Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Optyk okularowy (zawód szkolny: Technik optyk)

Kod zawodu: 322201

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją i wytycznymi dotyczącymi wykonywania pomocy wzrokowych
A-2 Dobieranie pomocy wzrokowych
A-3 Wykonywanie pomocy wzrokowych
A-4 Wydawanie pomocy wzrokowych
A-5 Naprawianie pomocy wzrokowych
A-6 Wykonywanie przyrządów i aparatów optycznych
A-7 Określanie wad refrakcji i sposobów korekcji
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie salonu optycznego
B-2 Organizowanie i prowadzenie magazynu w zakładzie optycznym
B-3 Zapewnienie warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa pracy, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług optycznych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości wykonanych usług optycznych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Posługiwanie się dokumentacją i wytycznymi dotyczącymi wykonywania pomocy wzrokowych
Lp. umiejętności
1 Odczytuje recepty
2 Tworzy zapisy równoważne soczewek sferocylindrycznych
3 Korzysta z katalogów opraw i soczewek okularowych
4 Korzysta z instrukcji dotyczących wykonania okularów korekcyjnych
5 Korzysta z instrukcji dotyczących sprawdzania wzroku
6 Odczytuje wyniki pomiarów wad wzroku
7 Wykonuje kosztorys usługi

Zadanie zawodowe: A-2:
Dobieranie pomocy wzrokowych
Lp. umiejętności
1 Dobiera oprawy
2 Dokonuje pomiaru PD (rozstawu źrenic)
3 Dobiera soczewki okularowe
4 Dobiera warstwy na soczewkach okularowych
5 Dobiera soczewki kontaktowe
6 Dobiera akcesoria okularowe
7 Wykonuje wstępny kosztorys

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie pomocy wzrokowych
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady bezpieczeństwa pracy i przeciwpożarowe przy użytkowaniu narzędzi, sprzętu pomiarowego, obrabiarek i pomocy do wykonywania okularów
2 Dobiera narzędzia, sprzęt pomiarowy, obrabiarki do wykonywania okularów
3 Dobiera materiały pomocnicze do wykonywania okularów
4 Posługuje się narzędziami, sprzętem pomiarowym i obrabiarkami zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa pracy
5 Wyznacza środek optyczny soczewek sferycznych
6 Wyznacza środek optyczny i oś soczewek sfero-cylindrycznych
7 Wyznacza kierunek pryzmy
8 Wyznacza decentrację
9 Wykonuje szablon
10 Szlifuje obrzeża soczewek
11 Wierci otwory i wykonuje rowki w soczewkach do opraw niepełnych i bezbramkowych
12 Montuje soczewki w oprawy okularowe
13 Sprawdza wykonane okulary
14 Wstępnie modeluje wykonane okulary
15 Wykonuje okulary specjalne
16 Czyści i konserwuje narzędzia, sprzęt pomiarowy, obrabiarki do wykonywania pomocy wzrokowych

Zadanie zawodowe: A-4:
Wydawanie pomocy wzrokowych
Lp. umiejętności
1 Sprawdza wydawane okulary
2 Modeluje okulary do twarzy klienta
3 Udziela porad i instruktażu użytkowania i konserwowania okularów
4 Wydaje okulary klientowi

Zadanie zawodowe: A-5:
Naprawianie pomocy wzrokowych
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje uszkodzenie w okularach
2 Wymienia nanośniki
3 Wymienia wkręty i śruby mocujące okulary
4 Wymienia zauszniki
5 Naprawia zawiasy
6 Lutuje oprawy metalowe
7 Modeluje okulary

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie przyrządów i aparatów optycznych
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały, narzędzia i urządzenia niezbędne do montażu przyrządów i aparatów optycznych
2 Analizuje dokumentację montażową
3 Dobiera elementy i zespoły do montażu przyrządów i aparatów optycznych
4 Montuje elementy i zespoły przyrządów i aparatów optycznych
5 Czyści elementy i zespoły optyczne
6 Montuje zespoły optyczne sprzętu optycznego i optoelektronicznego
7 Justuje zmontowane przyrządy i aparaty optyczne
8 Posługuje się narzędziami, sprzętem pomiarowym i obrabiarkami zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

Zadanie zawodowe: A-7:
Określanie wad refrakcji i sposobów korekcji
Lp. umiejętności
1 Obsługuje przyrządy do pomiarów wad wzroku
2 Sprawdza ostrość wzrokową
3 Sprawdza wady wzroku
4 Dobiera soczewki korygujące wady refrakcji
5 Dobiera soczewki kontaktowe

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie salonu optycznego
Lp. umiejętności
1 Opracowuje założenia projektu salonu optycznego
2 Wyposaża salon optyczny w oprawy okularowe, sprzęt pomiarowy i galanterię optyczną
3 Wyposaża zakład w urządzenia, obrabiarki do wykonywania pomocy wzrokowych
4 Organizuje ekspozycję towarów w punkcie usługowym
5 Stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny pracy, przeciwpożarowe i ergonomii
6 Reklamuje salon optyczny

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie i prowadzenie magazynu w zakładzie optycznym
Lp. umiejętności
1 Prowadzi dokumentację magazynową
2 Dokonuje zamówień niezbędnych materiałów do prowadzenia działalności optycznej
3 Przestrzega zasady magazynowania
4 Wydaje z magazynu materiały do wykonania pomocy wzrokowych

Zadanie zawodowe: B-3:
Zapewnienie warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa pracy, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy bezpieczeństwa pracy i przeciwpożarowe na stanowisku pracy optyka
2 Udziela pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym
3 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi
4 Przestrzega zasad ochrony środowiska naturalnego
5 Stosuje odzież ochronną i środki ochrony osobistej
6 Usuwa zagrożenia dla zdrowia i życia współpracowników

Zadanie zawodowe: C-1:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług optycznych
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumenty regulujące działalność gospodarczą
2 Analizuje informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji i zatrudnieniem
3 Sporządza dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
4 Zabezpiecza materiały niezbędne do realizacji wykonywanych prac
5 Współpracuje z producentami materiałów i akcesoriów okularowych
6 Sprzedaje soczewki kontaktowe i okulary przeciwsłoneczne i ochronne
7 Sprzedaje akcesoria okularowe

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości wykonanych usług optycznych
Lp. umiejętności
1 Ocenia prawidłowość wykonanego badania wzroku
2 Ocenia prawidłowość wykonanego przez siebie doboru oprawy i soczewek korekcyjnych
3 Ocenia prawidłowość wykonanych przez siebie pomocy wzrokowych
4 Ocenia prawidłowość wykonanych przez siebie napraw okularów
5 Ocenia prawidłowość wykonanego przez siebie montażu przyrządów i aparatów optycznych
6 Ocenia prawidłowość wykonanej przez siebie naprawy i konserwacji przyrządów i aparatów optycznych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Myślenie twórcze
4 Podzielność uwagi
5 Rozumowanie logiczne
6 Uzdolnienia techniczne
7 Wyobraźnia estetyczna
8 Wyobraźnia i myślenie twórcze
9 Wyobraźnia przestrzenna
10 Zamiłowanie do ładu i porządku
11 Zdolności analityczne
12 Zdolność do pracy indywidualnej
13 Zdolność komunikowania z klientem
14 Zdolność nawiązywania kontaktów
15 Zdolność pracy indywidualnej
16 Zdolność przekonywania
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Delikatność
3 Dokładność
4 Empatia
5 Gotowość do ustawicznego uczenia się
6 Inicjatywa
7 Komunikatywność
8 Kultura osobista
9 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
10 Niezależność
11 Odporność emocjonalna
12 Odpowiedzialność
13 Odwaga
14 Operatywność i skuteczność
15 Poczucie estetyki
16 Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji
17 Równowaga emocjonalna
18 Rzetelność i sumienność
19 Samodzielność
20 Samokontrola
21 Systematyczność
22 Uczciwość
23 Umiejętność współdziałania
24 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość wzroku i słuchu
4 Refleks
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Sprawność manualna