Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Pracownik biurowy

Kod zawodu: 419101

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Redagowanie korespondencji biurowej w języku polskim i obcym.
A-2 Prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz opracowanie obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie.
A-3 Archiwizowanie danych, dokumentów i aktów prawnych.
A-4 Obsługiwanie urządzeń biurowych.
A-5 Sporządzanie dokumentacji prawnej, dokumentacji spraw kancelaryjno-biurowych, pracowniczej oraz finansowej związanej z działalnością jednostki gospodarczej.
A-6 Tworzenie i prowadzenie bazy danych kontrahentów.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej na stanowisku pracownika biurowego zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
B-2 Organizowanie spotkań z kontrahentami, pracownikami i klientami i innych prac związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem pracowników
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie obiegu dokumentów i informacji.
D-2 Ocenianie jakość i efektywności podejmowanych własnych działań zawodowych na stanowisku pracownika biurowego.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Redagowanie korespondencji biurowej w języku polskim i obcym.
Lp. umiejętności
1 Sporządza pisma w języku polskim i obcym z uwzględnieniem zasad korespondencji służbowej
2 Sporządza pisma obsługując komputerowe programy biurowo-kancelaryjne.
3 Obsługuje edytory tekstu.
4 Prowadzi korespondencję elektroniczną w języku polskim i obcym

Zadanie zawodowe: A-2:
Prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz opracowanie obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie.
Lp. umiejętności
1 Zakłada dziennik korespondencji
2 Przyjmuje korespondencję przychodzącą i ewidencjonuje ją w dzienniku.
3 Opracowuje schemat obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie.
4 Rozdziela korespondencję zgodnie z przyjętym obiegiem dokumentów.
5 Znakuje pisma.
6 Przyjmuje korespondencję wychodzącą i ewidencjonuje ją.
7 Wysyła korespondencję i prowadzi książkę nadawczą pism poleconych.
8 Ewidencjonuje i rozlicza zakup znaczków pocztowych

Zadanie zawodowe: A-3:
Archiwizowanie danych, dokumentów i aktów prawnych.
Lp. umiejętności
1 Segreguje dokumenty według kategorii archiwalnych.
2 Oznacza dokumenty symbolami komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.
3 Prowadzi i oznacza teczki akt.
4 Przechowuje pisma zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
5 Porządkuje i zabezpiecza dane oraz programy na komputerze.
6 Tworzy kopie bezpieczeństwa danych na nośnikach elektronicznych.
7 Przechowuje akty prawne.
8 Niszczy dokumenty, które utraciły ważność.

Zadanie zawodowe: A-4:
Obsługiwanie urządzeń biurowych.
Lp. umiejętności
1 Obsługuje komputer i urządzenia wejścia, wyjścia typu skaner, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, itd.
2 Obsługuje kserokopiarkę.
3 Obsługuje centralę telefoniczną.
4 Obsługuje fax.
5 Obsługuje nowoczesne środki łączności.
6 Obsługuje urządzenia służące do oprawiania, zabezpieczania, archiwizowania i niszczenia dokumentów.
7 Obsługuje maszyny do pisania.
8 Obsługuje maszyny i urządzenia liczące.
9 Posługuje się prostym sprzętem biurowym.
10 Konserwuje sprzęt i urządzenia biurowe.

Zadanie zawodowe: A-5:
Sporządzanie dokumentacji prawnej, dokumentacji spraw kancelaryjno-biurowych, pracowniczej oraz finansowej związanej z działalnością jednostki gospodarczej.
Lp. umiejętności
1 Sporządza w języku polskim umowy cywilno-prawne i handlowe dotyczące współpracy z kontrahentami.
2 Sporządza w języku obcym umowy cywilno-prawne i handlowe dotyczące współpracy z kontrahentami.
3 Prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania.
4 Sporządza dokumenty obrotu pieniężnego.
5 Sporządza regulaminy i instrukcje wewnętrzne.
6 Sporządza zamówienia dotyczące artykułów biurowych.
7 Prowadzi ewidencję wyposażenia biura.
8 Sporządza umowy o pracę i umowy cywilno-prawne dotyczące zatrudnienia.
9 Sporządza świadectwa pracy.
10 Prowadzi rejestr pracowników.
11 Sporządza karty urlopowe.
12 Wystawia polecenie wyjazdu służbowego.
13 Tworzy zestawienia w arkuszach kalkulacyjnych.
14 Sporządza dokumenty sprzedaży.
15 Kompletuje i porządkuje akty prawne i dokumenty przedsiębiorstwa.
16 Sporządza sprawozdania statystyczne.
17 Prowadzi rejestr wydruków związanych z obsługą pracowników.

Zadanie zawodowe: A-6:
Tworzenie i prowadzenie bazy danych kontrahentów.
Lp. umiejętności
1 Obsługuje programy komputerowe wspomagające tworzenie bazy danych.
2 Wyszukuje informacje dotyczące kontrahentów i konkurentów, korzystając z zasobów Internetu i innych źródeł.
3 Analizuje dane dotyczące kontrahentów i konkurentów.
4 Wartościuje dane dotyczące kontrahentów i konkurentów.
5 Aktualizuje bazy danych.
6 Przetwarza i dokonuje wymiany informacji zawartych w bazach danych.

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy własnej na stanowisku pracownika biurowego zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Lp. umiejętności
1 Planuje wyposażenie stanowiska pracy.
2 Rozmieszcza urządzenia biurowe na stanowisku pracy zgodnie z zasadami ergonomii i bhp.
3 Określa zakres współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie.
4 Organizuje sposób przepływu informacji i dokumentów pomiędzy stanowiskami pracy i komórkami organizacyjnymi.
5 Organizuje współpracę z jednostkami zewnętrznymi.
6 Opracowuje system kontroli efektów współpracy i przepływu informacji i dokumentów wewnątrz firmy.

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie spotkań z kontrahentami, pracownikami i klientami i innych prac związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia spotkań służbowych.
2 Ustala harmonogram spotkań z kontrahentami, pracownikami i klientami.
3 Planuje przebieg narad, spotkań i konferencji.
4 Prowadzi rozmowy i negocjacje z klientami w języku polskim.
5 Prowadzi rozmowy i negocjacje z klientami w języku obcym.
6 Przygotowuje wideo i telekonferencje.
7 Kreuje wizerunek przedsiębiorstwa.
8 Planuje i organizuje prace związane z konserwacją sprzętu, urządzeń, pomieszczeń.
9 Realizuje zamówienia na zakup materiałów, druków i sprzętu biurowego.

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zespołem pracowników
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę zespołową.
2 Organizuje pracę pracowników.
3 Motywuje pracowników.
4 Nadzoruje działania pracowników.
5 Ocenia efekty pracy pracowników.
6 Dobiera zespoły pracownicze.
7 Rozwiązuje problemy dotyczące pracy zespołu ludzi.
8 Opracowuje harmonogram pracy.
9 Określa zasady współpracy i powiązania pomiędzy stanowiskami pracy.
10 Określa zakres obowiązków na stanowisku pracy.

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie obiegu dokumentów i informacji.
Lp. umiejętności
1 Sprawdza poprawność dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
2 Analizuje sprawność opracowywania dokumentów i równomierność ich obiegu.
3 Weryfikuje drogę i czas obiegu dokumentów.
4 Sprawdza poprawność archiwizacji dokumentów.
5 Usprawnia przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa.

Zadanie zawodowe: D-2:
Ocenianie jakość i efektywności podejmowanych własnych działań zawodowych na stanowisku pracownika biurowego.
Lp. umiejętności
1 Opracowuje narzędzia badawcze (np. ankiety) do badania opinii klientów na temat jakości świadczonych usług.
2 Opracowuje i analizuje wyniki przeprowadzanych badań opinii klientów.
3 Weryfikuje działania zawodowe zgodnie z wynikami badań.
4 Prowadzi badania na temat efektywności prac biurowych w przedsiębiorstwie na poszczególnych stanowiskach pracy (w poszczególnych komórkach organizacyjnych).
5 Analizuje ilości i rodzaj skarg dotyczących pracy pracowników biurowych.
6 Analizuje sposoby rozpatrywania skargi ich wpływ na efektywność działań przedsiębiorstwa.
7 Znajduje błędy i wskazuje przyczyny ich powstawania w procesie świadczenia usług.
8 Opracowuje procedury systemu zapewnienia jakości świadczonych usług.
9 Monitoruje poziom jakości pracy biura.
10 Kontroluje przebieg realizacji świadczonych usług biurowych.
11 Mierzy efektywność działań własnych zgodnie z przyjętymi planami przedsiębiorstwa.
12 Analizuje wpływ podnoszenia świadczonych usług na jakości zysk przedsiębiorstwa.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne
2 Jasnego formułowania przekazu
3 Koncentracja uwagi
4 Logicznego myślenia.
5 Organizacyjne
6 Podzielność uwagi
7 Techniczne
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Cierpliwość
3 Obiektywność
4 Inicjatywność
5 Odporność na stres
6 Odpowiedzialność
7 Samodzielność
8 Samokontrola
9 Systematyczność
10 Umiejętność pracy w zespole
11 Wysoka kultura osobista
12 Wytrwałość
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra pamięć
2 Dobry wzrok (ewentualnie skorygowany
3 Prawidłowa wymowa
4 Spostrzegawczość
5 Sprawność manualna