość
8 Sprawność ruchowa kończyn
9 Szybki refleks
10 Zręczność rąk