Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Bibliotekarz

Kod zawodu: 348202
Data modyfikacji: 2010-06-17 12:25:11

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Gromadzenie zbiorów bibliotecznych, przechowywanie, selekcja, konserwacja
A-2 Ewidencjonowanie i techniczne przysposabianie zbiorów do przechowywania i udostępniania
A-3 Opracowywanie zbiorów bibliotecznych, katalogowanie i klasyfikowanie na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych
A-4 Udostępnianie zbiorów bibliotecznych
A-5 Udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki
A-6 Inspirowanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa lokalnego
A-7 Badanie i rozwiązywanie problemów czytelniczych społeczeństwa lokalnego
A-8 Organizowanie różnych form pracy z czytelnikiem zbiorów bibliotecznych
A-9 Stosowanie technologii komputerowej w pracy biblioteki
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Organizowanie i zarządzanie biblioteką jako instytucją niekomercyjną, będącą elementem systemu kultury, oświaty, nauki i informacji
B-3 Stosowanie prawa bibliotekarskiego do funkcjonowania bibliotek różnych typów
B-4 Organizowanie i prowadzenie różnych form szkolenia dla podległych pracowników biblioteki
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie działalnością biblioteki
C-2 Współdziałanie z instytucjami działającymi w otoczeniu społecznym biblioteki
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie i kontrolowanie przyjętych zadań własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami pracy biblioteki
D-2 Zarządzanie jakością pracy biblioteki i ocenianie efektywności wykonanych zadań